ērta villa, bet mazliet ārpus infrastruktūras

Rakstīts: 27 jūnijs 2016
Ceļošanas laiks: 25 jūlijā — 7 augusts 2014
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 7.0
Infrastruktūra: 3.0
Villa ir ļ oti ē rta, tī ra, ar virtuvī ti, labu trauku komplektu, gā dī giem saimniekiem, tomē r tiek pā rdota kā viesnī ca Przno, bet izrā dā s miniatū rā Kamenevo ciematā , kas slavens ar pludmali. ar tā du paš u nosaukumu, netā lu no Przno pieturas, tač u lī dz pastaigu promenā dē m un naktsdzī vei jums ir nepiecieš ams nokļ ū t apkā rtē jos ciematos. Nokā pš ana lī dz jū rai pa gariem kā pnē m, mazliet mež onī ga taciņ a, nakts peldē š anas cienī tā jiem var bū t neē rta. . .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu