Lielisks budžeta variants!

Rakstīts: 7 septembris 2021
Ceļošanas laiks: 2 — 9 septembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Tas ir ļ oti labi) ieradā mies astoņ os no rī ta, uzreiz bijā m iekā rtojuš ies, jo istaba bija gatava (puiš iem, kas atlidoja ar mums, lika ierasties pulksten 11, jo vē l bija aizņ emts). Istaba, maza, kompakta ar balkonu, skats uz Gorynych, ir elektriskā tē jkanna, elektriskā plī ts, trauki, karotes, dakš iņ as, š ķ ī vji, naž i, glā zes, dē lis, ledusskapis, trauku mazgā š anas lī dzeklis, vannas ž eleja, 2 dvieļ i uz cilvē ku , pat kastrolis ar pannu bija tiem, kam patī k gatavot))) par salyu cena pilnī bā atbilst. Ļ oti jauka sieviete mū s sagaidī ja, izrā va, vairā kas reizes krustoja ceļ i un vienmē r smaidī ja)) cik sapratā m, viņ a uzkopj telpas. Mē s viņ ai atstā jā m daž us eiro par smaidu)) mums vissvarī gā kais ir tī rī ba. No mī nusiem varu nosaukt tikai pastā vī gi izsitoš o Wi-Fi un vē l jo vairā k par mī nusiem)) un izlietne virtuvē Izlietne ir aizsē rē jusi, ū dens vienmē r ilgstoš i iztecē ts (numurs 301). Bet tie ir sī kumi, blakus izlietnei vannasistabā , tur viss skaidrs)) kopumā viss ir ok, par tā du cenu ir vienkā rš i super)) jū ra ir blakus 5 minū tes, lielveikals. Kafejnī cas, Budva pastaigas attā lumā .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu