Polija attēlos jeb lakoniskuma "šedevros".

13 Decembris 2018 Ceļošanas laiks: no 18 augusts 2018 ieslēgts 20 augusts 2018
Reputācija: +4756
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Bē rnī bā man patika lasī t bilž u grā matas. Turklā t, jo mazā k teksta, jo labā k. Tā pē c man Polija asociē jas ar š ā du grā matu ar attē liem. Kā du iemeslu dē ļ es vienmē r to pā rlū koju, un man nekad nav pietiekami daudz laika, lai to izlasī tu.

Nī derlandē es pajautā ju kā dai dzimtajai holandietei, kura brī vi runā krieviski, kā di mū su rakstnieki viņ ai patī k? Es ilgi smē jos par viņ as atbildi. Viņ a pā rsteigta paskatī jā s uz mani un teica: "Jā , es tos nemaz necitē ju, ir tik daudz teksta, lai tik maz informā cijas. " Viņ a laikam tikai lasa bilž u grā matas. Vispā r š is ir veltī ts manam draugam Paolai. . .

Poznaņ a ir senā Lielpolijas galvaspilsē ta un paš reizē jais Lielpolijas vojevodistes administratī vais centrs. Ak, š ie gadatirgi, krā sas!

Atmosfē ra ir svē tku, ir daudz telš u ar koš ā m lellē m.

Ejot starp lellē m, jū s sā kat iekrist bē rnī bā .

Ak! Mans mī ļ ā kais medus


Visa ballī te notiekVecajā laukumā . Diena ir ļ oti saulaina, saulē mirdz zeltī jums.

Mē s domā jā m, ka tas ir Rā tsnams, kā vienmē r. Bet nē . Š ī ir Rač inska bibliotē ka.

Ļ oti atmosfē riskas un neuzkrī toš as ​ ​ Poznaņ as ielas

Krakova ir skaistā kā Polijas pilsē ta!

Pilsē tas vizī tkarte ir Sv. Marijas baznī ca.

Tie paš i attē li naktī (var salī dzinā t)

Viens no septiņ iem Polijas brī numiem — Vā veles pils.

Vā veles pils tika apņ emta naktī

Pils pakā jē ir uzticams sargs — Pū ķ a dū mi, kas izspiež liesmas.

Nu un pilsē tas centrs, tradicionā li Tirgus laukums, starp citu, ir lielā kais Eiropā . Laukumā tradicionā li dominē rā tsnams.

Nakts

Laukumā atrodas Sukiennice ar iepirkš anā s pasā ž u pirmajā stā vā un poļ u glezniecī bas muzeju otrajā stā vā .

Aizsardzī bas Brabakanas bastions (15. gadsimts).

Grunvaldes kaujas piemineklis Jana Matejko laukumā .

Viņ š atrodas nakts gaismā s

Č ervenska bulvā rī tika atrasta slavenī bu aleja.

Mana bē rnī bas indieš u mī lestī ba

Ļ oti interesantstemplis: Svē to Pē tera un Pā vila baznī ca

Skrien pa Krakovas ielā m

Ļ ubļ ina. Nedaudz nobruž ā ta un kaut kā da š arovara poļ u pilsē ta.

Centrā iereibusi kompā nija vilka uz auklas kā du nodī rā tu gaili.

Skats uz Ļ ubļ inas pili. Tajā atrodas vē stures muzejs un glezniecī bas muzejs.

Varš ava ir mū sdienu Polijas galvaspilsē ta ar pilnī gi neaizmirstamu arhitektū ru. (Godī gi sakot, nemaz nav mana pilsē ta. )

Manu bē rnu krā soš ana ir beigusies. Apsolu izaugt radoš i, lasī t grā matu un dalī ties dziļ ā kā s zinā š anā s un iespaidos par interesantu ES valsti Poliju. Un ī paš i vē los atzī mē t, ka Polija pē dē jo piecu gadu laikā ir ļ oti spē cī gi "augusi" un attī stā s ā trā tempā . Lieliski ceļ i ar marķ ē jumu, zī mē m, elektroniskiem tablo, jaunu kvartā lu bū vniecī ba rit pilnā sparā . Ja tā turpinā sies, nebrī nī š os, ka Polija drī z panā ks Vā ciju. Labi darī ti poļ i!

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (24) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums