Rabatas cietoksnis

Akhaltsikhe cietoksnis
Gruzija, Akhalcikhe
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 5 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 41.6429, 42.9777

Rabatas cietoksnis

Akhaltsikhe cietoksnis
Gruzija, Akhalcikhe
Akhaltsikhe cietoksnis pirmo reizi minēts 16. gadsimtā. Akhaltsikhe pilsētai bija liela stratēģiska nozīme, un to no visām pusēm ieskauj musulmaņu valstis, bet Turcijas armija to ieņēma tikai 1752. gadā. Turki deva tai savu nosaukumu - Rabat, kas nozīmē "nocietināta vieta". Pēc Krievijas un Turcijas kara 1828.–1829 cietoksnis un pilsēta pārgāja Krievijas impērijā. Cietoksnis tika atjaunots 2011. gadā. Augšdaļā atrodas Samtskhe-Javakheti muzejs, mošeja un 9. gadsimta pareizticīgo baznīca. Lejas daļā atrodas kafejnīcas, restorāni, viesnīcas, veikali un vīna pagrabi.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (5)
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Bija! Š ī atrakcija ir iekļ auta tū risma marš rutos kā dots! Borž omi Akhalcihe! Cietoksnis ir atjaunots! Skaists! Pā rbaudī ts pilnī bā . Nenož ē loju, ka biju, bet otrreiz nav vē lē š anā s iet. Man nebija apbrī nas sajū tas par senatni un traģ isko vē sturi, ar ko ir pilni mū su kultū ras pieminekļ i! Atjaunots ir atjaunots!
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Ceļ ojot pa Gruziju, mē s ar draugiem Akhaltsikhe pilsē tā nonā cā m, varē tu teikt, nejauš i. Mē s devā mies apskatī t slaveno alu pilsē tu Vardzia, un Akhaltsikhe ir tai tuvā kā lielā pilsē ta. Es jau biju š eit pirms daž iem gadiem, un tad Rabatas cietoksnis sastā vē ja tikai no daž iem veciem mū riem un faktiski bija drupas. Iedomā jieties manu pā rsteigumu, kad ieraudzī jā m ī stu milzī gu citadeli ar spē cī giem mū riem, torņ iem un skaistu sakoptu parku iekš ā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Man palaimē jā s apmeklē t cietoksni un redzē t to gan naktī , gan rī ta gaismā. Noteikti iesaku apmeklē t! Cietoksnis ir sadalī ts divā s daļ ā s: komerciā lā - ir tū risma centrs, restorā ni, suvenī ru veikals, viesnī ca ar brī niš ķ ī gu spa centru, kuru, starp citu, var apmeklē t ikviens, neatkarī gi no tā , vai viņ š dzī vo viesnī cā vai nē .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Cietokš ņ a komplekss atrodas kalnā virs Akhaltsikhe pilsē tas Meskheti. Vā rds "rabats" nozī mē jebkuru nocietinā tu vietu, un patiesi, cietoksnis tika uzcelts tā laika klasiskajā s tradī cijā s. Cietokš ņ a teritorija ir diezgan liela, un mums atvē lē tajā laika stundā paspē jā m izskriet tikai galvenā s vietas. Š is cietoksnis ir atjaunots tiktā l, ka tajā ir iespē jams filmē t un veikt profesionā las fotosesijas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Zarzmas klosteris
Novērtējums 10.0 - 1 pārskats
Gruzija, Adigeni
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 27.2 km.
Uz kartes
Bordomi-Kharagauli nacionālais parks
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Gruzija, Borjomi
Daba
attālums: 30.2 km.
Uz kartes
Khertvisi cietoksnis
Novērtējums 10.0 - 2 atsaukt
Gruzija, Aspindza
Arhitektūra, Stats
attālums: 31.4 km.
Uz kartes
Zaļais klosteris
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Gruzija, Borjomi
Arhitektūra, Reliģija, Stats
attālums: 33.3 km.
Uz kartes
Vardzia klosteris
Novērtējums 10.0 - 2 atsaukt
Gruzija, Akhalkalaki
Arhitektūra, Daba, Reliģija, Stats
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 38.7 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu