Viesnīca ir šausmīga!! Izvēlieties citu. neiesaku!!

Rakstīts: 12 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 6 — 19 augusts 2023
Viesnīcas vērtējums:
1.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 1.0
apkalpošana: 1.0
Tīrība: 1.0
Infrastruktūra: 2.0
No plusiem tikai tas, ka nokā rtojā s uzreiz pē c ieraš anā s. Vienlaikus izraidot iepriekš ē jos ī rniekus. Atpū š amies jau nedē ļ u, pat ne reizi!! ! Viņ i netī rī ja, nemainī ja dvieļ us, gultas veļ u. Viss apkopē jas darbs ir tā ds, ka viņ a ienā k istabā , kad mū su nav, ieslē dz kondicionieri un aizver istabu. Fso! Mē s jau paslē pā m tā lvadī bas pulti, tā pē c viņ a to ieslē dz ar savē jo. Tse kapets ...Istaba maza (((vienam komfortam ē da flī zes. Ir tikai viena rozete. Nepā rtraukti jā ieslē dz tē jkanna, tad flī zes.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu