JAUNAS ATSAUKSMES
Laukums 1866
Tas ir vairā k parks vai laukums, nevis laukums. Tas viss ir apstā dī ts ar kokiem un krū miem. Iepriekš tā bija daļ a no lielas Osmaņ u kapsē tas. Laukums...
 •  6 mēnešus atpakaļ
Rainiera vārti
Viena no interesantā kajā m vecpilsē tas ē kā m ir ieeja venē cieš u Rainier dzimtas ī paš umā . Papildus savrupmā jas un pagalmu paliekā m ir...
 •  1 gadā atpakaļ
Svētā Roha baznīca
Splantsijas laukumā pie Sv. Nikolaja baznī cas atrodas neliela, glī ta, labi saglabā jusies ē ka - Sv. Roč a (vai Roko) baznī ca. Baznī ca celta bazilikas formā...
 •  1 gadā atpakaļ
parādīt vairāk ↓