Ritsa Villa 2*– Atsauksmes

12
Novērtējums 8.210
№3 viesnīcas reitingā Becici
8.1 Numurs
8.4 apkalpošana
8.9 Tīrība
7.0 Uzturs
8.7 Infrastruktūra
Villa atrodas Becici, netālu no pludmales, 4,1 km attālumā no Budvas pilsētas un 24 km attālumā no Kotoras pilsētas. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар Anatolij714302
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī cu izvē lē jā mies, jo tā bija vienī gā pieejamā un atbilstoš i tā s nosacī jumiem atbilda mū su vajadzī bā m. Reģ istrē š anā s noritē ja labi, tikā m mī ļ i sagaidī ti. Kondicionieris strā dā ja, bija ē rtī bas, bija kaut kā da plī ts. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jā mies, jo tā bija vienī gā pieejamā un atbilstoš i tā s nosacī jumiem atbilda mū su vajadzī bā m. Reģ istrē š anā s noritē ja labi, tikā m mī ļ i sagaidī ti. Kondicionieris strā dā ja, bija ē rtī bas, bija kaut kā da plī ts. Brokastis bija iekļ autas ekskursijā . Viesnī cas pludmales nav, pilsē tas pludmale bija laba.
аватар lobovasveta
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirms daž ā m dienā m atgriezā mies no atvaļ inā juma Melnkalnē . Bijā m Villa Ritsa no 20.07 lī dz 27.07. 2019. Š o villu mums ieteica ekskursija. aģ entū ru, jo mū su izvē lē tajā villā vietu nebija. Bet bijā m apmierinā ti, istabiņ a laba, patika. … Tomēr ▾ Pirms daž ā m dienā m atgriezā mies no atvaļ inā juma Melnkalnē . Bijā m Villa Ritsa no 20.07 lī dz 27.07. 2019. Š o villu mums ieteica ekskursija. aģ entū ru, jo mū su izvē lē tajā villā vietu nebija. Bet bijā m apmierinā ti, istabiņ a laba, patika. Wi-Fi tvē ra normā li, lai gan vakarā bija daž i pā rtraukumi. Numuriņ ā bija viss nepiecieš amais, kondicionieris, TV, ledusskapis, tē jkanna tika paņ emta no saimnieka (1 eiro dienā ), gludeklis - bez maksas. Vannas istabā bija vanna, nevis duš a, kas bija jauki. Karstais ū dens bija visu diennakti. Istaba bija tī ra, dvieļ i tika regulā ri mainī ti, atkritumi tika izvesti katru dienu. Dodieties uz jū ru 5 minū tes. Brokastojā m istabiņ ā , pē c skopoš anas veikalā Mega Market (tas ir lē tā k nekā pasū tī t brokastis par 4 eiro). Pusdienojā m 3 minū š u gā jiena attā lumā esoš ajā restorā nā "Old Khrast" (garš ī gas zivju un teļ a zupas, bā rbekjū un liellopa steiks ar piedevā m, malkas pica un daudz kas cits). Aizbraucā m arī uz restorā nu "Trī s makš ķ ernieki" (15-20 min lī dz Rafailovič i). Viņ i ļ oti garš ī gi gatavo daž ā das jū ras zivis, mē s pasū tī jā m jū ras asarus un jū rasmē les. Kopumā mums patika pā rē jais. Arī naktsmī tnes villā . Nedaudz neē rti bija ieeja jū rā - oļ i. Pati pludmale ir smilš aina, un metru pirms ū dens un paš ā jū rā ir akmeņ i. Grū ti bez speciā liem apaviem. Protams, š ā dus apavus bez problē mā m var iegā dā ties krastmalā teltī s. Lai visiem labas brī vdienas!
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atsauksmes vietnē s mums palī dzē ja izvē lē ties š o viesnī cu. Ir labs saimnieks, bez problē mā m iekā rtojā mies ē rtā istabiņ ā . Š eit tā das teritorijas nav, bet ir paredzē tas stā vvietas vairā kā m automaš ī nā m. … Tomēr ▾ Atsauksmes vietnē s mums palī dzē ja izvē lē ties š o viesnī cu. Ir labs saimnieks, bez problē mā m iekā rtojā mies ē rtā istabiņ ā . Š eit tā das teritorijas nav, bet ir paredzē tas stā vvietas vairā kā m automaš ī nā m. Lī dz jū rai 5 minū tes, ļ oti tuvu. Mē s paņ ē mā m atvaļ inā jumu bez ē dienreizē m. Pirmajā dienā internets nedarbojā s labi, bet pē c tam bija vairā k vai mazā k stabils. Ir jē ga uzreiz runā t ar saimnieku, viņ š var daudz pastā stī t un pastā stī t.
аватар Anton_Rosenko
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Es izvē lē jos viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m vietnē TurPravda. Par atraš anā s vietu jautā jumu nav, lī dz jū rai nav ilgs laiks, 5-7 minū tes. Bez ceļ a trokš ņ a, klusa vieta. Bijā m ļ oti priecī gi, ka izvē lē jā mies villu Beč ič os, jo Budvā ir trokš ņ ains. … Tomēr ▾ Es izvē lē jos viesnī cu, pamatojoties uz atsauksmē m vietnē TurPravda.
Par atraš anā s vietu jautā jumu nav, lī dz jū rai nav ilgs laiks, 5-7 minū tes.
Bez ceļ a trokš ņ a, klusa vieta.
Bijā m ļ oti priecī gi, ka izvē lē jā mies villu Beč ič os, jo Budvā ir trokš ņ ains.
Wi-fi darbojā s atkarī bā no cilvē ku skaita, kas tam pieslē dzā s, pā ris dienas knapi strā dā ja, pā rē jā laikā bez problē mā m skatī jos video no YouTube.
Saimnieks labs, draudzī gs, pajautā viņ am un pastā sta visu par ekskursijā m un apkā rtni.
Villā nav virtuves. Mū su istabā arī nebija virtuves, bet bija pā ris krū zes un karotes. Ekskursiju paņ ē mā m bez ē dienreizē m.
Par telpas uzkopš anu jautā jumu nav, viss bija skaidrs.
Pie saimnieka var iznomā t tē jkannu un pludmales lietussargu par 1 € dienā , fē nu var aizņ emties bez maksas.
Starp trū kumiem es varu atzī mē t tikai trokš ņ ainu ledusskapi telpā un zemu skaņ as izolā ciju. Bet pē c pā ris dienā m viņ i pieraduš i)
Kopumā villa ir ok, klusa ģ imenes atpū ta ir tieš i piemē rota.
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 7.0
Brokastis mums š eit ī sti nepatika, bet kopumā bija labas. Mū s interesē ja cena, lai bū tu brokastis un viesnī ca bū tu tuvu jū rai. Mē s ieradā mies 6:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Mums piedā vā ja 2 istabas un mē s izvē lē jā mies to, kuru gribē jā m vairā k. … Tomēr ▾ Brokastis mums š eit ī sti nepatika, bet kopumā bija labas. Mū s interesē ja cena, lai bū tu brokastis un viesnī ca bū tu tuvu jū rai. Mē s ieradā mies 6:00 un nekavē joties tikā m apsē duš ies. Mums piedā vā ja 2 istabas un mē s izvē lē jā mies to, kuru gribē jā m vairā k. Viesnī ca nebija 1. lī nijā , bet gā jā m pā ri tiltam, 10 minū tes lī dz pludmalei. Bet ar ratiņ krē sliem š eit nebū s ī paš i ē rti. Viesnī ca pilnī bā atbilst vietnes aprakstam, viss tieš ā m atbilst. Pludmale brī niš ķ ī ga, saulriets gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Es nevaru teikt, ka kaut kas mums nederē ja. Protams, lī dz viesnī cai bija jā kā pj stā vi, bet viss bija kā rtī bā . Blakus veikali un restorā ni. Atraš anā s vieta mums ļ oti patika. Internets darbojā s, bija Wi-Fi, istabā s bija izdrukas, kā to ieslē gt. Televizors istabā nedarbojā s labi, kam tas ļ oti rū p, bet mums tā nebija problē ma. Mū su svē tki bija brī niš ķ ī gi.
аватар nesstea
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es vē lē tos atstā t atsauksmi par Vila Ritsa. Sā kš u ar viesnī cas vadī tā ju, kurš mū s ļ oti iepriecinā ja. Lieliska attieksme. Jebkuri jautā jumi tika atrisinā ti, un tā tas ir ar visiem atpū tniekiem. Lielisks skaitlis. Istabā ir labas koka mē beles. … Tomēr ▾ Es vē lē tos atstā t atsauksmi par Vila Ritsa. Sā kš u ar viesnī cas vadī tā ju, kurš mū s ļ oti iepriecinā ja. Lieliska attieksme. Jebkuri jautā jumi tika atrisinā ti, un tā tas ir ar visiem atpū tniekiem. Lielisks skaitlis. Istabā ir labas koka mē beles. Masī vas gultas, brī niš ķ ī gs skapis, tajā var ē rti ievietot lietas. Pietiekami pakaramie kleitā m, krekliem. Ir atvilktnes visā diem sī kumiem. Lielā sekretā re. Tam bija augstas kvalitā tes televizors. Ir terase, kur var ieturē t maltī ti, un veļ as ž ā vē tā js. Vannas istaba ir labi izveidota. Nav birstoš u plastmasas dvieļ u turē tā ju, viss ir metā ls. Ū dens spiediens ir pā rsteidzoš s. Katli ir visur. Siltā ū dens pietika visiem. Blakus vannas istabai gaitenī ledusskapis. Istaba ir tī ra. Sniegbaltas gultas un dvieļ i ar patī kamu smarž u. Pā rvaldniecei ir laba bibliotē ka, var palasī t. Atpū ta ir ļ oti patī kama, jo ir ļ oti kluss. Pa galvu neviens nestaigā , klusā stundā vari mierī gi gulē t. Naktī arī kluss. Bijā m ar 8 gadus vecu bē rnu. Apbrī nojami. Ir arī vieta, kur izlikt mantas un kur pakā rt ž ū t. Ko es tev ieteiktu paņ emt š o tē jkannu. Bija kaija, tē jkannas pī ķ a sezonā ir aizņ emtas. Un es negribē ju maksā t par tē jkannu. Bija situā cijas, kad gribē jā m kaiju, paņ ē mā m no vadī tā jas. Gludekli var paņ emt par brī vu un var arī fē nu, tā teica vadī tā ja. Villas galvenais akcents ir brokastu kafija, kas ir ī paš a kafija, kuru varat nobaudī t tikai š ajā villā . Š ī kafija ir ī paš a, tai ir neparasta garš a, krā sa un tekstū ra. Villā bija lieliskas brokastis. Š ī ir kafija, ar daž ā diem pildī jumiem, plā na mī kla, jogurts. Viss ir ļ oti garš ī gs. Paldies kundzei, kura to visu padarī ja iespē jamu. Tī rī š ana nebija obligā ta. Viņ i mainī ja arī gultu.
аватар shatrova2
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ritsa Hotel 2* Laba viesnī ca, labs Wi-Fi. Jū ra ir 5 minū tes no viesnī cas, nopeldē jā mies 6 no rī ta, tad devā mies brokastī s, pē c brokastī m atkal pie jū ras lī dz 11.12 pē cpusdienā . Un treš ā reize pagā ja pē c 15 stundā m. … Tomēr ▾ Ritsa Hotel 2*
Laba viesnī ca, labs Wi-Fi. Jū ra ir 5 minū tes no viesnī cas, nopeldē jā mies 6 no rī ta, tad devā mies brokastī s, pē c brokastī m atkal pie jū ras lī dz 11.12 pē cpusdienā . Un treš ā reize pagā ja pē c 15 stundā m. Pietrū ka tikai vakariņ as, vakariņ ojā m kafejnī cā , tā du ir daudz. (viesnī cā Anita, viesnī cā Stary Khrast, piekrastē ir Galia kafejnī ca) Reizē m uzkodas istabā uz balkona ar skatu uz jū ru, bija ļ oti skaisti vakarā , dzē rā m vī nu, ē dā m persikus , vī ģ es, melones, arbū zi, siers un tā tā lā k. Viss vienmē r bija tī rs. Visiem patika. Mē s noteikti nā ksim vē l.
аватар sazonova9
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Ar draugiem atpū tā mies 2013. gada septembrī š ajā viesnī cā . Viss ļ oti patika - patī kams un izpalī dzī gs villas saimnieks, tī ras telpas, jū ras tuvums. Krieviski runā još ais saimnieks ieteica, kur labā k vakariņ ot, kur doties ekskursijā . … Tomēr ▾ Ar draugiem atpū tā mies 2013. gada septembrī š ajā viesnī cā . Viss ļ oti patika - patī kams un izpalī dzī gs villas saimnieks, tī ras telpas, jū ras tuvums. Krieviski runā još ais saimnieks ieteica, kur labā k vakariņ ot, kur doties ekskursijā . Nenož ē lojam, ka izvē lē jā mies š o viesnī cu, iesakā m visiem.
аватар jekafira
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Lieliska viesnī ca, labi numuriņ i, lī dz jū rai 150 metri, blakus veikali, krieviski runā još s saimnieks. Ļ oti apmierinā ts ar pā rē jo. … Tomēr ▾ Lieliska viesnī ca, labi numuriņ i, lī dz jū rai 150 metri, blakus veikali, krieviski runā još s saimnieks. Ļ oti apmierinā ts ar pā rē jo.
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmo reizi atpū tā mies Melnkalnē no 07/02/12-07/12/12, devā mies kopā ar bē rnu, kurš bija sajū smā par tī ro, caurspī dī go un ļ oti silto jū ru un lielo bē rnu skaitu pludmalē . Mū s ievietoja greznā istabiņ ā (augsti griesti un platas gultas, lieliska vannasistaba, liela terase) ar skatu uz jū ru, istabā ledusskapis, TV, pē c pieprasī juma iedeva e-pastu. … Tomēr ▾ Pirmo reizi atpū tā mies Melnkalnē no 07/02/12-07/12/12, devā mies kopā ar bē rnu, kurš bija sajū smā par tī ro, caurspī dī go un ļ oti silto jū ru un lielo bē rnu skaitu pludmalē . Mū s ievietoja greznā istabiņ ā (augsti griesti un platas gultas, lieliska vannasistaba, liela terase) ar skatu uz jū ru, istabā ledusskapis, TV, pē c pieprasī juma iedeva e-pastu. tē jkanna. Kad bija iespē ja, brokastojā m uz terases ar skatu uz jū ru. Uzturē š anā s laikā mainī jā m gultu 1 reizi, dvieļ us 3 reizes un katru dienu izveda atkritumus. Viesnī cas saimnieks un personā ls ir ļ oti draudzī gi un jā sazinā s, vienmē r var pajautā t padomu (kā un kur uzlaboties). Gā jā m lī dz jū rai netā lu, kā dus 150 metrus, pa ceļ am var nopirkt augļ us, un atceļ ā var aiziet uz tirgu, kas mē ģ ina. 50-70 metru attā lumā no viesnī cas. 2 reizes ī rē jā m auto pie viesnī cas Splendid, braucā m uz Horvā tiju, kā arī uz pilsē tā m pie Becici, atstā jā m maš ī nu pa nakti viesnī cā . Kopē jais iespaids par atpū tu š ajā vietā ir ļ oti pozitī vs. Liels paldies viesnī cas ī paš niecei par viesmī lī bu, vē los apmeklē t vē lreiz!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Вилла расположена в Бечичи, недалеко от пляжа, в 4,1 км от города Будва и в 24 км от города Котор. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Расположена в 25 км от аэропорта Тиват, в 65 км от аэропорта Подгорицы.
Plyaj
  • 3. un tālāk
Viesnīcā

Индивидуальная регистрация заезда/отъезда, услуги по глажению одежды, семейные номера. Размещение домашних животных не допускается. Парковка отсутствует. Принимаются только наличные.

  • bezmaksas wi-fi
  • vēlā izbraukšana
Telpu apraksts

5 двухместных номеров, 4 трёхместных номеров, 5 четырёхместных номеров-апартаментов, дуплекс (4 места). Номера расположены в двух 3-этажных корпусах.

  • vanna/duša
  • gaisa kondicionieris
  • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
  • tējas/kafijas automāts (ne visās istabās)
  • ledusskapis
  • balkons/terase (ne visās istabās)
Adrese Ive lole Ribara BB, 85316 Будва
Tālruņi: +382 69 317 437
FAQ