Gadsimta atklājums - Gdaņska!

22 Septembris 2016 Ceļošanas laiks: no 10 Septembris 2016 ieslēgts 13 Septembris 2016
Reputācija: +6554
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Gadsimta atklā jums - Gdaņ ska!


Cienī jamie pasaž ieri, mū su lidmaš ī na veica neveiksmī gu nosē š anā s mē ģ inā jumu, dosimies otrajā aplī un mē ģ inā sim nosē sties vē lreiz. Ko nozī mē “pamē ģ inā sim”? Otrajā aplī piezemē š anā s nav atļ auta. Kad pilots sā k mierinā t pasaž ierus, pā rliecinot viņ us, ka viņ iem nav jā uztraucas, kļ ū st patieš ā m mē ms. Sā kumā lidojums bija kluss, bez turbulences, lī dz nonā ca pie nosē š anā s. Ievelkot atlokus, pā rslē dzot turbī nas pē cdegš anas rež ī mā , mā koņ os tī tais lidaparā ts pē kš ņ i mainī ja lidojuma leņ ķ i no nolaiš anā s uz pacelš anos. Pilotu kabī nē varē ja dzirdē t, kā mainī jā s vilces spē ks turbī nā s un strauji sā ka pieaugt vertikā lais ā trums, par laimi pasaž ieriem ar atzī mi “pozitī vs”. Caur ķ ermeni bija jū tama pieaugoš a pā rslodze, un aiz iluminatora lielā ā trumā metā s slī pi mā koņ i. Es piekritu atgriezties Kijevā , tač u bez otriem nosē š anā s mē ģ inā jumiem. Mā koņ i izrā dī jā s migla virs skrejceļ a, labi, ka mū su pilots to saprata laicī gi, un piezemē š anā s ar paceltu degunu ļ ā va lidmaš ī nai viegli veikt bī stamu manevru. Pē c 40 minū tē m viņ i deva iespē ju nā kamajam mē ģ inā jumam. Pretī mums bija vī rietis, kurš savā mobilajā telefonā filmē ja savu pirmo lidojumu. Viņ š jutā s labā k nekā jebkurš cits, jo droš i vien nezinā ja, ka notiek kaut kas neparasts. Kad pilots tomē r veica veiksmī gu nosē š anos, visi viņ am tieš ā m sirsnī gi aplaudē ja, man likā s, ka viņ am pat tagad kā ds nesī s ziedu puš ķ i. Kad es izkā pu no rampas, es priecā jos atrasties uz zemes. ; borta platums: 0 pikseļ i; margin: 0 pikseļ i" />

Ziedi pilotam!

Ierodoties, mū s gaidī ja nebeidzama vī zu pā rbaude, mē s bijā m apmē ram piektie rindā un stā vē jā m apmē ram 50 minū tes. Virsnieks ar skaidri nedarbojamu pirkstu nospiedumu skeneri piecas minū tes skenē ja katru iebraucē ju roku. Turklā t daž i no viņ iem galu galā tika nosū tī ti uz papildu dē li atseviš ķ ā telpā . Virsnieks nevē lē jā s saskarties ar faktu, ka skeneris vienkā rš i nedarbojā s. Mums priekš ā bija arī vecmā miņ a, kura lidoja ciemos pie dē la un neš ā va iedobē , cik ilgi un kur tieš i lidoja. Viņ u tulkoja tuvē jā meitene, kura angļ u valodu acī mredzot redzē ja tikai bildē s. Es gribē ju palī dzē t, bet tas bū tu izskatī jies vē l muļ ķ ī gā k. Pē c vairā kiem desmitiem frā zes “Es atnā cu pie sava dē la” atkā rtojumiem virsnieks beidzot noticē ja savam mē rķ im. Manu roku skenē š ana aizņ ē ma pā ris minū tes, bet Daš as izdrukas tika skenē tas vairā k nekā.10 minū tes. Pē c tam mū s nosū tī ja uz atseviš ķ u telpu papildu skenē š anai. Galvenais virsnieks, caurskatī jis Daš as pasi, apbrī noja mū su ceļ ojumu skaitu un paņ ē ma pirkstu nospiedumus.

Mū su viesnī ca atradā s nomalē , un rezervā cijā es uzzinā ju, ka nav reģ istratū ras un piekļ uves kods bija jā pieprasa iepriekš . Uzrakstī juš i ziņ u viesnī cai, lai atsū ta man kodu, devā mies taisnā ceļ ā uz centru. Vajadzē ja atrisinā t problē mu ar mugursomā m, lai tā s nevilktu. Lai arī tie ir viegli, tie tomē r ir papildu slogs. Risinā jums, protams, radā s.

Pē c ē š anas restorā nā , pirms atmaksā jā mies, mē s lū dzā m atstā t savas lietas glabā š anai lī dz vakaram. Viesmī lis ar prieku piekrita, un mē s viņ ai atstā jā m dzeramnaudu. Visi ir laimī gi! Turklā t tagad mums ir stimuls atgriezties kafejnī cā vakariņ ot. Garastā voklis bija pacilā ts. Gribē ju parunā t arī par virtuvi. Mē s sē dē jā m vareniki, kurā bija vareniki sortiments katrai gaumei.


Mē s izvirzī jā m mē rķ i trī s dienu laikā izmē ģ inā t visu veidu š o gardumu. Gdaņ skā saldē jumu pā rdod burtiski uz katra stū ra, kas ir aktī vi pieprasī ts. Mū su deserts bija iepriekš noteikts.

Protams, ne mū su Gourmand, bet porcija ir iespaidī ga.

Mū su planš etdatorā bija atzī mē tas daudzas vietas, kuras ir jā apmeklē vecpilsē tā , tač u, tajā iekļ ū stot, acis burtiski saskrienas, kur vispirms doties. Karti ar marš rutu noliekam malā . Š eit pat bez marš ruta bija skaidrs, ka bū s labi jā iet. Bija sajū ta, kad ieraugi kā du skaistu aizmugurē jo ielu, gribas uz to aiziet, pa ceļ am iegriezies citai atrakcijai, no tā s uz treš o, un galvā arvien vairā k parā dā s saraksts ar vietā m, kuras tev patika. pa ceļ am.

Ar pirmajā m 30 minū tē m pietika, lai Gdaņ ska kļ ū tu par vienu no trim mū su apmeklē tajā m skaistā kajā m pilsē tā m Eiropā . Ja godī gi, tad pirms ceļ ojuma iedomā jos mazu pilsē tiņ u. Un š eit tiek bū vē ts mā kslas darbs.

Mē s vē l neesam sasnieguš i galveno kanā lu, kura fotogrā fija ir iekļ auta visos ceļ vež os, tač u pilsē ta mums jau patī k. Turklā t mums pastā vī gi bija ko ē st, man patī k gastronomiskā s tū res. Pa to laiku viesnī cas menedž eris atjē dzā s un atsū tī ja sms ar durvju kodu, bet mē s nesteidzā mies, bū tu iespē ja iereģ istrē ties viesnī cā naktī . Pirmā s divas stundas staigā jā m ar vaļ ē jā m mutē m, atklā jot sev arvien jaunas ielas. Viena no viņ ā m, Mariacka, mani ī paš i iepriecinā ja.

Š ī , iespē jams, ir skaistā kā vieta Eiropā . Akmens pū ķ i karā jā s, lai novadī tu lietus ū deni no daž ā diem dekoratī viem balkoniem, visur až ū ras margas, daudz ziedu un jaukas detaļ as.

Kas attiecas uz ziediem, š ī pilsē ta ir pilnī bā mainī jusi manu pasaules uzskatu par to, cik plaukstoš a var bū t pilsē ta. Un simtiem mā jī gu, pastā vī gi piepildī tu kafejnī cu.


Kā mē s vispā r nonā cā m Gdaņ skā , ja pirms pā ris mē neš iem man nebija ne jausmas par tā s pastā vē š anu. Vienubrī d jau laikus pamanī ju ziņ u par jauno Vizeiras marš rutu no Kijevas. Tā kā marš ruts tikko tika atklā ts, pirmā s biļ etes tika pā rdotas ļ oti lē ti. Nā cā s steidzami pieņ emt lē mumu par neplā notu ceļ ojumu. Kamē r mē s ar Zayetsu aptuveni desmit minū tē s izskatī jā m Gdaņ skas fotogrā fijas un apskatus, augusta izsoles biļ etes jau bija izpā rdotas. Sā ku tos rezervē t uz septembri, Daš a tajā laikā ā tri izgā ja cauri citiem pieejamiem datumiem. Reģ istrā cijas datus pirkumam ievadī ju rekordā trumā . Acī mredzot es neesmu vienī gais, kurš sekoja lī dzi jaunumiem avioceļ ojumu pasaulē . Nospiež ot pogu "Maksā t", mē s iegū stam savas lē tā kā s biļ etes aviā cijas ceļ ojumu vē sturē - 996 UAH (36 eiro) diviem abos virzienos. Grivnā lē tā k, mums bija tikai Budapeš ta, bet pē c kursa tā bija dā rgā ka.

Pē c pē dē jā brauciena uz Krakovu draugi jautā : “Kur tā lā k? ” brī nī jā s, kad nā kamā valsts bija arī Polija. Tā s ir skarbas akcijas, bet mums tā das nav bijuš as, tā ka divas reizes pē c kā rtas uz vienu un to paš u valsti. Valstī s, kas sevi dē vē par dzintara galvaspilsē tu, esam bijuš i jau divas reizes, tač u dzintara izstrā dā jumu cenas š ā dā s valstī s bija gandrī z dā rgā kas nekā zelta. Š ķ iet, ka galvaspilsē ta joprojā m ir Gdaņ ska, jo pilsē tas strū klakā dzintaru var iegū t vismaz paš u spē kiem.

No ā rpuses tas neš ķ ita ī paš i pievilcī gs, tač u bija vē rts mē ģ inā t, un dā rgumu meklē tā ju instinkti pamodā s kaut kur mū sos. Izklaide ir bez maksas, neatkarī gi no tā , ko atrodat — viss jū su, tas bija ļ oti jautri. Tā bija brī vdiena, visi pilnī bā atpū tā s.

Kamē r kā ds strū klakā meklē ja dā rgumus, pa pilsē tu staigā ja kā da supervaroņ u lī ga, iereibuš u puiš u bariņ š tika braukts ar elektromobili, starp kuriem bija pat pingvī ns, savu programmu sā ka ielu orķ estris. vecpilsē tas arkā s.


Virs galvas zilas debesis, vairs nav ne miņ as no rī ta miglas. Brauciens bija improvizē tā formā tā , bijā m izvē les priekš ā , pagaidī t lī dz tumsai un pastaigā ties pa naksnī go centru, vai doties uz viesnī cu, kas atrodas krastmalas lī nijā un apbrī not Baltijas jū ru. Likā s, ka centrā bū sim ne reizi vien trijā s dienā s, bet marš ruts izveidojā s tā , ka tikai brī numainā kā rtā nokļ ū sim centrā . Mē s mē ģ inā jā m rezervē t bla-bla automaš ī nu autentiskajai Toruņ as pilsē tai, tač u autovadī tā ji ar perfektā m atsauksmē m galu galā vienkā rš i atcē la savu ceļ ojumu vai noraidī ja pieteikumu bez paskaidrojumiem, neskatoties uz tū lī tē ju apstiprinā juma iespē ju. Dzelzceļ a stacijā pie kases ļ oti centā s iegrū st Intercity 50 eiro, un sieviete bija ļ oti saš utusi, ka lū dzā m mums pā rdot biļ etes ar parastajiem elektrovilcieniem ar pā rsē š anos. Ekrā nā nepaskatī jusies, viņ a apgalvoja, ka cena tur ir tā da pati kā Intercity. Man bija jā svī tro pilsē tiņ a no plā niem vai, pareizā k sakot, jā pā rbī da, ja nav, ko darī t.


Pē c vakariņ ā m mums pazī stamā kafejnī cā ar pankū kā m zem laš a un divā m porcijā m parasto pelmeņ u, mē s tomē r devā mies apskatī t naksnī go pilsē tu. Tas nebija sliktā ks par dienu, un arī milzu panorā mas rata atrakcijas apgaismojums priecē ja. Mē s dzī vojā m nomalē , prom no centra. Mums bija jā brauc ar tramvaju apmē ram 25 minū tes. Mums bija neliels piedzī vojums. Mums bija piekļ uves kods, bet mū su viesnī ca neatradā s š ajā adresē , pareizā k sakot, tā s adrese nebija vietā . Mē s ilgi meklē jā m savu Dzintara studiju, sī ki pē tot ielas nostū rus un spraugas. Kā dā brī dī mē s atradā m Amber house, cerot, ka meklē š ana ir beigusies, ievadī jā m kodu, kas tika veiksmī gi noraidī ts. Par laimi viesnī cā bija ciemiņ š . Meitene teica, ka no rī ta viņ a saskā rā s ar pretē ju problē mu, kad viņ a nokļ uva mū su viesnī cā , nevis savā . Viņ a mums sī ki aprakstī ja, kā izskatā s mums vajadzī gā ē ka un no kā da ķ ieģ eļ a tā celta. Biju jau domā jusi, ka viņ a turpinā s stā stī t, kas un kad to bū vē jis, bet viņ a tā dos sī kumos neiedziļ inā jā s. Atrodot mū su viesnī cas ē ku, neveiksmī gie mē ģ inā jumi ievā kties ar to nebeidzā s. Telpa numur 5 nokļ uva piektajā stā vā bez koda ievadī š anas ierī cē m, un durvis, kurā m nebija roktura, daļ ā pils bija ļ oti izjauktas. Izskatī jā s, ka zombijs mē ģ ina nokost slē dzeni. Visa š ī darbī ba norisinā jā s pilnī gā tumsā pie lukturī š u gaismas kā das dzī vojamā s mā jas piektajā stā vā . Jā , ne velti š ī viesnī ca maksā ja gandrī z trī sreiz lē tā k nekā pā rē jā s – 50 eiro par trim naktī m. Ko darī t, nav skaidrs. Devā mies apskatī t "viesnī cu" tā lā k. Uz durvī m bija atslē ga ar vienu numuru. Nu nav ko zaudē t, mē ģ inā sim ievadī t savu kodu. Un viņ š atnā ca! Aiz š ī m durvī m atradā s virtuve un vē l seš as durvis. Tas pats kods, kā sms teica, atslē dz visas durvis, un tas nā ca arī uz mū su istabas numuru 5. Un ko, ē rti, ja vē laties apmeklē t - vienkā rš i sastā diet to paš u kodu. Mū su istaba bū tī bā bija pā rveidots balkons. Daudzi pā rskatos sū dzē jā s par aukstumu, mū su gadī jumā , gluž i pretē ji, telpā bija karsts. Spilvenu atraš anas un dvieļ u iegū š anas procedū ra bija pē kš ņ ā ka nekā dzintara iegū š ana strū klakā . Sā kumā likā s, ka iebraucā m kaut kā dā bedrē . Bet galu galā tas bija patieš ā m labs lē mums gan atraš anā s vietas, gan cenas ziņ ā . Visi guliet!

Otrajā dienā nolē mā m izpē tī t, kas tur atrodas divā s blakus esoš ajā s pilsē tā s. Pilsē tas atrodas 17.5 km attā lumā no Gdaņ skas gar krasta lī niju. Starp citu, pienā cis laiks beidzot iepazī t jū ru. Vakardienas svē tkos centrā lī dz jū rai tikt neizdevā s. Rī ts bija tik apmā cies un miglains, ka jū ras krā sa gandrī z saplū da ar debesī m.

Interesantā kais ir tas, ka krastmalas lī nija ir ļ oti lī dzī ga Š rilankas lī nijai - paradokss! Mums tuvojā s dzimtā poliete. Uzzinā jis, ka mē s nerunā jam poļ u valodā , viņ š mums stā stī ja daž ā dus stā stus no dzī ves. Tas bija informatī vi. Ir forš i, kad tu saproti valodu, kurā tu nevari runā t ne vā rda. Pē c piecu minū š u sarunas mē s devā mies tā lā k. Gar krastmalu bija veloceliņ š . Mums abiem radā s doma, ka bū tu jauki iznomā t velosipē dus. Mums par laimi, piecu minū š u laikā domas materializē jā s, un mē s jau braucā m ar velosipē diem. Ī res maksa uz dienu maksā ja 40 zlotus (10 eiro). Man nekas nebija jā atstā j ķ ī lā , cik es saprotu, visiem vienkā rš i ir velosipē di un neviens tos nezags.

Ī res menedž ere mums sniedza daudz noderī gu padomu, vienā brī dī sapratu, ka viņ a ar mums runā krieviski. Nedaudz pā rdzī voju, jo domā ju, ka poļ u valodu jau tik viegli saprotu. Velomarš ruts Gdaņ ska-Sopota-Gdiņ a ir ļ oti, ļ oti gleznains. Š eit jū s gaida mež i un parki, augstas klintis virs jū ras, jautri nobraucieni no kalniem lielā ā trumā , ezers ar salu un daudz kas cits.

Pats forš ā kais marš rutā bija garš mež s, caur kuru veda tā da pati bruģ ē ta taciņ a. Visu laiku pa taisno braukt nevarē ja, jo malā s vienmē r bija kaut kas ļ oti gleznains un nenogriezties no celiņ a nevarē ja. Nobraucot pirmos pā ris kilometrus, man nā cā s atgriezties un nomainī t sē dekli, jo tas man bija par š auru, un bija paredzē ts, ka ceļ š bū s garš .


Pa ceļ am ik pa laikam uzgā ju bezmaksas velosipē du darbnī cas - bagā ž niekus ar instrumentu komplektu un sū kni. Mū su pirmā pietura bija Sopotā . Mums iedeva ķ ē di ar atslē gu, lai jebkurā brī dī varē tu novietot velosipē dus. Kur tos novietot, ne vienmē r ir skaidrs. Mē s izvē lē jā mies ž ogus, kas ir maksimā li lī dzī gi velosipē du novietnē m. Patiesī bu nemitī gi vajā ja doma, ja nu viņ us aizvedī s kaut kā ds evakuators. Vecā pilsē tas daļ a ir diezgan maza un acī mredzami zaudē marš ruta skaistumu starp pilsē tā m. Pilsē tā pie daž ā m kasē m bija gara rinda. Izrā dā s, š eit galvenā atrakcija ir Eiropā garā kā mola, uz kuru nez kā pē c visi ļ oti gribē ja doties pastaigā . Cena bija aptuveni divi eiro no cilvē ka. Mē s ī sti nesapratā m izklaides bū tī bu un netē rē jā m naudu. Tā das piestā tnes sanā k diezgan biež i, bet tips nav tik garš un bezmaksas, bet kā pē c par to jā maksā , un gribē tā ju ir daudz. Kā saka: "Katram produktam ir patē rē tā js". Apmē ram stundu pavadī juš i pilsē tiņ ā , devā mies ceļ ā . Tikmē r debesis jau kļ uvuš as dzidri zilas un jū ra ieguvusi savu krā su.

Ceļ š kļ uva arvien skaistā ks un gleznainā ks, vienā brī dī mē s vienkā rš i nonā cā m strupceļ ā .

No vienas puses, pludmale, no otras puses, kalns un mež s. Velosipē di lī dz stā vvietai, un paš i pā rgā jiena marš rutā pa mež u. Sā kumā domā jā m uz turieni doties ar velosipē diem, tač u nebija ī sti skaidrs, vai pa š iem marš rutiem var braukt ar velosipē du. Mež s bija liels un tumš s.

Š ķ iet, ka koki neauga tik blī vi, bet gaisma bija noē nota. Daudzas mež a takas veda uz panorā mas skatu uz jū ru no augstā m klintī m.

Mē s staigā jā m pa mež u apmē ram stundu. Atgriež oties autostā vvietā , mē s braucā m Gdiņ as virzienā .

Š ajā braucienā bija ē rti, ka mū s pastā vī gi uzraudzī ja GPS. Tiesa, pirms stundas viņ š mū s ieveda strupceļ ā .

Pa galveno ceļ u uz Gdiņ u veda velosipē du ceļ š , galvenokā rt lejup. Vienā no objektiem bija skate ar pa dienu garā m braucoš o velosipē distu leti, bijā m kā di trī s tū kstoš i.

Drī z mē s nonā cā m Gdiņ as centrā lajā parkā , kur viegli atradā m autostā vvietu. Apmē ram stundu staigā jā m pa paš u pilsē tiņ u, izbaudot atvaļ inā jumu tū ristu atmosfē ru. Galvenā koncentrā cija bija pludmalē . Pilsē tas centrs ir diezgan mā jī gs, bet uz jau izbrauktā marš ruta skaistuma fona tā ir tikai pilsē ta.


Viss skaistums ir tajos mež os un parkos, pa kuriem veda veloceliņ š . Atgrieš anā s marš ruts, spriež ot pē c kartes, bija gar pludmali. Ceļ š bija diezgan interesants. No ū dens izvirzī jā s daž ā du formu celtņ i, pretim sapulcei brauca velosipē disti uz viena riteņ a, kas ž onglē ja ar ķ egļ iem. Daž kā rt bija pā ri uz pedā ļ u maš ī nā m. Nobraucot pā ris kilometrus, uzskrē jā m stā vos soļ os. Krievvalodī gajam puisim jautā ja, vai tur bū s ceļ š . Viņ š labprā t vē lē jā s pastā stī t, kā nokļ ū t Gdiņ ā , un, uzzinot, ka braucam uz Gdaņ sku, pā rsteigumā kļ uva skumji. Augš ā bija taciņ a, kas veda uz mež u. Savukā rt š is mež s izrā dī jā s tas, pa kuru gā jā m kā jā m. Bū tī bā bija jā velk velosipē di augš ā . Starp kokiem iespī dē ja vientuļ i vakara saules stari. Drī z sā ks satumst, un priekš ā vē l vismaz viens mež s. Savā di, bet pat mež ā GPS rā dī ja, kur jā iet. Izkā pā m pavisam nepazī stamā vietā . Planš etdators norā dī ja, ka jā dodas uz pilnī gi nezinā mu savvaļ as vidi. Vai arī dodieties pa stā vu lī kumu. Sā kumā steidzā mies cauri pilsē tai no kalna, no kura pavē rā s lieliski skati uz paš u pilsē tu. Tad bruģ ē tais ceļ š pā rvē rtā s par taciņ u, un mē s atkal skrienam cauri mež am gar ž ogu ar dzeloņ drā tī m. Aiz kazarmu ž oga. Kur navigators mū s veda, bija zinā ms tikai viņ am. Bet galvenais, ka visur bija taciņ a. Spriež ot pē c takas beigas vairā ku metru klints formā , tā s barakas mū su klā tbū tni nemaz negaidī ja. Bet mē s izbraucā m skaidri uz pilsē tas š osejas Gdiņ a-Gdaņ ska. Bet mež i mums kaut kā bija pazī stamā ki, nā kamajā pagriezienā pā rvē rtā mies parku tī klā . Un viņ i jau steidzā s pa mums zinā majiem ceļ iem. Viss mū su marš ruts aizņ ē ma desmit stundas, velosipē di bija jā nodod pirms 21:00. Nododot velosipē dus, jautā jā m sievietei, kas mums rī t jā dara. Mums par pā rsteigumu viņ ai bija sagatavots marš ruts rī tdienai, tiesa, ne ar velosipē diem, bet gan tramvajiem un vilcieniem. Viņ a arī atrisinā ja problē mu ar nakts transfē ru uz lidostu. Viņ a arī apmainī ja naudu pē c abpusē ji izdevī ga maiņ as kursa. Pateicī bā varu tikai ieteikt viņ as velosipē du nomu pretī.48. ieejai pludmalē Brzezno rajonā . Forš i, man patī k ceļ ojumi, kuros jū s varat izveidot marš rutu. Ž ē l, ka tas nedarbojas garos braucienos. Vakariņ ā s es gribē ju kaut ko eksotisku. Pasū tī jā m plekstes zivi laš a klimpā m.

Plekste izrā dī jā s tikpat garš ī ga, kā es to iedomā jos, skatoties multfilmu par Mazo nā riņ u. Pavisam nesen vienā kafejnī cā baudī jā m aitu Š onu un tagad arī pleksti. Ž ē l, ka ē dienkartē nebija Sebastiana krabja. No rī ta plā nojā m pē c vakariņ ā m doties uz centru, bet pē c desmit stundu marš ruta tā lu no viesnī cas iet negribē jā s. Tā kā mū s vilka mež i, mē s pat naktī devā mies uz mež u. Gultas mū su hostelī bija tā lu no tā m ē rtā kajā m, bet pē c tik aktī vas dienas gulē jā m saldi. Tiesa, seš os no rī ta nā cā s paš ai celties, lai izslē gtu modinā tā ju...virtuvē...ne savē jo...Diemž ē l telefona ī paš nieks vienā no istabā m gulē ja vē l saldā k. .

Ceļ ojot ļ oti svarī gi ir atlicinā t laiku brokastī m. Atrast kafejnī cu un ieturē t brokastis daž kā rt ir diezgan problemā tiski. Ideā lā kais variants ir viesnī ca ar brokastī m vai lī dzi ņ emt pā rtiku no Kijevas. Š ajā viesnī cā mums bija otrais variants. Pē c brokastī m devā mies uz Olivas parku. Tā kā parks mū s nepā rsteidza, detaļ ā s neiedziļ inā š os. Parks ir mazs un jauks, bet nevajadzī gi tā lu no pilsē tas.

Pie parka atrodas katedrā le, kurā , spē lē jot ē rģ eles, kopā ar instrumentiem spē lē daž ā das mehā niskas skulptū ras. Tikko tikā m lī dz spē les brī dim. Netā lu no parka bija vilciena pietura. Tā pē c ā tri un garš ī gi paē dā m magonē s un devā mies uz Malborkas pilsē tu.

Malborka

Pilsē ta atrodas stundas brauciena attā lumā no Gdaņ skas. Viņ š izpelnī jā s savu atzinī bu kā lielā kā pils Eiropā . Turklā t centrā lā stacija ir gandrī z skaistā ka par paš u pili, lai gan tā ir daudz mazā ka izmē ra.


No stacijas bija jā iet cauri vecpilsē tai. Arī pilsē ta izrā dī jā s mā jī ga. Ap Gdaņ sku visas pilsē tiņ as izrā dī jā s kaut kā omulī gas) Ieeja pilī maksā astoņ us zlotus (2 eiro). Pie kases ir gidu grupa, kas piedā vā savus pakalpojumus. Bet š eit galvenais nav iekļ ū t viņ u tī klos, jo forš ā kā izklaide ir audio gids. Kasē tā s izsniedz bez maksas, bija arī audiogids krievu valodā . Vī rieš a balss sā k stā stī t par pils vē sturi, norā dot vietu, kur viņ š jū s gaidī s, lai turpinā tu stā stu.


Spē lē tā js pats ar satelī ta palī dzī bu izseko tavu marš rutu un gaida, kad tu tuvosies norā dī tajai vietai. Krā su displejā tiek parā dī ts nā kamā punkta fotoattē ls un rā dī tā js, kurā virzienā doties, ja ceļ vež a norā dī jumi nebija skaidri.

Ja vē laties, varat nobraukt no marš ruta. Spē lē tā js turpinā s sekot lī dzi un pastā stī t stā stu par vietā m, kur atrodaties tagad. Ne tikai pati pils ir aptuveni Cū kkā rpas lielumā , tā ir arī tehnoloģ iju brī nums. Mē s bijā m tik mež onī gi priecī gi par ekskursiju. Pilns reā la gida klā tbū tnes efekts. Runas kvalitā te bija ļ oti augsta un stā sts interesants. Arī uzkā pš ana augstā kajā tornī maksā ja 8 zlotus (2 eiro).

Gids mū s aizveda apmē ram pusotru stundu. Un vē l kaut kur mē s pē c tam klaiņ ojā m pa daž ā dā m aizmugurē jā m ielā m un ielā m.

Š ī patieš ā m ir skaistā kā un lielā kā pils mū su pieredzē . Aiz pils ir garš tilts pā ri upei. Kur var raudzī ties vienā punktā , lai sagremotu kultū rš oku.

Mē s nokavē jā m plā noto vilcienu atpakaļ par vienu minū ti, tā pē c mums bija vē l divarpus stundas, lai iepazī tos ar Malborku. Š ajā laikā mums pat izdevā s atrast slē pņ a dā rgumu. Pelmeņ i vienā no vietē jā m kafejnī cā m bija vienkā rš i garš ī gi un, kā vienmē r, ar nestandarta pildī jumu.


Jau vakarā ieradā mies Gdaņ skas centrā . Tas ir ē rti, kad vilciens apstā jas netā lu no vecpilsē tas. Tas bija pē dē jais vakars Gdaņ skā , bija jā izbauda maksimā li. Nakts centrs ir ļ oti romantisks. Vienī gais brī dis - pē c 12 stundā m jā bū t Kijevā darbā . Š ajā ziņ ā pa centru ilgi nestaigā si. Likā s, ka mū su piedzī vojumi jau beiguš ies, bet mū su vienī gais tramvajs, braucot uz nomali, nez kā pē c aizdomī gi ilgu laiku nepiebrauca. Pretē ji grafikam. Pē c aptuveni 30 minū tē m kļ uva skaidrs, ka kaut kas ir nogā jis greizi. Pā rbaudī tā jam uzmetot skatienu elektroniskajā tablo, viņ š atrada zī mes, kas liecinā ja, ka daž i no klā tesoš ajiem tramvajiem š odien acī mredzot nepienā ks, to lī nijas nedaudz atš ķ ī rā s no tā m, kas neatpalika no grafika. Tad vē l viena un skrienoš a rinda aizdomī ga. Pā rbaudī jā m ar poli, kas tur rakstī ts. Rindā bija pā rtraukums. Jā dodas uz citu numuru, pē c tam pā rsē ž as uz autobusu. Polis, par laimi, bija ceļ ā . Vē l viens numurs tika atvests uz kā du industriā lo zonu un visus izsē dinā ja pie autobusa. Pusaizmiguš ais autobusa š oferis teica, ka nekur nebrauks, ies uz citu pieturu. Lī dz nā kamajai pieturai ā trā solī gā jā m kā das 15 minū tes. Tajā brī dī nebija apstā š anā s. Bet cilvē ki pulcē jā s un kaut ko gaidī ja. Mū su ceļ š uz viesnī cu ir pagā jis jau otro stundu. Ne autobusi, ne taksometri negribē ja apstā ties. Pē c aptuveni 30 minū tē m piebrauca autobuss un visus aizveda vē lamā s zonas virzienā . Bet pat viņ š nesasniedza paš u rajonu, izlaiž ot viņ u starp naksnī gajā m ielā m. Interesantā kais ir tas, ka daļ a pū ļ a to autobusu gaidī ja kā das č etrdesmit minū tes, lai ar to nobrauktu vien pā ris kilometrus. Polis no mums atvadī jā s, mū su marš rutu paņ ē ma planš ete, kuras lā diņ š ar nakts piedzī vojumiem nemaz neskaitī jā s. Lī dz viesnī cai gā jā m vē l 20 minū tes. . Neskatoties uz dziļ o nakti, atradā m nakts veikalu un tradicionā li nopirkā m sev Eiropas sierus. Sā kotnē ji plā ns bija pietiekami izgulē ties un č etros no rī ta jautrā taksī doties uz lidostu. Rezultā tā man nā cā s pietiekami gulē t gan viesnī cā , gan taksometrā , gan lidmaš ī nā , gan uzgaidā majā zonā . Par laimi taksists ieradā s laicī gi pē c mums. Lidmaš ī nā mē s saņ ē mā m trī s vietas, kas padarī ja atgrieš anos ē rtu. Kad pamodos, caur iluminatoru bija redzams mans kabinets. Ž ē l, ka tik agrā stundā nebija kam pamā t no lidmaš ī nas.

Epilogs

Gdaņ ska bija ne tikai gada, bet arī visu pē dē jo č etru ceļ ojumu sezonu atklā jums. No visiem mū su braucieniem š ī konkrē tā pilsē ta desmitiem reiž u pā rsniedza mū su cerī bas. Tas bija viens no labā kajiem braucieniem, lai arī ī ss. Bet mē s noteikti atgriezī simies, š ie mež i...parki. Mē s noteikti kā dreiz pulcē simies Islandē un savienosim to caur š o pilsē tu. Pa to laiku mū su trī s mē neš u vī za tika veiksmī gi atsaukta, kā arī manas ā rzemju vī zas pē dē jais pagrieziens, kuru č etru gadu laikā izdevā s aizpildī t gandrī z no nulles. Tas bija pirmais brauciens piektajā sezonā , uz drī zu tikš anos!

Ceļ ojuma informā cija

Ceļ ojuma datums: 10.09. 2016. –13.09. 2016.

Ceļ ojuma veids: nedē ļ as nogale

Ilgums: 3 pilnas dienas

Vī za: saņ ē mu pats Portugā les ceļ ojumiem

Transports: Wizz air

Viesnī cas: Amber Hostel

Ekskursijas: viens pats

Ceļ ojuma grū tī bas: 1/10 (ļ oti viegli)

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (16) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums