Ziemas nedēļas nogale Gdaņskā

04 Marta 2018 Ceļošanas laiks: no 16 Februāris 2018 ieslēgts 19 Februāris 2018
Reputācija: +339.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

 • Gdaņ ska ir ļ oti skaista viduslaiku pilsē ta Polijas ziemeļ os ar gadsimtiem senu vē sturi. Tiem, kuri vē l nav paspē juš i apmeklē t Nī derlandi, Beļ ģ iju, Vā cijas un Dā nijas mā jī gā s pilsē tiņ as, tā pat kā mums, Gdaņ ska bū s labā kā pilsē ta, kur iepazī ties ar š ā du arhitektū ras plā nu. Gdaņ skā strā dā ja 17. gadsimta holandieš u arhitekti un tē lnieki.
 • Gdaņ ska varē s jū s apburt jau no pirmā apmeklē juma. To var atrast vaicā jumā "kā atpū sties Eiropā ", "10 pavasara galamē rķ i taupī gajiem tū ristiem".
 • Pilsē ta ir mā jī ga, romantiska, ar daudzā m š aurā m mā jā m, tiltiem un kafejnī cā m. Par to uzzinā jā m no draugiem, kuri 2016. gadā bija vieni no pirmajiem, kas atklā ja jaunu Wizz Air marš rutu no Kijevas.

 • Viduslaikos Gdaņ ska bija viena no lielā kajā m ostā m Baltijas jū rā un viena no vadoš ajā m Hanzas savienī bas tirdzniecī bas vietā m. (No direktorijas: Hanzas savienī ba (Hanzas savienī ba) - Ziemeļ vā cijas pilsē tu tirdzniecī bas un politiskā savienī ba XIV - XVI gs. vadī ja Lī beka. Hanzas savienī ba piederē ja tirdzniecī bas hegemonijai Ziemeļ eiropā. )

  Pierogarnia Mandu Centrum , kas ir ieteicams TripAdvisor. Restorā nu iecienī juš i vietē jie iedzī votā ji un tū risti, tā pē c vestibilā nā cā s gaidī t brī vu galdiņ u. Tajā tiek pasniegtas milzī gas klimpu porcijas ar daž ā diem pildī jumiem un negaidī tā m kombinā cijā m. Pasū tī jā m pelmeņ us no cepeš krā sns uz irdenas rauga mī klas (5 gab. ):

  - ar malto cū kgaļ u un liellopu gaļ u, š tovē tiem kā postiem un sē nē m;

  - ar grauzdē tu liellopa gaļ u 1000 salu mē rcē , pievienojot Č edaras sieru, sarkano sī polu un marinē tu gurķ i.


  Pirmais – pē c garš as tradicionā lā ks, otrais atgā dinā ja kaut ko lī dzī gu hamburgeram un Boloņ as mē rcei. Garš oja oriģ inā li, un galvenais sā tī gi! Pā rbaudiet ar aptuveni 60 zlotu dzeramnaudu (aptuveni reizinā ts ar 8 = 480 UAH) divā m ceptu klimpu un tē jas porcijā m.

  pl / "target =" _ blank " rel="nofollow"> Grand VIESU NAMS atradā s paš ā centrā netā lu no Zelta vā rtiem, kas savulaik pavē ra galveno ceļ u uz pilsē tu karaļ iem un tirgotā jiem. izmantoju ziemas brī vdienu iespē ju nesezonā par normā lā m cenā m. Rezervē jiet istabu caur booking. com. Ir vē l viens š ī tī kla hostelis. Arī ļ oti labā vietā.

  P2173537.jpg

  Gdaņ skas, Sopotas un Gdiņ as pilsē tas atrodas ļ oti tuvu un veido pilsē tu aglomerā ciju ar nosaukumu Trimisto (Trī spilsē ta).

  Dienas ziemā ir ī sas, tā pē c mū su februā ra brauciena programma nebija ī paš i piesā tinā ta.

  Malborku . Š eit atrodas viduslaiku Marienburgas pils , kurai ir vairā k nekā.700 gadu sena vē sture. Es dievinu viduslaiku tē mu! Visi š ī perioda pieminekļ i manī izraisa vē trainas emocijas.


  Pili par godu Jaunavai Marijai cē luš i krustneš i - Teitoņ u ordeņ a bruņ inieki-mū ki. Pē c ordeņ a ietekmes zaudē š anas komplekss piederē ja Polijas karaļ iem. Malborkas pils tiek uzskatī ta par lielā ko viduslaiku ķ ieģ eļ u pili pasaulē , tā ir iekļ auta divos goda sarakstos: 7 Polijas brī numi un UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā .

  vietnē . Mē s iesakā m pē c iespē jas ā trā k doties uz Malborku.


  "img alt =" "src =" https://ic. pics. livejournal. com/olha1606/78060663/88167/88167_original.jpg "style =" augstums: 900px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px; mala augš pusē : 10 pikseļ i; platums: 1200 pikseļ i ">/>

  Pils piedā vā ieroč u, monē tu, dzintara izstrā dā jumu kolekcijas. Audiogids izvedī s cauri visā m galvenajā m telpā m, detalizē ti un interesanti pastā stī s par pils vē sturi, pievē rsī s uzmanī bu visiem stū riem un objektiem.

   Skatlogā , paš ā pilsē tas sirdī , Bija divi zē ni no mī klas. . . Siltā s bē rnī bas atmiņ as paspilgtinā ja poļ u virtuļ u garš u.

  Mazs ceļ ojums, brī niš ķ ī ga pilsē tiņ a, gardas uzkodas — lai veicas!


  "img alt =" "src =" https://ic. pics. livejournal. com/olha1606/78060663/88413/88413_original.jpg "style =" augstums: 900px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px; mala augš pusē : 10 pikseļ i; platums: 1200 pikseļ i ">/>


  Otrā pasaules kara muzejs.

  Otrā pasaules kara muzejs, Gdaņ ska

  "img alt =" "src =" https://ic. pics. livejournal. com/olha1606/78060663/89250/89250_original.jpg "style =" augstums: 900px; margin-bottom: 10px; margin-right: 10px; mala augš pusē : 10 pikseļ i; platums: 1200 pikseļ i ">/>

  Visi tū risti, kuri dalī jā s savos iespaidos par š o brī niš ķ ī go viduslaiku pilsē tu, joprojā m vē lē jā s tajā atgriezties. Kā mums!

  Iesaku izlasī t vairā k š ā du stā stu:

 • Iedvesmojoš s stā sts par burvī go Gdaņ sku septembra sā kumā — saite

 • 17 fotogrā fijas par pilsē tas rekonstrukciju pē c Otrā pasaules kara - saite
 • Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
  Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
  Līdzīgi stāsti
  komentāri (20) Atstājiet savu komentāru
  Rādīt citus komentārus …
  iemiesojums