Tīra, sakopta villa

Rakstīts: 7 septembris 2014
Ceļošanas laiks: 17 — 28 jūlijā 2014
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
7.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Infrastruktūra: 6.0
Kam patī k klusums bez pludmales diskotē kā m - tas ir tas, kas jums nepiecieš ams. Mierī gas, ģ imenes brī vdienas. Ir trī s pludmales, no kurā m izvē lē ties – mazo oļ u, lielo oļ u un smilš u. Istabu uzkopš ana katru dienu. Dvieļ i tiek mainī ti ik pē c 3 dienā m, gultas veļ a - pē c 5 dienā m, ar nosacī jumu, ka uzturaties ilgā k par nedē ļ u. Istabā ir Wi-Fi, pietiek skatī ties ziņ as, rakņ ā ties sociā lajos tī klos. Kas man ļ oti nepatika - neliela virtuvī te divā m istabā m. Bet tas nebojā iespaidu par neprā tī gi skaisto dabu un jū ru! ! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu