Svētās Žannas d'Arkas baznīca

Ļoti neparasta ēka
Novērtējums 7110

26 augusts 2023Ceļošanas laiks: 10 augusts 2023
Teikt, ka š ī ē ka ir neparasta, nozī mē gandrī z neko neteikt. Š ī baznī ca celta 1979. gadā , pē c vē sturiskiem mē rogiem pavisam nesen, laukumā , kur 1431. gadā . sadedzinā ta Ž anna d'Arka. Pie baznī cas atrodas milzī gs krusts tieš i tajā vietā , kur tika uzstā dī ts skurstenis. Paš ai ē kai ir forma "nav skaidrs, kas", kurš tajā redz vikingu kuģ i, kurš redz kapuci, kas nā vessoda izpildes laikā aizsedza galvu, un kurš redz paš a uguns formu. Vispā r, kam pietiek iztē les. Ā rē ji, klā ta ar melnā m flī zē m, ē ka izskatā s drū ma. Bet iekš pusē tas ir daudz jaukā ks, jū s varat apbrī not skaistā s renesanses vitrā ž as no sagruvuš ā s Sv. Vincenta baznī cas. Š ī draudze nav gluž i baznī ca, kā mē s to saprotam. Drī zā k es teiktu, ka tai ir divē jā ds mē rķ is: tā ir svē tā s Dž oanas godinā š anas iestā de un laicī gs piemineklis slavenajai varonei.
Neskatoties uz š ī s ē kas neskaidrī bu, to noteikti ir vē rts apmeklē t, ja gadā s bū t Ruā nā .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu