Heraklionas arheoloģijas muzejs

Heraklionas arheoloģijas muzejs
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 9.6
10 Pamatojoties 7 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 35.3394, 25.1372

Heraklionas arheoloģijas muzejs

Heraklionas arheoloģijas muzejs
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Arheoloģijas muzejs Heraklionā ir viens no lielākajiem muzejiem Grieķijā, kas veltīts Mīnojas mākslai. Tās ekspozīcijā ir galvenie, svarīgākie eksponāti, kas saistīti ar Krētas mīnojiešu civilizāciju.

Muzeja vēsture sākas 1883. gadā ar vienkāršu artefaktu kolekciju. 1904.-1912.gadā tika uzcelta atsevišķa ēka, 1964.gadā tika pievienots vēl viens spārns. Mūsdienās muzejā ir divdesmit telpas, kurās ir eksponāti, kas savākti no visas Krētas.

Muzejam ir divi stāvi, pirmajā stāvā ir 13 telpas, otrajā stāvā atrodas Knosas Mīnojas pils oriģinālo fresku fragmenti. Eksponāti tiek apskatīti hronoloģiskā secībā. Ekspozīcija aptver vairāk nekā 3000 gadu: no neolīta (5000.-2500.g.pmē.) līdz pēcpils perioda atradumiem (2000.-1700.g.pmē.).

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (7)
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Š ajā muzejā ir fantastiska artefaktu kolekcija, tostarp Phaistos disks! Mī nojieš i pielū dza Mē nesi! Strukturē jot Phaistos diska tekstu, redzams, ka to nokopē jis diska raž otā js vai nu no uzrakstiem, kas izgatavoti trī s abpusē ju cirvju veidā , vai no uzrakstiem uz paš iem lī dzī giem cirvjiem (labrys) no pils vai alu svē tvietā m. Teksts ir Krē tas galveno valdnieku veltī jumu saraksts Mē ness dievī bai.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Daž i no š eit piedā vā tajiem eksponā tiem ir rū pī gi glabā juš i savu vē sturi 5000 gadu garumā . Daudzas ir ļ oti reti un vē rtī gas, bail te š ķ audī t : ) Bez gida - neiesaku, muzejs atdzī vosies, ja vedī s pa to. Turklā t bez angļ u vai grieķ u valodas tu pats š eit neko neizlasī si.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Š is nav tikai muzejs, tā ir pilnī ga iegremdē š ana Mī nojas civilizā cijā . Š eit ir pā rsteidzoš a atmosfē ra, pā rsteidzoš i š ī s kultū ras un dzī vesveida pieminekļ i. Pā rsteidzoš s gids. Atzī mē ju, ka bildē m nav nepiecieš ama ne atļ auja, ne atseviš ķ a maksa. Bē rnam arī patika (6. klase, senā s pasaules vē sture, visas lietas..
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Apkalpoš ana - muzeja darbinieki ļ oti draudzī gi un pretimnā koš i, pati izstā de, eksponā ti - krata ar savu seno, varē tu teikt "sapuvuš o" senatni). Tas ir tikai padomā - 2. tū kstotis pirms mū su ē ras ! ! Ā rprā tī gi interesanti, gids ir ļ oti erudī ts un ne tikai savā jomā . Noteikti apskatiet š eit. Jū s to nenož ē losit, simtprocentī gi.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Š is ir diezgan kompakts muzejs pē c Maskavas vai Sanktpē terburgas standartiem, kurā ir oriģ inā las Knosas pils freskas, keramika, rituā lie priekš meti un zelta rotaslietas gan no Krē tas Mī nojas, gan hellē nisma perioda. Tomē r, pat ja ir visparastā kais cilvē ks, jū s tik un tā pā rsteigs izcilā kie Mī nojas meistaru rokā m darinā tie rotā jumi un viņ u sejas. Tici man, uz 20. gadsimtā raž oto Knosu labā k nebraukt, bet gan uz š o muzeju.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Knosas pils
Novērtējums 4.7 - 3 atsaukt
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Arhitektūra, Reliģija, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 5.2 km.
Uz kartes
Amnis apmetne
Nav atsauksmju
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Arhitektūra, Stats
attālums: 6.3 km.
Uz kartes
Ekskursija Bērnu prieki
Nav atsauksmju
Grieķija, par. Krēta - Herakliona
Atpūta, Ekskursijas
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 11.3 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu