Stefana katedrāle

Stephansdom, Steffl, St. Stefana katedrāle
Austrija, Vēna
Novērtējums 9.1
10 Pamatojoties 8 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 48.2084, 16.3731

Stefana katedrāle

Stephansdom, Steffl, St. Stefana katedrāle
Austrija, Vēna
Svētā Stefana katedrāle Vīnē ir katoļu katedrāle, Austrijas nacionālais simbols un Vīnes pilsētas simbols. Vīnes arhibīskapa krēsls ir Austrijas primāts. Atrodas vecpilsētas centrā Svētā Stefana laukumā. Pirmais templis katedrāles vietā tika uzcelts 1137-1147; katedrāle tās pašreizējās robežās celta 13.-15.gadsimtā un savu moderno izskatu ieguvusi 1511.gadā. Zem katedrāles austrumu puses un zem austrumiem piegulošajām mājām atrodas katakombas - pazemes kapsēta.
Stefana katedrāle
1 ekskursijas
no 25 248 UAH pirms tam 37 893 UAH
AIZIET

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (8)
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Liela skaista katedrā le. No ā rpuses tā ir iespaidī ga izmē ra, bet iekš pusē tā ir vienkā rš i un pieticī gi dekorē ta. Ļ oti skaists dakstiņ u jumts. Labs panorā mas skats uz pilsē tu no Dienvidu torņ a (tas, kas ir zemā ks), no ziemeļ iem arī labs, bet ļ oti š aura sprauga, kurā jā ielū kojas
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Katedrā li apmeklē ju kopā ar vī ru 2019. gada janvā rī . Katedrā le ir skaista, par to raksta daudzi un tā ir taisnī ba. Gribu vē rst uzmanī bu, ka katedrā les apmeklē jums ir bez maksas un ir krievu audiogids (maksas), bet katakombu, kases, Dienvidu un Ziemeļ u torņ u apmeklē jums ir maksas. Apmeklē jā m visu, tā pē c vē lē jos padalī ties pieredzē . Lai gan Ziemeļ u tornis ir zemā ks par Dienvidu torni, skats uz pilsē tu no tā paveras vienkā rš i lielisks no skatu laukuma un tajā var uzkā pt ar liftu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Katedrā li apmeklē ju kopā ar vī ru 2019. gada janvā rī . Katedrā le ir skaista, par to raksta daudzi un tā ir taisnī ba. Gribu vē rst uzmanī bu, ka katedrā les apmeklē jums ir bez maksas un ir krievu audiogids (maksas), bet katakombu, kases, Dienvidu un Ziemeļ u torņ u apmeklē jums ir maksas. Apmeklē jā m visu, tā pē c vē lē jos padalī ties pieredzē . Lai gan Ziemeļ u tornis ir zemā ks par Dienvidu torni, skats uz pilsē tu no tā paveras vienkā rš i lielisks no skatu laukuma un tajā var uzkā pt ar liftu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Svē tā Stefana katedrā lē , kas ir Vī nes simbols un nozī mī gā kā gotikas celtne Austrijā , ir neskaitā mi dā rgumi, no kuriem daž us var apskatī t tikai ekskursijas laikā . Pie tā diem pieminekļ iem pieder imperatora Frī driha III sarkanā marmora kapa piemineklis, ko 1467. -1513. gadā izgatavojis Nikolass Gerherts van Leidens, ko Antons Pilgrams uzcē lis ap 1500. gadu, katedrā le un viņ a darbu stends ē rģ elē m ziemeļ u navā (1513), abiem darbiem ir savs.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Katedrā le ir skaista iekš pusē un pā rsteidzoš a ā rpusē . Baznī ca ir asimetriska. Tā kā viens no torņ iem savulaik bū vniecī bas laikā krita par upuri taupī bas rež ī mam, un rezultā tā tas vienkā rš i tika nosegts ar kupolu. Ieeja katedrā lē ir bez maksas. Ja jums ir laiks, dodieties uz 2 skatu laukumiem: - pirmais atrodas Dienvidu tornī (augstums 136 metri). Lai redzē tu Vī ni no augš as, jums ir jā pā rvar vairā k nekā.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Vienmē r, kad esmu Vī nē , es vienmē r cenš os aiziet uz katedrā li. Nav jē gas aprakstī t tā s skaistumu un varenī bu. Mana mī ļ ā kā ir kancele ar ziņ kā rī go pie loga.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Milzī gs. Majestā tisks. Mē rogs. Tas viss ir par viņ u, par galveno Vī nes katedrā li. Ņ emiet vē rā , ka tas ir asimetrisks. Tā kā viens no torņ iem savulaik bū vniecī bas laikā krita par upuri taupī bas rež ī mam, un rezultā tā tas vienkā rš i tika nosegts ar kupolu. Ieeja katedrā lē ir bez maksas. Ir divas skatī š anā s platformas: - pirmais atrodas Dienvidu tornī (augstums 136 metri).
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Pats pā rsteidzoš ā kais tajā ir vitrā ž as. Pareizā k sakot, pat ne viņ i paš i, bet tie daudzkrā sainie atspulgi, kas krī t no š ī m vitrā ž ā m uz sienā m un kolonnā m katedrā les iekš ienē , izrā dā s nereā li skaisti. Ā rpus katedrā le ir arī ļ oti skaista, tā ir veidota gotiskā stilā . Ieeja katedrā lē ir bez maksas. Un par 4 eiro var uzkā pt vienā no torņ iem, lauž ot 343 pakā pienus.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Stephansplatz laukums
Novērtējums 8.3 - 3 atsaukt
Austrija, Vēna
Ielas, laukumi, skatu punkti
apmeklējums: Par brive
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Kafejnīca-konditoreja Aīda
Novērtējums 7.0 - 2 atsaukt
Austrija, Vēna
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Vīnes Mocarta nams
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Austrija, Vēna
Muzeji, Teātri un mūzika
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Piemineklis Johannesam Gūtenbergam
Novērtējums 8.0 - 1 pārskats
Austrija, Vēna
Pieminekļi un pieminekļi
attālums: 0.2 km.
Uz kartes
Grābenes iela
Novērtējums 8.0 - 2 atsaukt
Austrija, Vēna
Ielas, laukumi, skatu punkti
attālums: 0.3 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu