Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Nīderlande

Tūristu stāsti par Nīderlande pievienot stāstu
Tranzīts Ņujorka – Amsterdama – Berlīne – Harkova
Š is mazais ceļ ojums nebū tu tik "aizraujoš s", ja tas nebū tu aktuā ls. Mē s ceļ ojā m jū lija sā kumā , kad Nī derlande un Vā cija vē l bija slē gtas tū rismam.
 •  3 gadā atpakaļ
Prāga-Valensija valsts-Amsterdama (ar nesteidzīgas vecmāmiņas acīm)
Man piezvanī ja Spā nija (atkal un divus gadus vē lā k). Biļ etes tika pirktas divus mē neš us iepriekš , no mums - caur Prā gu uz Valensiju (apbraucot Maskavu) un atpakaļ - caur Amsterdamu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ievads Holandē.
Ilgu laiku mē s plā nojā m apmeklē t š o interesanto valsti un š o seno pilsē tu, un beidzot radā s š ā da iespē ja.
 •  5 gadiem atpakaļ
Nīderlande strādā Roterdamā, valda Hāgā un staigā Amsterdamā! (turpinājums)
Sā ciet š eit >>> Amsterdama — Eiropas jautrā kā un brī vā kā galvaspilsē ta, maģ iska pilsē ta ar kanā liem, tiltiem, kafejnī cā m un satriecoš u Nī derlandes zelta laikmeta arhitektū ru!
 •  6 gadiem atpakaļ
Nīderlande strādā Roterdamā, valda Hāgā un staigā Amsterdamā!
Nī derlande nozī mē "zemas zemes", jo lielā kā daļ a š ī s mazā s valsts atrodas zem jū ras lī meņ a. Š ķ iet, ka visam vajadzē tu bū t ū denī , tač u, nolaiž oties Š ipholas lidostā , kas a...
 •  6 gadiem atpakaļ
Kā mēs staigājām pa Utrehtu
"Lieliska arhitektū ra ir lielā kais cilvē ka diž enuma pierā dī jums" F. Raits Pirmo reizi I Es dzirdē ju par Utrehtu, kad pē c sarunas ar burvī gu holandieti jautā ju, no kurienes viņ š ir.
 •  6 gadiem atpakaļ
Jaungada brīvdienas Amsterdamā SUPER
Ļ OTI pavadī ja laiku š ajā skaistajā pilsē tā!! ! Maza un mā jī ga pilsē ta - Nī derlandes galvaspilsē ta. Tas vilina ar savu noslē pumainī bu un interesantajā m vietā m))) Tā ir bagā ta ar vē sturi, t&#...
 •  6 gadiem atpakaļ
Hāga vienā dienā!
"Pieš ķ irts" š ai pilsē tai, vienu dienu! Pā rvā coties ar ī rē tu auto no Amsterdamas, nepamanī jā m, kā nonā cā m vietā !
 •  7 gadiem atpakaļ
Viena diena Roterdamā
Tā nu sanā ca un, iespē jams, par labā ko, ka Roterdamā pavadī jā m tikai vienu dienu! Svarī gā kais notikums mums bija futbola mač s vakarā !
 •  7 gadiem atpakaļ
Ceļojums pa Rietumeiropu 2017. Beļģija
Beļ ģ ija 1. daļ a. Polija un Nī derlande 2.  daļ a. Parī ze 3. daļ a. Beļ ģ ija Š o brauciena daļ u nosaucā m par “Alus tū ri”.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »