Larnakas cietoksnis

"Skumjas"
Novērtējums 3110

15 septembris 2015Ceļošanas laiks: 6 septembris 2015
Nav precī zi zinā ms, kā š ī pils izskatī jā s sā kotnē ji. Tas, ko mē s tagad redzam, ir 19. gadsimta beigu celtniecī ba.
Ieeja pilī maksā.2. 50 E. Vē stures muzejs ir ļ oti skaļ š nosaukums vairā kiem stendiem ar traukiem un ieroč iem. Pils iekš puse nepā rsteidz. Un, ja paveicas, labā k aizbraukt uz pili uz kā du priekš nesumu (pils pagalms tiek izmantots koncertiem un akustika tur nav slikta) un gū t daudz vairā k pozitī vu emociju.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu