Mūsu ceļojums

Rakstīts: 5 janvārī 2013
Ceļošanas laiks: 27 novembris — 4 decembris 2012
Kam autore iesaka viesnīcu?: Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Pie ieejas viesnī cā jū s nesagaida ar ziediem vai š ampanieti, pat ja kuponā ir rakstī ts, ka esat VIP tū rists. Nā kotnē jū s sapratī sit, ka viesnī cā viss ir augstā lī menī un nevajag ķ erties pie sī kumiem. Iepriekš braucā m pa Meksiku (tū re 5 civilizā cijas-9 dienas) un bijā m noskaņ oti atpū sties. Viesnī cas BARCELO specifika ---- Teritorijā.5 viesnī cas, visas atzī mē tas ar 5*, bet tā s ir tikai Palace Deluxe (extreme) un blakus esoš ā (nedaudz lē tā k, bet neiesaku). Palace Deluxe --- sakoptas teritorijas, istabu ziņ ā var salī dzinā t ar turku dā rgā ko segmentu 5*, kas attiecas uz pā rtiku, š eit tas ir par lielumu augstā ks gan kvalitā tes, gan sortimenta ziņ ā (tikai mazā k konditorejas izstrā dā jumu) ). Visi pā rē jie 5* ir vidē jo vē rtī bu variā cijas no 5 lī dz 4.27. 11 - sezonas sā kums (visu laiku neviena lietus nelī st), noslogojums 30%, tā tad vakarā a la carte restorā nos vietas pietika visiem, galvenais restorā ns vakaros atpū tā s vai tu varē tu iet pievienot to jebkuram blakus esoš ajam "galvenajam" - ko mē s daž reiz darī ja viņ i. Bijā m brazī lieš u un franč u restorā nā ---- iesaku netē rē t laiku brazī lieš u (daudz gaļ as un neinteresanti), bet FRANČ U vajag apmeklē t atkā rtoti. Visvairā k man patika omā ri - ļ oti garš ī gi pagatavoti. Karī bu restorā nā netikā m. Viesnī ca ir ļ oti piemē rota ģ imenē m. 70% no Palace Deluxe viesnī cas teritorijas ir peldbaseini, lielā skaitā un milzī giem izmē riem (dziļ ums-1.20), ar dž akuzi un hidromasā ž u. Kam vajadzī ga ballī te un diskotē kas - labā k uz KANKUNU, viesnī cā ir izklaides - konkursi bē rniem un viegla animā cija. Piestā tnes zonā var braukt ar segveju, braukt (2.5 stundas - 36 USD) Viesnī cas krasta lī nijas garums ir 1800m. Ē diens izcils, brokastī s saskaitī jā m 11 veidu svaigas sulas (no ķ irbja un burkā niem lī dz papaijai un ananā siem). Pusdienā s - bija 2 restorā ni (piedā vā tais ē dienu komplekts ir atš ķ irī gs) - milzī gs gaļ as un jū ras velš u sortiments. Kam ir iespē ja un vē lme ---- pirms pā rē jiem izbrauciet pa Meksiku (tū re) - Man ļ oti patika OAXACA reģ iona nomalē SAN CRISTOBAL, apdzī votā s vietas, kurā s dzī vo mū sdienu indieš u pē cteč i utt. vē lam un patī kamu uzturē š anos! Veiksmi!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu