Satajas rifs

Forša vieta Sarkanajā jūrā, kur patiešām dzīvo savvaļas delfīni
Novērtējums 10110

24 februāris 2019Ceļošanas laiks: 16 janvārī 2019
Ļ oti forš a ekskursija, kuru var ņ emt tikai no Marsa Alam.
Š ī ir rifu sala Marsa Alam, kur mē s peldē jā mies ar savvaļ as delfī niem.

Mē s tur filmē jā m video par mū su š ī s ekskursijas apmeklē jumu, tas ir š ī apskata apakš ā.

Mē s atpū tā mies Royal Tulip Beach Resort 5 * Marsa Alam. Internetā atradā m interesantu, noslē pumainu ekskursiju, kur mums tika solī ts, ka tieš ā m peldē sim ar savvaļ as delfī niem. Nolē ma iet.

Pamodā mies 4:30, nobraucā m 170 km pa sauszemi ar mikroautobusu, tad 1.5h ar jahtu.
Nonā cā m pie koraļ ļ u salas, kas saucas - Sataya, rezervā ts Waldi El General. Tas atrodas 400 km no Hurgadas uz dienvidiem, gar Sarkano jū ru.

Tā bija neaizmirstama ekskursija! Es droš i vien teiktu, ka š ī ir neparastā kā un interesantā kā ekskursija manā mū ž ā!

Mē s patiesī bā peldē jā mies ar viņ iem ū denī ! Delfī ni ar saviem mazuļ iem piepeldē ja pie manis rokas stiepiena attā lumā ! Viņ i paskatī jā s uz mums ar ziņ kā rī gu skatienu un atgriezā s ganā mpulkā.
Tā ir vienkā rš i super sajū ta, kad blakus ir milzī gs daudzums tik lielu un gudru jū ras dzī vnieku!

Uz jahtas bija visi B/A dzē rieni par brī vu un pusdienu bufete.

Beigā s, kad ar jahtu devā mies prom no viņ iem, viņ i nozā ģ ē ja mū su jahtu, lī dz mē s izpeldē jā m no rezervā ta! Jā , tā patieš ā m ir atmiņ a uz mū ž u. Un jū ra, jū ra, emociju jū ra, kas iet savvaļ ā!????????

Ekskursija mums izmaksā ja 45 USD vienai personai.

Tagad pā rskatu bildes un atkal gribu uz turieni, nopeldē ties ar delfī niem! Brī niš ķ ī ga vieta, kur cilvē ks brī niš ķ ī gi harmonizē jas ar savvaļ as dzī vniekiem!

Mē s noteikti tur atgriezī simies vē l!

Š eit ir saite uz video mū su youtube kanā lā par š o turneju:
https://youtu. be/nbCej2FgVqE
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu