Karaliskā pils

Viduslaiku ieroču un bruņu cienītājiem
Novērtējums 10110

21 augusts 2020Ceļošanas laiks: 27 janvārī 2020
Manai sievai ļ oti patika, man patika 3 istabas. Lī dz paš ai pilij mums pagā ja apmē ram 3 stundas, es bū tu gā jis stundas laikā ))). Bet atdalī tā Armory ir tikai savstarpē js prieks! Tik bagā tī ga vē lo viduslaiku bruņ inieku bruņ u kolekcija vē l jā meklē ! Uzmanī bu, audio ceļ vedis piedā vā pat 3 iespē jas – no visdetalizē tā kā lī dz tekoš ai. Izvē lies pareizi!!! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu