Šēnbrunnas zoodārzs

Vīnes zoodārzs, Tiergarten Schönbrunn, Schönbrunn zoo, Vīnes zooloģiskais dārzs
Austrija, Vēna
Kategorijas: Daba Vīne, Izklaide Vīne
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 9.7
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 48.1815, 16.3025

Šēnbrunnas zoodārzs

Vīnes zoodārzs, Tiergarten Schönbrunn, Schönbrunn zoo, Vīnes zooloģiskais dārzs
Austrija, Vēna
Šēnbrunnas zoodārzs ir zooloģiskais dārzs, kas atrodas Vīnes Šēnbrunnas pilī. Tas ir uzcelts 1752. gadā kā imperatora zvērnīca, un tas ir vecākais zooloģiskais dārzs pasaulē. Tas aizņem 17 hektāru platību, un tajā ir aptuveni 4600 dzīvnieku no gandrīz piecsimt sugu.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Mē s bijā m zoodā rzā , kad devā mies autobusa tū rē pa Eiropu. Tā kā mums bija puse dienas brī va laika, jau Ļ vovā , mē s ar vī ru zinā jā m, ka mums jā nokļ ū st Vī nes zoodā rzā . Mums bija ļ oti jautri un jutā mies kā bē rni, jo zoodā rzs ir ā rprā tī gi skaists, ir daudz vietas dzī vniekiem un cilvē kiem, aizraujoš s akvā rijs, kurā var redzē t Dory un Nemo zivis un daudzas citas.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Man ļ oti patika š is zoodā rzs. Vietas pietiek visiem – gan cilvē kiem, gan dzī vniekiem. Nož ogojumu sakā rtoš ana, marš rutu organizē š ana apmeklē tā jiem, viss pā rdomā ts lī dz mazā kajai detaļ ai. Un kā da savvaļ as dzī vnieku daž ā dī ba...koalas, nī lzirgi, ziloņ i, flamingo, ž irafes, pingvī ni...skudrulā cis ar mazuli! Neesmu redzē jusi bez lā cē na, bet lū k tā ds brī nums: ) Dzī vnieki kā rtī gi, bū ri tī ri - skaistums! Noteikti apmeklē jiet dzī vnieku baroš anu un koalu svē rš anu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Kopš bē rnī bas esmu atturī gs pret zoodā rziem, bet Vī nes zoodā rzs mani pat iepriecinā ja. Tas aizņ em daļ u no Š ē nbrunnas parka – tā sauc Š ē nbrunnas zoodā rzu. Š eit ir daudz dzī vnieku un vē l vairā k cilvē ku. Bet ne cilvē ki, ne dzī vnieki netraucē viens otram. Visvairā k man patika dž ungļ u mā ja, tur bez visā diem tropu putniem puduros karā jas milzī gi augļ u sikspā rņ i - tas ir tik liels sikspā rnis, gluž i kā filmā par vampī riem! : ) Ļ oti izskatā s pirmie imperatora zvē rnī cas paviljoni, kas celti pirms aptuveni divsimt gadiem (zooloģ iskais dā rzs Vī nē ir vecā kais pasaulē! ) un bronzas piemineklis lauvai - pirmajam tuvē jā Š ē nbrunnas bū ra "iemī tniekam" aizkustinoš i uz visa š ī krā š ņ uma fona.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Šēnbrunnas palmu siltumnīca
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Arhitektūra, Daba, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
Šēnbrunnas tuksneša paviljons
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Arhitektūra, Daba, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.4 km.
Uz kartes
Šēnbrunnas pils
Novērtējums 9.4 - 7 atsauksmes
Austrija, Vēna
Arhitektūra, Stats
attālums: 0.9 km.
Uz kartes
Tehniskais muzejs
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Muzeji, Ražošana
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 1.6 km.
Uz kartes
Jūras muzeja māja
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Daba, Izklaide, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 4.2 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu