Ģetzemanes dārzs

Ģetzemanes dārzs, Ģetzemane
Izraēla, Jeruzaleme
apmeklējums: Par brīvu
Novērtējums 9.7
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 31.7794, 35.24

Ģetzemanes dārzs

Ģetzemanes dārzs, Ģetzemane
Izraēla, Jeruzaleme
Ģetzemane ir apgabals Eļļas kalna rietumu nogāzes pakājē, Kidronas ielejā, uz austrumiem no Jeruzalemes vecpilsētas (Austrumjeruzalemē), Izraēlā.

Ģetzemanes dārzs šobrīd ir neliels dārziņš (47 x 50 m) Ģetzemanē, kas tradicionāli tiek godināts kā lūgšanu vieta par Jēzu Kristu viņa aresta naktī. Šeit aug astoņas ļoti senas olīvas, kuru vecums, pēc dažiem avotiem, pārsniedz 2000 gadu. Evaņģēlija laikos tā sauca visu ieleju, kas atradās Eļļas kalna un Jaunavas kapa pakājē.

Kristietībā Ģetzemanes dārzs tiek cienīts kā viena no vietām, kas saistīta ar Kristus ciešanām, un tā ir kristiešu svētceļojumu vieta. Šobrīd Ģetzemanē ir vairākas kristiešu baznīcas: Visu tautu baznīca, Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīca, Svētās Marijas Magdalēnas baznīca.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
"Es nepazinu bezrū pī go pasauli, es nezinā ju Kas š ovakar Ģ etzemanē Kristus izlē ma savu likteni Pieņ emt cieš anas cilvē ka grē ka dē ļ " Ģ etzemanes dā rzs tiek uzskatī ts par vienu no labā kajā m vietā m mieram. Š eit jū s varat lū gt, staigā t un domā t par sā pī gajiem, koncentrē ties uz saviem nā kamajiem soļ iem. Tū risti ir - Izraē la ir pilnī bā nomē tā ta ar tū ristiem, bet man personī gi atmosfē ra izrā dī jā s pilnī gi labvē lī ga, lai noskaņ otos uz ī sto vilni.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Ļ oti iesaku apmeklē t Ģ etzemanes dā rzu! Lai tur nokļ ū tu, mē s braucā m ar autobusu un pē c tam gā jā m kā jā m. Karstumā ir grū ti, bet nav tā lu. Dā rzs mū s vienkā rš i pā rsteidza ar saviem majestā tiskajiem kokiem! Š ī s tū kstoš gadī gā s olī vas ir tik aprū pē tas, ka savā mū ž ā neko tā du neesmu redzē jis! Koki ir tik krā š ņ i, ka grū ti aprakstī t vā rdos, ka tas ir elpu aizraujoš i, stumbri, kuru diametrs pā rsniedz 2 metrus, tos pat nav iespē jams apskaut (ja tie nebū tu iež ogoti)! Š eit atrodas arī Visu tautu baznī ca, kur var redzē t akmeni, uz kura Jē zus lū dza pirms nā vessoda izpildes, pā rsteidzoš a svē tvieta.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Jeruzaleme ir ī paš a vieta. Un katra vieta, kas saistī ta ar Bī beles notikumiem, ir ī paš a ī paš ā veidā . Manā video https://youtu. be/NyB_4jXMrQ4 jū s varat redzē t, iespē jams, visas Bī beles vietas Jeruzalemē , nosakiet pats, ko vē laties apmeklē t. Runā jot par Ģ etzemanes dā rzu, negaidiet milzī gu un skaistu dā rzu. Runa ir par ļ oti mazu platī bu, cilvē ki staigā pa apli, lai viens otram nenodarī tu pā ri.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Kidronas ieleja
Nav atsauksmju
Izraēla, Jeruzaleme
Reliģija, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Klints kupols
Nav atsauksmju
Izraēla, Jeruzaleme
Arhitektūra, Reliģija, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.5 km.
Uz kartes
Tempļa kalns
Nav atsauksmju
Izraēla, Jeruzaleme
Reliģija, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.5 km.
Uz kartes
Al-Aqsa mošeja
Novērtējums 6.0 - 1 pārskats
Izraēla, Jeruzaleme
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 0.5 km.
Uz kartes
Olīvu kalns
Nav atsauksmju
Izraēla, Jeruzaleme
Daba, Reliģija
attālums: 0.6 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu