Diokletiāna pils

Dioklecijanova pils
Horvātija, Sadalīt
Novērtējums 8.3
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 43.5084, 16.4402

Diokletiāna pils

Dioklecijanova pils
Horvātija, Sadalīt
Diokletiāna pils ir vislabāk saglabājusies Romas impērijas laika pils, to 295.-305.gadā uzcēla imperators Diokletiāns. Pils atrodas Horvātijas pilsētā Splitā un aizņem apmēram 3 hektārus. Tas tika iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā 1979. gadā kopā ar Splitas vēsturisko centru.
Diokletiāna pils
4 ekskursijas
no 19 298 UAH pirms tam 25 088 UAH
AIZIET

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Splita (horvā tu: Split, itā ļ u: Spalato) ir pilsē ta ar vairā k nekā.1700 gadu senu vē sturi. Lielā kā pilsē ta Dalmā cijā un otrā lielā kā pilsē ta valstī pē c galvaspilsē tas – Zagrebas. Tas atrodas Adrijas jū ras piekrastes centrā lajā daļ ā starp Zadaras un Dubrovnikas pilsē tā m. Iedzī votā ju skaits ir 1.102 cilvē ki. Pilsē ta atrodas Marjanas pussalā starp Kastelas lī ci un Splitas kanā lu Mosoras kalnu pakā jē (augstā kā virsotne ir Mosora, 1330 metri).
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
Mē s braucā m uz Splitu ar sabiedrisko transportu, lai apskatī tu pilsē tu kopumā un jo ī paš i Diokletiā na pili. Mē s, protams, sā kā m ar pili. Apejot visu, ko varē ja apiet, mē s joprojā m nesapratā m, kur viņ š (ķ eizars) audzē ja kā postus? : )))) Lai labā k redzē tu, nolē mā m uzkā pt tornī , kurā ieeja bija apmaksā ta, bet mums paveicā s - izdevā s kaut kā iesū kties par brī vu, pieķ eroties daž iem apskates objektiem.
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Splitu es sauktu par Diokletiā na pilsē tu. Milzī ga imperatora pils, uz kuras paliekā m auga pilsē ta. Pils ir pā rsteidzoš i labi saglabā jusies. Pat ja esat pilnī gi tā lu no senā s Romas vē stures un kultū ras, grandiozā s pils paliekas neatstā s jū s vienaldzī gus. Es domā ju, ka bū s interesanti pastaigā ties pa pili ar ekskursiju, bet, ja gatavojaties no mā jā m, tad to nav grū ti izdomā t uz vietas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Marmontova iela
Novērtējums 5.0 - 1 pārskats
Horvātija, Sadalīt
Ielas, laukumi, skatu punkti
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
Svētā Gara baznīca
Novērtējums 6.0 - 1 pārskats
Horvātija, Omis
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 21.6 km.
Uz kartes
Mirabella skatu tornis
Novērtējums 5.0 - 1 pārskats
Horvātija, Omis
Arhitektūra, Ielas, laukumi, skatu punkti
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 21.7 km.
Uz kartes
Cetiņas upes ieleja
Novērtējums 6.0 - 1 pārskats
Horvātija, Omis
Daba
attālums: 23.4 km.
Uz kartes
Zlatni Rat pludmale
Novērtējums 5.5 - 2 atsaukt
Horvātija, par. Brac
Daba, Pludmales
attālums: 31.9 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu