Sinaja kalns

Maģiska vieta.
Novērtējums 9110

7 decembris 2020Ceļošanas laiks: 2 decembris 2020
Ļ oti grū ti, bet ļ oti skaisti. Neiesaku ar bē rniem un cilvē kiem ar vismaz kaut kā dā m fiziskā m problē mā m. Kā pš ana kalnā pilnī gā tumsā un aukstumā aizņ em vairā k nekā.3 stundas. Tad jā gaida rī tausma. Piemē rots tiem, kas vē las sevi pā rbaudī t un kā balvu saņ emt skaistas fotogrā fijas
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu