Jelena Villa 3*– Atsauksmes

8
Novērtējums 8.710
№2 viesnīcas reitingā Rafailoviči
8.0 Numurs
7.9 apkalpošana
8.4 Tīrība
3.4 Uzturs
7.0 Infrastruktūra
Mājīgi apartamenti atrodas aptuveni 30 m no jūras, klusā vietā. Piemērots relaksējošām brīvdienām. Viesnīcas cenas un kvalitātes attiecība, ekonomisks variants.Vairāk →
аватар Olga777Klo
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Villa ir lieliski piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m, tuvumā nav trokš ņ ainu traš u, restorā nu un diskotē ku. Villa atrodas divu minū š u attā lumā no jū ras, aizmiguš i dzirdē jā m sē rfa skaņ as. … Tomēr ▾ Villa ir lieliski piemē rota relaksē još ā m brī vdienā m, tuvumā nav trokš ņ ainu traš u, restorā nu un diskotē ku. Villa atrodas divu minū š u attā lumā no jū ras, aizmiguš i dzirdē jā m sē rfa skaņ as. No rī tiem uz terases, klausoties putnu dziesmā m, var baudī t tasi kafijas. Ir pieejami jebkuri trauki, ne veci un ļ oti tī ri, tē jkanna un divu degļ u elektriskā plī ts. Saimnieks ļ oti draudzī gs, saprot krievu valodu, paņ ē ma un aizbrauca uz autobusu uz lidostu. Ar atpū tu bijā m ļ oti apmierinā ti, gribē tos atgriezties ne reizi vien.
аватар svetlana.ksv
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vakar atgriezā mies no Rafailovič iem, bet domas joprojā m ir tur. Villa Jeļ ena ir brī niš ķ ī ga vieta, atpū tā mies ar meitu 7. istabā.3. stā vā . Istaba mā jī ga, balta, tī ra, bez virtuves (istabā bija tē jkanna, krū zes, apakš tasī tes, krū zes un karotes, uz grī das flī zes un gludeklis) un balkona (balkonu ieskauj kivi), kas pavē rā s skats uz š auru ieliņ u un jū ru. … Tomēr ▾ Vakar atgriezā mies no Rafailovič iem, bet domas joprojā m ir tur. Villa Jeļ ena ir brī niš ķ ī ga vieta, atpū tā mies ar meitu 7. istabā.3. stā vā . Istaba mā jī ga, balta, tī ra, bez virtuves (istabā bija tē jkanna, krū zes, apakš tasī tes, krū zes un karotes, uz grī das flī zes un gludeklis) un balkona (balkonu ieskauj kivi), kas pavē rā s skats uz š auru ieliņ u un jū ru. Pagalms mazs, bet ierakts apstā dī jumos un rozē s. Ī paš nieks Jurijs ir ļ oti patī kams un draudzī gs, sagaidī ja mū s un aizbraucot aizveda uz informā cijas punktu.

Lī dz jū rai - 5-7 minū tes, pludmales izvē le - mazi oļ i, smiltis, akmeņ i. Ieeja ū denī ir maiga, nav viļ ņ u, ū dens ir tī rs, ir patī kami peldē t un nav bail laist ū denī bē rnu vienu.

Uzņ ē muma R-tours pā rstā ve Elena detalizē ti stā stī ja par restorā niem, veikaliem, augļ u un dā rzeņ u stendiem, brī vdienā m pludmalē , ieteica, kā paš am var nokļ ū t Budvā , Sveti Stefanā.
Ar R-tours devā mies arī ekskursijā s, lī dzi esoš ie gidi Darinka (Boko-Kotoras lī cis) un Vitā lijs (Kanjoni) lika iemī lē t Melnkalni.

Tā s bija neaizmirstamas brī vdienas.
аватар fdghj
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Svē tki atstā ja ļ oti pozitī vu iespaidu. Tik ē rti un sirsnī gi Melnkalnē vē l neesam atpū tuš ies. Villa ir vienkā rš i lieliska, sā kot ar komfortu, tī rī bu istabā /pagalmā un beidzot ar atraš anā s vietu: jū ra tieš ā m ir mazā k nekā minū tes attā lumā . … Tomēr ▾ Svē tki atstā ja ļ oti pozitī vu iespaidu. Tik ē rti un sirsnī gi Melnkalnē vē l neesam atpū tuš ies. Villa ir vienkā rš i lieliska, sā kot ar komfortu, tī rī bu istabā /pagalmā un beidzot ar atraš anā s vietu: jū ra tieš ā m ir mazā k nekā minū tes attā lumā . Tas bija ļ oti labvē lī gs peldē š anai pusastoņ os no rī ta pirms brokastī m un vienpadsmitos vakarā pirms gulē tieš anas? . Mē s dzī vojā m 2. stā vā numur 2. Wifi darbojā s lieliski: pat dienas laikā skatī jos filmas). Tī rī ja ļ oti apzinī gi katru dienu. Saimnieks smaidī gs, draudzī gs, izveda mū s ar maš ī nu no autobusa, tiklī dz ieradā mies, un aizveda lī dz autobusam (lai gan Rafailovič os viss ir ļ oti kompakts un blakus). Liels paldies viņ am par to. Villas pagalms ir vienkā rš i pā rsteidzoš s: vī ģ es, granā tā boli, olī vkoki, vī nogas, kivi, ziedu jū ra. Vispā r vienkā rš i paradī ze!
Netā lu esoš ā pludmale ir smilš aina. Bet ļ oti š auri. Lai gan viņ i joprojā m uz to atpū tā s lī dz pusdienā m. Ieņ ē mā m vietu agri, ar rī ta peldi, tad atgriezā mies villā brokastī s. Tad viņ i nonā ca pie saviem dvieļ iem.
Pē c pusdienā m jau soļ ojā m Kamenevo pludmales virzienā . Pa ceļ am ir vē l pā ris pludmales, kas ir ļ oti skaistas: milzī gi akmeņ i jū rā , krā saini oļ i, tirkī za ū dens. Lī dz Kamenevo pludmalei jā brauc apmē ram 10 minū tes. Tunelis cauri kalnam ir ļ oti forš s. Un visas š ī s oļ u pludmales bija vē l pievilcī gā kas, oļ i nemaz netraucē ja staigā t/gulē t (sava ​ ​ veida masā ž a? )
Kas attiecas uz pā rtiku, tad brokastojā m istabā . Mums bija virtuvī te. Mē s devā mies pusdienot uz Kod Saichitsa kafejnī cu (tieš i pā ri ceļ am) uz kompleksajā m pusdienā m (5.5 eiro): bija trī s zupas, apmē ram pieci varianti pamatē dieniem, trī s salā tu iespē jas. Ar vienu porciju mums pietika diviem. Viņ i ē da kā kad. Pā rsvarā istabā (vā rī ti makaroni, kartupeļ i, pelmeņ i, gatavots olu kultenis, omlete utt. ). Tur ir č etri veikali: viens atrodas blakus kafejnī cai Kod Saichitsa (ti, pā ri ceļ am), otrs, ja ejat pa labi no villas, tad 50-70 metrus, dodieties uz pā rē jiem diviem lielveikaliem nepilnas divas minū tes. pa kreisi (tie atrodas tieš i viens otram pretī ).
Mums Rafailovič i patika vairā k nekā Budva. Es atceros Budvu ar milzī gu cilvē ku skaitu, troksni, kņ adu, kliedzoš u mū ziku lī dz diviem naktī . Rafailovič os viss kaut kā ē rtā k, mā jī gā k. Jā , arī cilvē ku bija daudz, bet viņ u skaits mani kaut kā “nenokrā va”. Un varianti, kur var apgulties uz dvieļ a, ir daudzveidī gā ki un skaistā ki (Rafailovič u oļ i mū sos iemī lē ja no pirmā acu skatiena. Tik daž ā das krā sas pludmalē vē l neesmu redzē jis? )
Ir vē l viena lieta: pirms ceļ ojuma es nevarē ju pilnī bā izlemt, kur tieš i atrodas Villa Elena (daž ā dā s vietnē s sniegtajā s kartē s atraš anā s vieta bija atš ķ irī ga). Tā pē c pievienoju foto, kur ar sarkanu apli ir apvilkta š ī brī niš ķ ī gā villa, bet zilā krā sā – Code Saichitsa kafejnī ca. Varbū t kā dam tas bū s vajadzī gs.
Lai visiem lieliskas brī vdienas.
дорога на Каменево. Справа тоже пляж
аватар bsyqfdjn
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Vakar atgriezā mies no Rafailovič iem. Lieliska atraš anā s vieta un lieliska neliela viesnī ca. Saimnieks ļ oti draudzī gs, sagaidī ja pie informā cijas punkta, uz kuru atveda transfē ra autobuss. No š ī s vietas lī dz villai ir vajadzī gas piecas minū tes ar kā jā m (vē lā k mē s to noregulē jā m), bet lī kumotajā s ielā s var apmaldī ties. … Tomēr ▾ Vakar atgriezā mies no Rafailovič iem. Lieliska atraš anā s vieta un lieliska neliela viesnī ca. Saimnieks ļ oti draudzī gs, sagaidī ja pie informā cijas punkta, uz kuru atveda transfē ra autobuss. No š ī s vietas lī dz villai ir vajadzī gas piecas minū tes ar kā jā m (vē lā k mē s to noregulē jā m), bet lī kumotajā s ielā s var apmaldī ties. Tā nu Jurijs mū s ļ oti laipni aizveda uz villu, un izbraukš anas dienā aizveda lī dz autobusam.
Neskatoties uz to, ka jū ra ir maksimā li 25 metri, iela, kurā atrodas villa, ir diezgan klusa. Istaba (mē s palikā m 5. istabā ) ir maza, bet ļ oti ē rta. Balkons ir aprī kots ar virtuvī ti ar ledusskapi, plī ti, tē jkannu un visiem nepiecieš amajiem piederumiem trim personā m. Es negatavoju ē st, tikai uzvā rī ju tē ju un kafiju. bet virtuvē ir katls, un panna, un grieš anas dē lis, un cezve.
Pats Rafailovichi ciems ir mazs, bet mā jī gs. Daudz kafejnī cu un restorā nu. 2-3 minū š u gā jienā no villas - č etri pā rtikas veikali, kurus sauc par lielveikaliem un hipermā rketiem. Patiesī bā tie ir mazi veikaliņ i vienai kasei, un hipermā rkets diviem (bet vienmē r ir viens : )))
Ē dienu izmaksas restorā nos ir aptuveni š ā das: salā ti - 2.50-3 eiro, vergu ē diens - no 8 eiro (forelē m) lī dz 14 eiro (jū ras asarim vai grdobai). Daž i restorā ni piedā vā kompleksā s maltī tes par 4.50-5 eiro.
аватар koval39
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
NETICIET UN LITERĀ LAJIEM UN SVARĪ GĀ KAIS Ļ OTI MALĪ GIEM APSKATIEM PAR Š O VILLA. 2013. GADA SEPTEMBRĪ ATVAĻ INĀ JU AR TRĪ M DRAUDENĒ M. Š Ī IR Ļ OTI Ē RTA VILLA AR JAUNĀ M MĒ BELES UN Ļ OTI Omulī gā m ISTABĀ M. … Tomēr ▾ NETICIET UN LITERĀ LAJIEM UN SVARĪ GĀ KAIS Ļ OTI MALĪ GIEM APSKATIEM PAR Š O VILLA. 2013. GADA SEPTEMBRĪ ATVAĻ INĀ JU AR TRĪ M DRAUDENĒ M. Š Ī IR Ļ OTI Ē RTA VILLA AR JAUNĀ M MĒ BELES UN Ļ OTI Omulī gā m ISTABĀ M. BALKONI KATRĀ ISTABĀ UN PAT DAŽ I AR SKATU JŪ RU.
TELPAS TIEK TĪ PAS KATRU DIENU, TIK BIEŽ I TIEK MAINĪ TA VEĻ AS MAIŅ A, VISPĀ R, PIRMO REIZI MĒ S PĀ RSTEIGĀ JĀ M AR TĀ DU MĒ S SVĒ TĒ TĀ JU RŪ PĪ BU. JURA VILLAS Ī PAŠ NIEKS NAV SLIKI IZPRAST KRIEVU VALODĀ IR Ļ OTI SLIMĪ NĪ GA.
аватар mahin
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 3.0
Š ī viesnī ca atrodas nomaļ ā ciematā . Ieraš anā s laikā atstā jiet mū s uz augš ē jā ceļ a un uzariet pā rtiku. Sieviete, kura mazliet iztī ra goroku, nelamā jas uz tevi. Starp citu, tas kaut kā nav dī vaini, ka tas pazū d jū su klā tbū tnē . … Tomēr ▾ Š ī viesnī ca atrodas nomaļ ā ciematā . Ieraš anā s laikā atstā jiet mū s uz augš ē jā ceļ a un uzariet pā rtiku. Sieviete, kura mazliet iztī ra goroku, nelamā jas uz tevi. Starp citu, tas kaut kā nav dī vaini, ka tas pazū d jū su klā tbū tnē . No tiesas lī dz Budvai 5 kilometri un nozī mē.9 eiro.
Mums pē c ekskursijas programmas bija 8 dienas un 7 naktis, bet mū s izmeta 9:30 no rī ta no istabiņ as uz ielas. Ar nom, ka temperatū ra ir apmē ram 38 grā di!
Viņ iem nav, kur aizsargā t savu bagā ž u, un mums nā cā s sē dē t kā bezpajumtniekiem pie Chamedans.
Noņ emiet tikai ciparus! Vai jū s zinā t, ko tas nozī mē ? Tā tad viņ i tī rī s grī du un uzturē s kā rtī bu, bet viņ i nemainī s dvieli vai veļ u.
Nevienam neiesaku š o viesnī cu.
Jaunieš iem te nav vietas!
Maijas draudzene Melnkalnē bija jau 3 gadus, bet vē l dedzī gā k viņ a atzina, ka tā ds š ķ ū nis nekad nav iznā cis.
Atstā š u tev telefona numuru, uz kuru tu domā turp doties vai tū res aģ ents teica, ka š ī ir pasakaina vieta, vari piezvanī t vai iedot tū roperatoram, es pateikš u. +380674034654
Pieprasī jums: ja lasā t, publicē jiet š o atsauksmi daž ā dā s vietnē s, kur cilvē ki neatpū š as, tostarp, ja viņ i dodas kopā ar bē rnu.
аватар kovtunONline
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Villa Melnkalnē ir neliela privā ta viesnī ca. Ī paš nieks un viņ a ģ imene parasti dzī vo pirmajā stā vā , savukā rt viesnī cas numuri atrodas augš ē jos stā vos. Villa "Elena" durvis vē rs ar mā jī gu zaļ u pagalmu ar koš ā m ziedu krā sā m un atpū tas zonu 5-6 cilvē ku kompā nijai. … Tomēr ▾ Villa Melnkalnē ir neliela privā ta viesnī ca. Ī paš nieks un viņ a ģ imene parasti dzī vo pirmajā stā vā , savukā rt viesnī cas numuri atrodas augš ē jos stā vos.
Villa "Elena" durvis vē rs ar mā jī gu zaļ u pagalmu ar koš ā m ziedu krā sā m un atpū tas zonu 5-6 cilvē ku kompā nijai. Numura komfortu nodroš inā s svaigs remonts, individuā ls apkures katls, svaigas veļ as un dvieļ u komplekts, moderns fē ns un pudele Rakia noskaņ ojumam (vietē jais stiprais alkoholiskais dzē riens).
Skata uz jū ru trū kumu kompensē svaigā ziedu smarž a un putnu serenā des no rī tiem dā rzā .
Š eit ir ē rti atpū sties kopā ar bē rniem: kluss rajons, terase, daž i numuri ir aprī koti ar virtuvī ti uz balkona vai terases ar eksotisku cirtainu kivi piesitienu.
50m rā diusā atrodas divi pā rtikas veikali un lielveikals. Man bija ikdienas svaigu dā rzeņ u un piena produktu krā jums.
Zaļ ā s ielas ceļ ā uz pludmali sniedz 100 metru apziņ u par atraš anos ā rzemē s – Tī ri, Jauki, Mā jī gi! Krastmalā , kas garš ī gi valdzina ar grilē to jū ras gardumu aromā tiem, jū s vienmē r varat pusdienot pē c savas gaumes. Pica vai kompleksā s nacionā lā s pusdienas ar skatu uz Adrijas jū ru (liela porcija pirmā s, gaļ a/zivis + dā rzeņ i + kartupeļ i) maksā s 5-7 eiro no cilvē ka. Komplektā pusdienu ē dienkarte mainā s katru dienu. Mē s vienmē r bijā m divatā ar draugu! Tas mums bija tieš i piemē rots!
Pa krastmalu var aiziet tieš i lī dz Budvas vecpilsē tai, š is prieks aizņ em 1 stundu 30 minū tes pastaigas solī , jū ras viļ ņ u pavadī bā . Ir skaistas vietas fotosesijā m. Tā tad pastaiga var bū t patī kami gara.
Ja atvaļ inā jumā vē rtē jat brī vī bu un komfortu – š ī ir ī stā vieta! Kur dvē sele un ķ ermenis dzied unisonā ar Budvas Rivjē ras skaistumu!
P. S. Bezmaksas WiFi visā villā !
аватар ponomareva12
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Tā tad Melnkalne ir mans pirmais ceļ ojums uz š o valsti, Ē ģ iptē esmu bijis jau daudzas reizes, Turcijā , AAE, Bulgā rijā . Mani pā rsteidza transfē rs, kur pa ceļ u tika izsē dinā ti tū risti un rā dī ja, lai brauc uz savu villu tajā virzienā , vispā r velc koferus pats uz savu dzī vesvietu. … Tomēr ▾ Tā tad Melnkalne ir mans pirmais ceļ ojums uz š o valsti, Ē ģ iptē esmu bijis jau daudzas reizes, Turcijā , AAE, Bulgā rijā . Mani pā rsteidza transfē rs, kur pa ceļ u tika izsē dinā ti tū risti un rā dī ja, lai brauc uz savu villu tajā virzienā , vispā r velc koferus pats uz savu dzī vesvietu. Bet ne ar Villu Elenu. Š eit saimnieks mū s sagaidī ja ar maš ī nu, aizveda ar koferiem. Un uzreiz iedeva istabiņ as atslē gu, lai gan rakstī ts, ka reģ istrē š anā s 13-00, un bija tikai 10:00. Istabā (mums bija standarta) tē jkanna, trauki, ledusskapis, nu, parasta istaba ar TV, kondicionieri, vannasistaba ar duš u (ziepes, š ampū ni netiek nodroš inā ti, ir tualetes papī rs). Uz galda ir pudele vī nogu brendija - viesmī lī gais saimnieks pacienā savus viesus pē c ieraš anā s. Vienreiz ielieciet vī ģ u š ķ ī vi. Ļ oti tī ra gultasveļ a un kopumā ideā la tī rī ba villā . Numuri tiek uzkopti katru dienu, un veļ a tiek mainī ta ik pē c 3 dienā m. Atraš anā s vieta - 50 m no jū ras e. otrā mā ja no pludmales joslas. Sami Rafailovici pludmales josla ir š aura. Cenas Goldmarket ir daudz augstā kas nekā cenas Budvā . Budva 4 km pa pludmales strī pu, 2 reizes nostaigā ts kā jā m, tur atradis miesnieku, kur pierakstī juš ies uz gardiem kebabiem un karbonā dē m, uzreiz mums tos sagatavoja. Un kafejnī cu tur ir daudz, var paņ emt kompleksā s pusdienas par 4.5 eiro zupa + otrais ē diens gaļ a + salā ti vai vakariņ as 4 eiro bez zupas, izsalcis noteikti nebū si. Alus atrasts par 1.5 eiro 2 litri, sausais vī ns no 1.52 eiro lī dz 14 eiro. Kopumā , manuprā t, Rafailovici plusi ir jū ras tuvums, un trū kumi joprojā m ir ciemats un, protams, interesantā ks Budvā , lai gan pludmales tur ir daudz tā lā k no villā m.


iemiesojums elena05051
Uz Melnkalni dosimies pirmo reizi. Kādas ekskursijas ir interesantas? Kur jūs varat doties patstāvīgi? Nebaidāties braukt ar plostu pa upi? Paldies tiem, kas atbild
9 gadiem atpakaļ  •  4 abonents 4 atbildi
iemiesojums timok
Piemēram, uzsildīt putru vai gatavu otro kafejnīcu?
10 gadiem atpakaļ  •  nav abonentu nav atbilžu
iemiesojums timok
māki vārīt putru? vārīt kartupeļus? Draugam ir slims vēders, viņa baidās ēst kafejnīcā.
10 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 3 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Уютные апартаменты находятся около 30 м от моря, в тихом месте. Подходят для спокойного отдыха. Отель соотношения цена-качество, экономичный вариант.

Atrašanās vieta Аэропорт Тиват в 19 км.
Pludmales apraksts Муниципальный песчано-галечный пляж, в 50 м от отеля (через променад).
  • 2. rinda
  • pilsētas pludmale
  • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā

Важно: на кухне запрещено готовить, на каждом этаже имеется микроволновая печь для общего пользования.

  • droši
  • bezmaksas wi-fi
  • veļas mazgāšana
Bērniem
Telpu apraksts

Всего этажей: 4.

Istabās

Бесплатный WI-FI Интернет, кондиционер, ТВ (русский Первый канал, фен, ванная (душевая кабина или занавеска), полы – керамическая плитка. В апартаментах – мини-кухня. В кухнях не разрешается готовить. Уборка и смена полотенец – ежедневно, постельное белье меняется раз в 3 дня.

Adrese Рафаиловичи,Паштровска, 26
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.