Kaleiču vecpilsēta

PAREIZĀKĀ APSKATS
Novērtējums 10110

14 maijā 2016Ceļošanas laiks: 6 maijā 2016
ANTĀ LIJA, VECPILSĒ TA - viegli nokļ ū t, brauciet ar autobusu "Kemer - Antalya" pieturā pie Baltā torņ a Kemeras centrā (pietura no Baltā torņ a puses) un brauciet apmē ram 50 minū tes, brauciens maksā s 3.5 dolā rus (vai 8 liras, kas lē tā k! ) un dodieties uz lielu lielveikalu Migros.

No pieturas Migros (autobusa pietura no Migras puses) ar autobusu jā brauc uz Kaleici vecpilsē tu. Brauciena cena ir 2 liras vienai personai. Vē lamā pietura saucas "Hadriana vā rti", vai turku valodā "Adrian Kapisy". Taksists paņ ems 20 liras. Paņ ē mā m taksi un braucā m prom. Brauciens aizņ em apmē ram 15 minū tes, turklā t taksometrs apstā sies tieš i pie lifta. Varat arī atgriezties ar autobusu. SVARĪ GI - NE visi autobusi no Antā lijas centra dodas no vecpilsē tas uz Migrosu!
Lai atgrieztos Migrosā un pē c tam atgrieztos Kemerā - izgā jā m no vecpilsē tas, š ķ ē rsojā m ceļ u un gā jā m 1 kvartā lu (50 metrus) lī dz paralē lai ielai, pagriezā mies pa kreisi un bū s autobusa pietura - PĀ RBAUDIET autobusa numuru no vietē jiem. lai tevi aizvedī s uz Migrosu. Vai arī brauciet ar taksometru - tur vienmē r ir 5-6 maš ī nas. Kad atgriezā mies atpakaļ - pa gā jē ju tiltu ar eskalatoru uz Migros pusi. Nu tur viss vienkā rš i - mikroautobusi atpakaļ uz Kemeru no Migras.

LIFTS (bez maksas) + platforma virs Vecrī gas ar skatu uz lī ci un ir skatu laukums ar stikla grī du un uz laivā m var skatī ties pa teleskopu par 1 liru.

Pastaiga pa Vecrī gu rada sajū tu, ka esi pā rvests pirms daudziem gadsimtiem. Kaleichi ir tulkots no turku valodas kā “kā posta iekš pusē ”, tas ir, cietokš ņ a iekš pusē . Pilsē ta atrodas veco cietokš ņ a mū ru iekš pusē , kas it kā atdala to no mū sdienu Antā lijas.
Š eit, tā pat kā nekur citur pilsē tā , jū s varat sajust austrumu garš u un atmosfē ru.

Galvenā ieeja vecpilsē tā ir caur Hadriana vā rtiem, kas ir viena no galvenajā m pilsē tas apskates vietā m. Š ī triumfa arka tika uzcelta mū su ē ras 139.  gadā . e. , par godu Romas imperatoram Hadriā nam, kurš apmeklē ja pilsē tu 130. gadā . Kaleič i atrodas Antā lijas pilsē tas simboli - minarets un Lielā moš eja. Tā s uzcē la sultā ns Aladins 1230. gadā uz bizantieš u baznī cas drupā m. Vē l viena vecpilsē tas apskates vieta ir pulksteņ a tornis, kas celts 19. gadsimtā kā daļ a no pilsē tas nocietinā jumiem. Vē lā k tajā tika uzstā dī ts pulkstenis.
Te var pastaigā ties pa vecajā m celiņ iem, pa bruģ akmens ietvē m... viss tik omulī gi, jauki. Š aurajā s ieliņ ā s ir neskaitā mi veikali un vienkā rš i ielu tirgotā ji ar suvenī riem, garš vielā m, drē bē m, sudrablietā m.
Jū s varat arī iegā dā ties braucienu ar laivu - stilizē tu kā veci kuģ i vai pirā ti utt. Starp citu, jū s varat iegā dā ties š o braucienu pie tū roperatora vai arī varat to izdarī t pats. Parasti visi peld no jahtas, tā pē c ņ emiet š ortus un peldbikses. Reizē m uz jahtas tiek pasniegts ē diens - skatieties, kas tiek piedā vā ts pā rdodot š o ekskursiju (ar ē dienu vai bez).

Atseviš ķ i - gar galveno ielu un pē dē jā joslā pa kreisi ir paklā ju veikals (ja vē laties) - ir labā kie ar rokā m darinā tie paklā ji, kas raž oti trī s Turcijas reģ ionos). Cenas - no 300 dolā riem. Bet kvalitā te! Tur ī paš nieks ir iedzimts tirgotā js Murats Baazars. Veikals ir vai nu 50 gadus vecs, vai 100 gadus vecs.

Vecpilsē tas sirds ir ļ oti skaista osta. Kā dreiz tā bija Antā lijas galvenā osta. Lai pasargā tu pilsē tu no ā rē jiem ienaidniekiem, ostas tuvumā tika uzcelti spē cī gi cietokš ņ a mū ri, kas ļ oti labi saglabā juš ies lī dz mū sdienā m.
Mū su laikā Antā lijas jaunais galvenais mols jau ir uzbū vē ts, bet osta vecpilsē tā darbojas... tagad tiek izmantota tikai tū ristu priekam. Ir vē rts pabraukt garā m elegantā m jahtā m un kuģ iem katrai gaumei un izmē ram, un jū s uzreiz saņ emsiet daudz piedā vā jumu vizinā ties gar Antā lijas piekrasti, apskatī t vairā kus tuvē jos ū denskritumus ...40 minū tes, $ 5 ...jū s varē tu brauc, ja vē lies.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu