Kairas Ēģiptes muzejs

Ēģiptes muzejs, Kairas muzejs, Ēģiptes senlietu muzejs, Ēģiptes muzejs
Ēģipte, Kaira
Kategorijas: Muzeji Kaira, Stats Kaira
Novērtējums 9.0
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 30.0479, 31.2336

Kairas Ēģiptes muzejs

Ēģiptes muzejs, Kairas muzejs, Ēģiptes senlietu muzejs, Ēģiptes muzejs
Ēģipte, Kaira
Muzejs atrodas Kairā un ir pasaulē lielākā senās ēģiptiešu mākslas krātuve. Tās kolekcijā ir aptuveni 120 tūkstoši eksponātu no visiem Senās Ēģiptes vēsturiskajiem periodiem. Muzeja ēku, kas atrodas pilsētas centrā Tahrira laukumā, 1900. gadā neoklasicisma stilā uzcēla franču arhitekts Marsels Danons. Muzeja atklāšana notika 1902. gadā.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9
150 tū kstoš i eksponā tu, daudzi ļ oti labi saglabā juš ies. Var daudz fotografē t un pieskarties, bet ne Heopsa zeltu, tur to nevar izdarī t. Ir ļ oti maz laika, ja muzejs ir iekļ auts standarta ekskursijā pa Kairu. Pē c 40 minū tē m viņ i grabē s jums 4000 gadu vē sturi, un tad viņ i apvainosies, ka jū s slikti atcerē jā ties. Tiesa, tad dod laiku paš am pastaigā ties, var lasī t zī mes (angļ u val.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Ļ oti interesants muzejs, viss mani iespaidoja. Diemž ē l vispā rē jā s ekskursijas uz Kairu plā nā muzejam atvē lē ts ļ oti maz laika. Muzejs ir diezgan liels, bet pabraucā m garā m ļ oti maz. Es labprā t atgrieztos un redzē tu vairā k. Diemž ē l pat foto nepalika iekš ā , nezinu kā ir tagad, 2015. gadā bildē t bija aizliegts. Daudz zelta, sarkofā gu, seno apģ ē rbu, trauku.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 19 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Iesaku ieplā not ceļ ojumu pē c Luksoras un Karaļ u ielejas apskates, tā teikt bijā m uz zemes, tagad skatā mies oriģ inā lus. Sagatavojieties un klausieties gidu, ko viņ š nerā da, pieprasa. Es atceros milzī gā s Amenofisa 3 un viņ a sievas statujas (kā viņ a viņ u maigi apskauj) un, protams, Tutanhamona kasi. Un pat tajā brī dī , kad biju mū miju zā lē , muzeja darbinieki atlocī ja mū miju un paņ ē ma kaut kā du paraugu, tā pē c negaidī ti man bija iespē ja to redzē t tuvplā nā bez stikliem un pā rsē jiem, rā pojoš i.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Tahrira laukums
Nav atsauksmju
Ēģipte, Kaira
Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.4 km.
Uz kartes
centrālais rajons
Nav atsauksmju
Ēģipte, Kaira
Ielas, laukumi, skatu punkti
attālums: 0.5 km.
Uz kartes
Kairas televīzijas tornis
Nav atsauksmju
Ēģipte, Kaira
Arhitektūra
attālums: 0.9 km.
Uz kartes
Islāma mākslas muzejs
Nav atsauksmju
Ēģipte, Kaira
Muzeji, Reliģija, Stats
attālums: 1.9 km.
Uz kartes
Zamalekas rajons
Nav atsauksmju
Ēģipte, Kaira
Ielas, laukumi, skatu punkti
attālums: 1.9 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu