Hohensalcburgas cietoksnis

Pilsētas skatu un nocietinājumu cienītājiem
Novērtējums 8110

19 aprīlis 2015Ceļošanas laiks: 4 maijā 2012
Zalcburgas cietoksnis ir viens no lielā kajiem viduslaiku cietokš ņ iem Eiropā . Tā s vē sture aizsā kā s 11. gadsimtā , kad š eit parā dī jā s pirmais koka nocietinā jums. Drī z parā dī jā s akmens sienas, un pē c tam cietoksnis tika nepā rtraukti paplaš inā ts un pā rbū vē ts.

Kā tur nokļ ū t un cik tas maksā ? Divas pacelš anas iespē jas. Pirmais ir kā jā m, tad ieeja cietoksnī maksā s 8 eiro. Otrais ir uzbraukt pa funikulieri, tad cena par cietoksni + funikulieris bū s 11.30 eiro (cenas ir spē kā.2015. gada aprī lim) Lū dzu, ņ emiet vē rā , ka ieeja funikulierim ir no Festungsgasse ielas.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu