Bonaca Apartments 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 9.910
№1 viesnīcas reitingā Rafailoviči
9.9 Numurs
9.9 apkalpošana
9.9 Tīrība
9.4 Infrastruktūra
Pieticīga, mājīga villa klusā vietā. Autobusa pietura 200 m Lieliska izvēle relaksējošām ģimenes brīvdienām ar bērniem.Vairāk →
аватар ElenaRiabenko
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 10.0
Neliela mā jī ga istabiņ a ar balkonu ar skatu uz jū ru, pludmales tuvumu, kafejnī cu veikaliem, garu pastaigu laukumu. Vieta relaksē još ā m brī vdienā m, tī ra jū ra, skaista valsts. Gribē tu nā kt vē lreiz. … Tomēr ▾ Neliela mā jī ga istabiņ a ar balkonu ar skatu uz jū ru, pludmales tuvumu, kafejnī cu veikaliem, garu pastaigu laukumu. Vieta relaksē još ā m brī vdienā m, tī ra jū ra, skaista valsts. Gribē tu nā kt vē lreiz.
Bonaco
аватар asv3048
 •  apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Par Villa Bonaca ir rakstī ts viss, kas ir virs pozitī vā – TIEŠ Ā M TĀ! Un ļ oti noderē ja liels balkons ar dā rza mē belē m, skats uz jū ru no 2. stā va un neliela, bet pilnvē rtī ga virtuvī te Studio istabā : vienmē r siltas brokastis uz balkona, reizē m vakariņ as). … Tomēr ▾ Par Villa Bonaca ir rakstī ts viss, kas ir virs pozitī vā – TIEŠ Ā M TĀ!
Un ļ oti noderē ja liels balkons ar dā rza mē belē m, skats uz jū ru no 2. stā va un neliela, bet pilnvē rtī ga virtuvī te Studio istabā : vienmē r siltas brokastis uz balkona, reizē m vakariņ as). Mē s ar sievu ī paš i pateicamies saimniekiem: satikā mies naktī ar maš ī nu,
un tika laicī gi nogā dā ts autobusā . Istaba pieticī ga, bet svaiga, tī ra, ē rta, duš a - viss funkcionē , ​ ​ viss priecē aci.
Mitrā tī rī š ana, svaiga veļ a. Un ļ oti draudzī gi saimnieki!
Nekā nav “problē mu”, vienojā mies (nodoklis +20 eiro) - un mū su numuriņ š tika pagarinā ts lī dz naktij izbraukš anas dienā.
ES iesaku. Augstā kā atzī me! Paldies Elena!
аватар n-maslak
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Melnkalnē biju pirmo reizi, pirmā s divas naktis dzī voju Budvā , tur ir ciets betons, lī dz pludmalei vajag 30-40 minū tes, pē c tam, kad pā rcē los uz Rafailovici, un sā kā s mana Atpū ta! Bonaca apartamenti atrodas ļ oti ē rtā vietā , no manas istabas bija pasakains skats uz kalniem, 2 minū š u attā lumā no jū ras, netā lu veikali, bā ri, restorā ni! Dzī voju 10. … Tomēr ▾ Melnkalnē biju pirmo reizi, pirmā s divas naktis dzī voju Budvā , tur ir ciets betons, lī dz pludmalei vajag 30-40 minū tes, pē c tam, kad pā rcē los uz Rafailovici, un sā kā s mana Atpū ta! Bonaca apartamenti atrodas ļ oti ē rtā vietā , no manas istabas bija pasakains skats uz kalniem, 2 minū š u attā lumā no jū ras, netā lu veikali, bā ri, restorā ni! Dzī voju 10. istabiņ ā , otrajā stā vā , saimnieki mani sagaidī ja ar draudzī gu smaidu, atnesa mantas, istabiņ a ļ oti tī ra, ē rta! Seifs, TV (bet neieslē dzu, ir ko apbrī not), tē jkanna, ledusskapis, duš a, viss vienkā rš i super! Izrakstoties arī palī dzē ja ar lietā m lī dz autobusa pieturai, kur mani savā ca transfē rs! Man no š ī s vietas ir tikai pozitī vas emocijas! Saimnieki ļ oti laipni cilvē ki, istaba tiek uzkopta un veļ a mainī ta katru otro dienu, ļ oti tī rs! Paldies par komfortu un viesmī lī bu! Iesaku visiem!
аватар LaFifa
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Neliela ģ imenes villa "Bonaca" piedā vā saviem viesiem nelielus apartamentus. Standarta numurā : gulta, vecs televizors, neliels skapis, naktsgaldiņ š un elektriskā tē jkanna. Ir balkons, gaisa kondicionieris, fē ns, neliels ledusskapis. Seifs par piemaksu - 1 eiro / diennaktī . … Tomēr ▾ Neliela ģ imenes villa "Bonaca" piedā vā saviem viesiem nelielus apartamentus. Standarta numurā : gulta, vecs televizors, neliels skapis, naktsgaldiņ š un elektriskā tē jkanna. Ir balkons, gaisa kondicionieris, fē ns, neliels ledusskapis. Seifs par piemaksu - 1 eiro / diennaktī . Wi-Fi - bez maksas visā teritorijā . Saimnieki aizliedz ē st gatavoš anu istabā s (tas attiecas uz studijā m ar virtuvī ti). Atpū tniekiem ir iespē ja "paē st" kaimiņ u villā "Tanya Rafailovich" (par papildus samaksu). "Bonatsa" atrodas klusā ielā , piecu minū š u gā jienā lī dz jū rai; Blakus ir vairā ki mazi veikaliņ i un autobusu pietura. Vispā r normā ls variants budž eta uzturē š anā s laikam.

Novē lu jums visiem jaukus svē tkus!

*****
Fotogrā fijas un iespaidi par viesnī cu tika atnesti no reklā mas informatī vā s ekskursijas pa Melnkalni 2013. gada oktobrī .
Вилла. Внешний вид. Рядом с виллой находится мини-маркет. Стандартный номер. Стандартный номер. Стандартный номер. Стандартный номер. Стандартный номер (благодарю за фото Викторию Рахно :)) Стандартный номер (благодарю за фото Викторию Рахно :))
аватар Svetlana1002
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Biju kopā ar ģ imeni (tē ti, mammu un 4 gadus veco bē rnu) 2011. gada jū nijā . Kaut kā nebija nekā du spilgtu iespaidu. . . Godī gi sakot, mē s joprojā m nevaram saprast, kā pē c cilvē ki mums stā stī ja par Melnkalni ar tā du entuziasmu. … Tomēr ▾ Biju kopā ar ģ imeni (tē ti, mammu un 4 gadus veco bē rnu) 2011. gada jū nijā . Kaut kā nebija nekā du spilgtu iespaidu. . . Godī gi sakot, mē s joprojā m nevaram saprast, kā pē c cilvē ki mums stā stī ja par Melnkalni ar tā du entuziasmu. . Varbū t mē s vienkā rš i nonā cā m nepareizā vietā nepareizā laikā...varbū t. . . Bet vispirms vispirms:
Atnā ca bez kavē š anā s. Pie izejas no lidostas gaidī ja meitene, saimnieka (Pilona) pā rstā ve, visa papī ros un apkā rtē jais cilvē ku pū lis, jo. lai tev pateiktu uz kuru autobusu jā brauc, vajag izlauzties cauri pū lim pie viņ as (tiem paš iem, kas atbrauca kā mē s) un iepazī stinā t ar sevi, tad viņ a tevi atradī s sarakstos un pateiks kur jā brauc. . . gaidī jā m tē tim zem palmas kā das 15 minū tes. . . ar koferiem un neguļ oš u bē rnu. . . labi, iekā pu mikroautobusā , vē l pē c 15 minū tē m devā mies ceļ ā . Mē s nebraucā m ilgi, cilvē ki tika pā rvadā ti pa ceļ am...Starp citu, Beč ič os visas viesnī cas atrodas ļ oti tā lu no jū ras un pat kalnos...
Melnkalne. Skaista daba, tī ra, bet kaut kā ne pā rā k ē rta...mā jas, mā jas, mā jas...viss vienā di...
Rafailovič i. Ciemats jū ras krastā , Beč ici priekš pilsē ta, praktiski tā daļ a. Nez kā pē c man tas ļ oti atgā dinā ja Gurzufu. Arī vienā kalna pusē , un stā va, lī kumaina taka lejā uz jū ru. Un vē l, mā jas, mā jas, mā jas, ar lī kā m ielā m, joslā m. . . Vē l 1933. gadā Rafailovič u pludmale iekļ uva Eiropas skaistā ko pludmaļ u top 10, bet tas bija gandrī z pirms gadsimta. . . Parku nav, kvadrā ti! Nav kur staigā t, izņ emot pa krastmalu, nav bē rnu rotaļ u laukumu. Mū su mazulim paš am apnika neko nedarī t un mū s nogurdinā ja. . . Pastaiga pa krastmalu vispirms ir izeja cauri daudziem restorā niem un kafejnī cā m, un tad vē l daž i neapbū vē ti laukumi, tomē r uzbē rums ir bruģ ē ts, cē ls un tī rs - to nevar ņ emt prom no viņ iem!
Viesnī ca. Tieš ā m 20m no jū ras, 2-3 min gā jiens. Sirsnī gi satikā mies, uzreiz iekā rtojā mies, 2 sievietes mē ģ inā ja atnest koferus - vī rs nedeva : ) Viesnī ca maza, bez teritorijas. Istaba (Nr. 4) nav liela: divguļ amā gulta + gulta bē rnam, mini virtuve: skapī tis + ledusskapis + izlietne + 2 degļ u elektriskā plī ts + 2 piekarinā mas atvilktnes. Daž i trauki, glā zes, š ķ ī vji, wiki, karotes, turku nazis, mazs kastrolis, vispā r viss pietiek. (gatavot istabā ir stingri aizliegts! ņ emiet vē rā - paradokss, protams, bet tas ir stingri! var tikai kaut ko sasildī t, bet uzvā rī t tē ju un kafiju) Vannas istaba ir apvienota un vienkā rš i maza, bet viss ir ļ oti labi pā rdomā ts, tā pē c nelikā s maz. Viss ir pamatī gs, un mē beles un labs, ne dā rgs, bet kvalitatī vs remonts. Viss strā dā ja pareizi, nekas nesabruka, nekrita. Kā vē lā k sapratā m, saimnieks tur visu remontē pats, un tā pē c tas ir kvalitatī vi. Balkons (6m) ar daļ ē ju skatu uz jū ru - tieš i kaimiņ u pagalmā aug 2 greznas palmas, kas ar savu krā š ņ umu aizsedz skatu uz jū ru. Uz balkona ir 3 plastmasas krē sli un galds, stieple ž ā vē š anai nostiepta (bet ja kaimiņ i drē bes karā jā s no augš as, mū sē jais bija slapjš - viss tecē ja lī dz mums). Tī rī š ana katru dienu (augsta kvalitā te), dvieļ i mainī ti katru dienu, gultas veļ a reizi nedē ļ ā (mums tika mainī ts pē c 5 dienā m). Veļ a ir nobruž ā ta, ar caurumiem, bet tī ra. Dzeramnauda zem spilvena tika atstā ta regulā ri un nekad netika ņ emta! Tagad nepatī kamā s nianses. . . nav daudz, bet tā s ir. . . Mā jā pretī ir restorā ns, parasti vē lā pē cpusdienā un lī dz pat naktij ieslē dz motora pā rsegu - zvimboš i smird pē c zivī m, bet mē s drī z to pacietā m. Blakus ir kaut kas lī dzī gs izklaides centram, kur ir visā di automā ti, biljards utt. pā ris reizes mū zika no turienes kliedza stundas lī dz 3-4 naktī m. Un pē dē jais - izbraukš ana ne vē lā k kā.10:00! ! ! Un visi reisi pā rsvarā ir vē lu vakarā . Nevar vienoties, jo plkst. 12 jau ir apdzī votas (viesnī ca strā dā ar vairā kiem tū roperatoriem uzreiz un tā ir piepildī ta lī dz galam). Š ajā sakarā bijā m liecinieki nepatī kamam atgadī jumam - izbraukš anas dienā kundze no rī ta devā s uz jū ru, un, kad viņ a ieradā s (tuvā k vakariņ ā m) tika savā ktas mantas un izliktas uz ielas. . . Viņ ai bija nekur ne noskalot, ne pā rģ ē rbties. . . Nā cā s uz š ī m pā ris stundā m ī rē t istabiņ u tuvē jā viesnī cā (paņ ē ma kā dienu), bet tas deva iespē ju no rī ta normā li aizbraukt lī dz jū rai, savedā m sevi kā rtī bā , un mazulis guļ pē c vakariņ ā m. Lai gan bija ž ē l naudas, ekskursija tika apmaksā ta arī par izbraukš anas dienu.
Pludmale. blakus viesnī cai ir nomā coš s skats. Mē s gā jā m pa kreisi, 5 minū š u gā jienā , tur ir jauka maza pludmale ar debeszilu ū deni, un ar oļ iem katrai gaumei - no mazā kā lī dz lielam, un, ja paiet mazliet tā lā k, ir pakā jē eja uz lielā ku. , skaista, nomaļ a pludmale. Ir patī kami tur iet ē nā .
Kontingents. Vietē jie un mū sē jie. Neviens tur vairs neiet - servisa nav, tā pē c tur neiet.
Ē diens. Visi ir sajū smā . bet ne mums...ir daudz iestā ž u, bet lī dz š im esam atraduš i iestā des, kur viņ i gatavo normā li, man ir uzpampuš as aknas...Tur ir 2 normā las iestā des - Dolce un Monako, nu, Porat (bet ne kompleksi pusdienas-brokastis ) - pā rē jais - pa lielam - fast food. Brokastojā m istabā uz balkona ar atnesto desu un, kad tā s beidzā s, tuvā kajā veikalā nopirkā m konditorejas izstrā dā jumus. Ļ oti iesaku lazanju ar gaļ u (pā rbaudi pats - droš i var ē st) un ā bolu pī rā gu. Viņ i atnes konditorejas izstrā dā jumus lī dz pulksten 8 no rī ta, un 8.30 jau daudz kas ir beigusies - tā pē c iesaku ierasties agri. Piena produkti tur ir kvalitatī vi, iedeva mazulim ū deni - viss ok. Desas, desa - nav garš ī gi.
Ekskursijas. Es ļ oti iesaku pasū tī t pie Pylon (mū su saimnieks) ir lē tā k nekā uz krastmalas, un kvalitā te ir visaugstā kā ! Pē c paš a pirmā lū guma man vienai atnā ca meitene!! ! no Budvas. Viss tika izstā stī ts un izskaidrots. Vienā no ekskursijā m aizmirsu autobusā fotoaparā tu, tā pē c viņ a pati devā s to paņ emt pie š ofera. Ekskursijas laikā uz Dubrovniku mums bija paredzē ts braukt ar laivu, bet bija vē trains un devā mies ar autobusu - tā tad atdevā m pat 5 eiro par neizmantotu braucienu ar laivu. . . Un vē l daudz citu patī kamu sī kumu. . . Tū risma gidi ir tikai krieviski runā još i profesionā ļ i. Ja vē lā k atradī š u, uzrakstī š u telefona numuru. bet es domā ju, ka jū s to varat atrast tieš saistē .
Kopumā rezumē jot - droš i vari iet, ja esi diezgan apmierinā ts ar privā to sektoru un nepū lies ikdienā domā t par savu dieniš ķ o maizi. Bet, ja esat pieradis pie 5 * viesnī cu pakalpojumiem, diez vai jū s iegū sit lielu prieku.


iemiesojums elena05051
Ekskursija uz Bokom-Kator līci, Skadaras ezeru, Taras upes kanjonu.
9 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Скромная, уютная вилла в тихом месте. Автобусная остановка в 200 м. Отличный выбор для спокойного семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Апартаменты находятся в 30 м от моря рядом с апартаментами Tanja Rafailovic, 4 км от Будвы, 25 км от аэропорта Тиват.
Pludmales apraksts Апартаменты в 30 м от моря.
  • 2. rinda
  • pilsētas pludmale
  • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā
  • autostāvvieta
  • bezmaksas wi-fi
  • veļas mazgāšana
Telpu apraksts

Апартаменты состоят из блока А и блока B одной категории, предлагающих двух и трехместное размещение. Всего 10 апартаментов.

Istabās

Во всех номерах/апартаментах: покрытие пола – плитка (кроме №11 и №12), кондиционер, ТВ (русский Первый канал), бесплатный доступ в Интернет, сейф, фен, в номерах есть электрический чайник и маленький холодильник, в Studio – мини-кухня.

Adrese Rafailovici, Pashtrovska, 25
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.