Viesnīca laba, tīra, viss jauns, bet ir nepatīkamas nianses

Rakstīts: 1 oktobris 2021
Ceļošanas laiks: 26 — 29 septembris 2021
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 3.0
Infrastruktūra: 8.0
Citu dienu es atgriezos no Melnkalnes, ī ss ceļ ojums, kas ilga 3 dienas. Laikapstā kļ i bija lieliski. Septembra beigas, un tur 28 grā di. Jū ra silta, ē rta peldē š anai, ļ oti tī ra. Arī tī ras pludmales.
Viesnī ca izskatā s ļ oti laba cenas un kvalitā tes attiecī ba. Jauna viesnī ca, labs interjers, pieklā jī gi numuriņ i, pat ekonomiskā klase. Visā viesnī cā ir pieejams bezmaksas Wi-Fi, numuros ir elektriskā tē jkanna, tē jas maisiņ i, č ī bas, vannas komplekti un š ū š anas piederumi. Ņ em no ē dienreizē m brokastī s un vakariņ ā s. Ē diens ir viduvē js. Katru dienu viens un tas pats: desa, tomā ti, gurķ i, olu ē dieni. Brokastī s dzē rieni bez maksas, vakariņ ā s visi dzē rieni ir maksas, ieskaitot ū deni. Pē dē jā dienā pirms izbraukš anas iedeva gaļ u, kas bija vienkā rš i pretī gi. Bet es pamanī ju, ka Melnkalnē viņ i nemaz nezina, kā gatavot gaļ u. Viesnī cas restorā ns atrodas 6. stā vā , ar skaistu skatu uz jū ru un kalniem. Lī dz pludmalei ejiet 7 minū tes. Blakus ir arī mini tirgi, gan ar augstā m cenā m, gan ar pieņ emamā m cenā m.
No viesnī cas mī nusiem. Daž iem nodomiem ir balkoni. Nekur nav jā ž ā vē drē bes. Saš utis arī par personā la darbu. Restorā nā strā dā ja š ausmī gi nekaunī gs viesmī lis, kurš uzvedā s iespaidī gi un izteica nepieklā jī gus piedā vā jumus, rupji. Tas tieš ā m sabojā ja garastā vokli.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Rādīt citus komentārus …
аватар