Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Malta

Tūristu stāsti par Malta pievienot stāstu
Maltas klaidoņi. Uz zemes, pazemē un nedaudz pie ūdens
Š ķ iet, un tas nebija ļ oti sen. . . Bet mū sdienu realitā tē - jau iepriekš ē jā dzī vē : ) Mums Malta notika 2020.
 •  3 gadā atpakaļ
Maltas klaidoņi. Pa Valletas dzeltenajām ielām
Kā pē c un kā pē c Vorobeič ikovi nokļ uva Maltā un kā viņ i tur dzī voja, var uzzinā t pā rskata ziņ ojumā "Maltieš u nedē ļ as nogale.
 •  4 gadā atpakaļ
Maltas klaidoņi. Pasakaina greznība aiz pieticīgām sienām
Vispirms ierodoties Maltā tika nolemts apmeklē t, iespē jams, , vissvarī gā kais , pā rsteidzoš ā kais un neaizmirstamā kais Maltas apskates objekts kopumā - Sv.
 •  4 gadā atpakaļ
Ak, karnevāls-karnevāls vai Masļeņica maltiešu valodā
Pē rkot biļ etes uz Maltu, mē s pat neiedomā jā mies, ka Maltā ir karnevā ls. Kopumā mē s maz zinā jā m par Maltu)).
 •  4 gadā atpakaļ
Maltas nedēļas nogale. Par dzīvi un transportu (bez vēstures un apskates vietām)
Ko jums dā vinā t, Mans dā rgais vī rietis? (S. Alihanovs, A. Ž igarevs, R. Majorova mū zika) Tur un kur, bet es noteikti negrasī jos doties uz Maltu.
 •  4 gadā atpakaļ
Malta no nesteidzīgas vecmāmiņas
Es jau ilgu laiku skatos uz Maltu — vē sturiski bruņ inieki, Maltas orderis, cietoksnis, kas nav nodots osmaņ iem, uzņ emtas daž as ainas no filmā m, kuras esmu noskatī jies ("Troja", "Gladiators", " Game of Thrones").
 •  4 gadā atpakaļ
Noslēpumaina sala
Š eit es augu Maltā . Neteikš u, ka tas bija mū ž a sapnis, bet nokļ ū t š ajā noslē pumainajā valstī man bija pē dē jo gadu vē lme.
 •  7 gadiem atpakaļ
Manas Maltas brīvdienas
Beidzot mans sapnis piepildī jā s! Esmu Maltā ! Ekskursija bija pavasarī ga, apskate, tieš i katoļ u Lieldienā s, 5 dienas. Lidojums Air Malta apmierinā ts.
 •  11 gadiem atpakaļ
Malta — Bruņinieku Hospitāļa mantojums
Man paveicā s novembrī lidot uz Maltu uz 4 dienā m. Maza sala, gandrī z bez veģ etā cijas, bet cik ļ oti tā piesaista ar savu oriģ inalitā ti un nepieejamī bu!
 •  12 gadiem atpakaļ
Malta. St Julians. ES valodu skola
Malta. St Julians. ES Valodu skola.
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »