Šēnbrunnas pils

Šēnbrunnas pils, Šēnbrunnas pils, Šēnbrunnas pils
Austrija, Vēna
Novērtējums 9.4
10 Pamatojoties 7 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 48.1864, 16.3124

Šēnbrunnas pils

Šēnbrunnas pils, Šēnbrunnas pils, Šēnbrunnas pils
Austrija, Vēna
Šēnbrunnas pils ir Austrijas imperatoru Vīnes rezidence, viena no nozīmīgākajām Austrijas baroka arhitektūras celtnēm (arhitekts Johans Bernhards Fišers fon Erlahs).

Šēnbrunna atrodas Vīnes rietumu daļā, Hietzingas rajonā. 1996. gada decembrī Pasaules mantojuma komitejas 20. sesijā Šēnbrunna tika iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (7)
Apceļots 16 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Vī ne ir tik bagā ta ar vē sturiskiem apskates objektiem, ka galva griež as. Bijusī Hā bsburgu dinastijas vasaras rezidence - Š ē nbrunnas pils, viena no visvairā k apmeklē tajā m vietā m Austrijas galvaspilsē tā , kurā joprojā m virmo Marijas Terē zes un Napoleona gars. 14. gadsimtā š ajā vietā atradā s klostera zemes, ko sauca par Katenburgu. Leģ enda vē sta, ka 1614. gadā kā rtē jo medī bu laikā imperators Matiass Kaizers š eit atklā ja “skaistus avotus”, kā viņ š pats izteicā s, oriģ inā lā – “Schonnen Brunnen”, kas noveda pie pils nosaukuma.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Š ē nbrunnas pils ir jā redz! Pat ja jums nav daudz laika, lai apmeklē tu pili, vienkā rš i apstā jieties un pastaigā jieties pa parka kompleksu. Ieeja parkā ir bez maksas. Samaksā ts pilij. Tie nodroš ina audio ceļ vedi. Tajā ir daudz valodu, tostarp krievu. Pie ieejas ir tirdzniecī bas automā ti, kuros var iegā dā ties biļ eti pils apmeklē jumam. Var iegā dā ties arī biļ eti mazajam vilcienam vai zirga pajū gam un vizinā ties pa visu pils kompleksu, izmē ri iespaidī gi! Jū s redzē siet un sajutī siet, kā dzī voja un valdī ja imperators Francis Jā zeps un viņ a skaistā sieva Sisi.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Vā rds Jā redz Vī nē Š ē nbrunnas pils ir viena no Vī nes vizī tkartē m. Vē stures, arhitektū ras, interjeru, muzeju, parku, strū klaku, dzī vnieku, strū deles cienī tā ji š eit var atrast ko interesantu. Ja Vī nē ar bē rniem, Š ē nbrunna viņ us neatstā s vienaldzī gus. Zoodā rzs un labirints noteikti neatstā s vienaldzī gus. Ja vē laties redzē t visu, plā nojiet vismaz veselu dienu.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Š ī teritorija kļ uva par Habsburgu ī paš umu kā medī bu vieta. Vienā no medī bā m imperators atklā ja brī niš ķ ī gu avotu, iesaucā s "Š onnens Brunens! ”, no kurienes cē lies muiž as nosaukums – Š ē nbrunna. Imperators Leopolds I tur sā ka celt pili 1696. gadā , kas veidota pē c Versaļ as pils parauga. Pils bija ķ eizarienes Marijas Terē zes iecienī tā kā pils, viņ a tur dzī voja pastā vī gi, un pils toreiz bija Austrijas un Ungā rijas politiskā s un sabiedriskā s dzī ves centrs.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 17 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Lai izpē tī tu Š ē nbrunni, jums patieš ā m ir nepiecieš ams daudz laika, tač u pat tad, ja braucat cauri Vī nei, atvē liet vismaz pā ris stundas pastaigai pa parku. Dodieties nelielā pastaigā pa alejā m, apbrī nojiet strū klakas. Ja ir labs laiks, paņ emiet lī dzi pā ris sviestmaizes, parka dziļ umos no ziņ kā rī go skatieniem ir paslē pti speciā li galdi, kur var pasē dē t, atpū sties un kaut ko uzkost.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Š ē nbrunnai jums ir jā atvē l vesela diena. Divi ir labā k, ja plā nojat apmeklē t visus muzejus un zooloģ isko dā rzu. Tad jums bū s laiks darī t visu: apmeklē t pili, klī st pa labirintu, apmeklē t strū deļ u š ovu, doties uz Glorietta, doties uz zooloģ isko dā rzu, atpū sties dā rza alejā s koku ē nā un pabarot vā veres. vai pī les. Austrijas imperatoru Vī nes rezidence ir noteikti jā apskata jū su uzturē š anā s laikā Vī nē .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9
Skaistais parks pie pils ir viena no labā kajā m vietā m Vī nē . Bet tomē r labā k š eit ierasties pē c pilsē tas centrā lā s daļ as apmeklē juma. Parkā var pavadī t visu dienu, jo ieeja tajā ir bez maksas. Par papildu samaksu jū s varat apmeklē t imperatora pili, Glorietta kolonā di, zoodā rzu, siltumnī cas un labirintu. Lī dz Š ē nbrunnas parkam, kur atrodas zoodā rzs, var nokļ ū t ar metro - U4 lī niju, Hietzing staciju.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Tehniskais muzejs
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Muzeji, Ražošana
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.7 km.
Uz kartes
Šēnbrunnas palmu siltumnīca
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Arhitektūra, Daba, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.7 km.
Uz kartes
Šēnbrunnas tuksneša paviljons
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Arhitektūra, Daba, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.8 km.
Uz kartes
Šēnbrunnas zoodārzs
Novērtējums 9.7 - 3 atsaukt
Austrija, Vēna
Daba, Izklaide
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.9 km.
Uz kartes
Jūras muzeja māja
Nav atsauksmju
Austrija, Vēna
Daba, Izklaide, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 3.3 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu