Kvēlojoša Salou strūklaka

Strūklaku šovs ir kaut kas.
Novērtējums 10110

9 augusts 2015Ceļošanas laiks: 2 jūlijā 2015
Redzē ju daž ā das variā cijas par tē mu "dziedoš ā strū klaka", "dejojoš a strū klaka". Tā tad "kvē lojoš ā strū klaka" Salou ir kaut kas ī paš s manā strū klaku vē rtē jumā . Ļ oti forš i, tieš ā m pā rsteidzoš i. Iegū stiet vietas laicī gi, lai jums nebū tu jā sacenš as ar pū ļ iem, lai iemū ž inā tu š o brī numu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu