Lieliska uzturēšanās

Rakstīts: 5 septembris 2012
Ceļošanas laiks: 5 — 18 augusts 2012
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 6.0
Infrastruktūra: 8.0
Atpū tā s kopā ar vī ru Sliemā , viesnī cā Carlton-3 * no 2012. gada 5. lī dz 18. augustam. Tā tad kā rtī bā . Ceļ š no lidostas lī dz viesnī cai ilga aptuveni 25 minū tes, ņ emot vē rā , ka pa ceļ am tika pā rvadā ti arī citi tū risti. Viesnī cā ieradā mies 9:30. Mums par prieku mē s nekavē joties tikā m sē dinā ti. Istaba ir tī ra, bet vienkā rš a: duš a, TV, gaisa kondicionieris. Neliels balkons ar skatu uz jū ru. Savas pludmales nav, paš valdī bas ir pā ri ceļ am, bez sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, pā rsvarā akmens plā ksne un nedaudz smilš u malā s, tomē r, kā citur piekrastē . Visur ir ieeja jū rā . Tiem, kas mā k peldē t, nekā du problē mu. Akmens plā tnes ir diezgan lī dzenas, tā pē c pilnī gi iespē jams iztikt bez sauļ oš anā s krē sliem. Ū dens ļ oti tī rs un silts. Viļ ņ u gandrī z nav, jo. š is ir lī cis. Mazliet tā lā k uz Valletas pusi – atklā tā jū ra, tur brī ž iem vē tra. Ē diens. Viņ i paņ ē ma tikai brokastis, protams, vienmuļ i, bet viss vienmē r ir svaigs. Pretī viesnī cai, promenā dē ir pietiekami daudz kafejnī cu, kur var paē st. Vidē jā č eka vakariņ ā m ar vī nu ir 40 eiro. Porcijas ir milzī gas, tā pē c paņ ē mā m vienu salā tu un vienu karstu uz diviem. Vienmē r svaigas jū ras veltes, daudz itā ļ u virtuves ē dienu. Blakus viesnī cai, augš ā pa ielu 50 m - mini-tirdziņ š , kurā var iegā dā ties visu nepiecieš amo, atvē rts darba dienā s lī dz 21:00, sestdienā s - lī dz 12:00. Svē tdien veikali Maltā nestrā dā , izņ emot lielos tirdzniecī bas centrus. Pircē jiem ir iepirkš anā s ielas, bet visi pieklā jī gie veikali atrodas Valletā . Cenas apmē ram tā das paš as kā Krievijā , bet ir ļ oti daudz atlaides. Pie viesnī cas ir autobusu pietura abos virzienos. Maksa ir diezgan dā rga - 2.20 eiro par 2 stundā m, 2.60 - par visu dienu. Ekskursijas. Maltā tieš ā m ir ko redzē t, bet viss, ko vē lies vienā ceļ ojumā , ir vienkā rš i nereā ls. Noteikti jā iet uz Komino, uz Zilo lagū nu, tā ir pasaka! Un uz Sicī liju (nav lē ti, tomē r 127 eiro no cilvē ka, bet ir tā vē rts) Mdina ī paš i nesajū sminā ja, cietoksnis, Yu kā cietoksnis . Vispā r pie viesnī cas ir maza firma "Oasis Tour", pie viņ iem var nopirkt jebkuru ekskursiju, cenas daž ā das - no 16 eiro no cilvē ka, bē rniem atlaides. Esiet gatavi tam, ka maltieš i nav ī paš i punktuā ls, autobuss kavē jā s uz visā m ekskursijā m minū tes 15-20. Visā dā ziņ ā maltieš i ir ļ oti patī kami un draudzī gi cilvē ki.
Kopumā man ļ oti patika atvaļ inā jums, Malta ir satriecoš a valsts un, ja iespē jams, mē s noteikti tur atbrauksim vē l, jau ar bē rniem! Ceru, ka mans apskats kā dam noderē s.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар