Ain Al-Ghamur karstie avoti

Viņi daudz smējās.
Novērtējums 1110

5 janvārī 2017Ceļošanas laiks: 5 janvārī 2017
Iesim pē c apraksta izlasī š anas. Braucā m ar taksi no Fudž eiras un kaut kā nepievē rsā m uzmanī bu taksistu vā rdiem, sak, nav ko redzē t...pa ceļ am Google kaut kad tuksneš a vidū ziņ oja, ka braucam garā m. divu upju satece ...bet arī tas mū s nemulsinā ja. Ierodoties mū s sagaidī ja saules apdedzinā ta telpa un ē zeļ u kakas...izž uvusi atsperu gulta un sagrautas vannas...rakstot no gultas apakš as, ģ imene ir nedaudz apvainojusies uz mani par piedā vā to braucienu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

VIETAS TUVUMĀ
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu