Saimnieks ir lielisks!

Rakstīts: 8 augusts 2021
Ceļošanas laiks: 12 — 18 jūlijā 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Uzturē jā s vairā k nekā.40 cilvē ku grupā . Ā tri iekā rtojā s. Numuri ir mū sdienī gi. Serviss ir visaugstā kajā lī menī . Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs. Viesmī lī gs, draudzī gs un izpalī dzī gs personā ls. Istabā s un teritorijā tī rī ba, kā rtī ba, skaistums un komforts. Un - klusums! Radovans ir viesnī cas ī paš nieks darba vietā no rī ta lī dz vē lam vakaram. Visi jautā jumi tika atrisinā ti operatī vi un par labu viesiem. Viesu bija daudz, tač u tika stingri ievē rots klusums, kā rtī ba, hosteļ a noteikumi un komunikā cijas kultū ra. Numuri tiek uzkopti katru dienu, dvieļ i tiek mainī ti pē c pieprasī juma.
Viņ i bija ļ oti apmierinā ti. Mē s iesakā m visiem!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu