Siāmas parks

Neaizmirstama pieredze
Novērtējums 10110

18 novembris 2018Ceļošanas laiks: 20 augusts 2018
Bē rna dē ļ gā jā m uz parku, paš i tā aizrā vā mies, ka gribas vē l. Liela mē roga atrakcijas, lieliska laika pavadī š anas organizā cija. Iesakā m visiem. Ir rindas, bet š is ir kū rorts un parks ir ļ oti populā rs. Ir aktivitā š u zonas, atpū tas zonas un atrakcijas daž ā diem vecumiem un vē lmē m. Novē lē jums apmeklē tā jiem ir paņ emt lī dzi koraļ ļ u č ī bas, flip flopā s tas nav ī paš i ē rti. Ļ oti skaista un interesanta vieta. Aizraujoš a laika pavadī š ana un estē tisks baudī jums.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu