Pludmale un koraļļu rifs Ras Um Sid līcī

Es iesaku
Novērtējums 9110

23 augusts 2020Ceļošanas laiks: 17 decembris 2017
Milzī ga smilš u pludmale, dzī vs, krā sains rifs un tikai simtiem zivju.
Un katru reizi, kad es redzē ju kaut ko jaunu.
Virs rifa pastā vī gi barojas vairā kas tauriņ u zivju sugas, eņ ģ eļ i, abudefdufi, ķ irurgi, klauni, papagaiļ i (no cilvē kiem viņ i nemaz nebaidā s). Es vienkā rš i nevarē ju direktorijā atrast pā rē jo nosaukumu.
Es redzē ju jū ras ež us un murē nas.
Izmantojot pilnu sejas masku, aizmirstiet par laiku un gū stiet lielu prieku. Un noslī kt ar viņ u vispā r ir nereā li.
Nopeldē ju 20 metrus no krasta lī dz rifam, lai gan ir 2 moli, koraļ ļ us nevajag.
Pludmales tuvumā vienmē r atradā s no 5 lī dz 12 laivā m ar snorkelē tā jiem un nirē jiem.
Pts. mierī gs lī cis, jū ra nekad nav bijusi slē gta peldē š anai. Es iesaku.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu