Lielisks dzīvoklis, labs wifi

Rakstīts: 20 septembris 2021
Ceļošanas laiks: 12 — 19 septembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 6.0
Infrastruktūra: 9.0
Man patika uzturē š anā s viesnī cā , apartamentos ir viss nepiecieš amais ē rtai atpū tai. Mū s sagaidī ja Radomirs - draudzī gs un draudzī gs dzī vokļ a saimnieks, kurš palī dzē ja ienest mantas istabā . Izvē lē jā mies viesnī cu ar virtuvī ti un izdarī jā m pareizo izvē li, viss ē diena gatavoš anai nepiecieš amais bija: 2 katli, 2 pannas, kauss, sā ls, veļ as lupata, trauku mazgā š anas lī dzeklis. Trauku arī pietika, pietrū ka tikai dziļ o š ķ ī vju un glā ž u. Lī dzi jā ņ em š ampū ns, ziepes, duš as ž eleja, zobu birstes un zobu pasta. Dvieļ i uz 7 dienā m tika mainī ti 1 reizi, kā norā dī ts informā cijas lapā no istabas (pievienoju informā cijas lapas foto). Vannas istabā ir fē ns un š ķ idrā s ziepes, vienmē r ir pieejams karstais ū dens, jo ir uzstā dī ts boileris. Apmetā mies pē dē jā.5 stā vā - skats brī niš ķ ī gs, visu laiku pavadī jā m uz terases ar skatu uz jū ru. Istaba tī ra, TV ir, bet gandrī z neskatī jā mies, ir krievvalodī gie kanā li, bet maz. Pludmale ir gan bezmaksas, gan maksas, bezmaksas ir tuvā k, uz maksas solā rija un lietussargs maksā no 10 lī dz 15 eiro.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu