Iberostar Bellevue 4*– Atsauksmes

69
Novērtējums 7.110
№6 viesnīcas reitingā Becici
7.3 Numurs
7.5 apkalpošana
7.9 Tīrība
7.5 Uzturs
7.8 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Becici kūrortpilsētā, blakus savai pludmalei. Atvērts 2005. gada aprīlī, pēdējais remonts veikts 2006. gadā. Ideāla izvēle ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар jaremies
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 1.0
Atpū tā s ar ģ imeni no 05.07. 21 lī dz 17.07. 21 - ne viesnī ca - bet JAU… Maksā jot Femilija iedzī vojā s standartā - teica, ka Femilija nav un punkts...Apmetā s standartā pretī musonu kastē m. Gultas un dī vā ns istabā ir atseviš ķ a "problē ma". … Tomēr ▾ Atpū tā s ar ģ imeni no 05.07. 21 lī dz 17.07. 21 - ne viesnī ca - bet JAU…
Maksā jot Femilija iedzī vojā s standartā - teica, ka Femilija nav un punkts...Apmetā s standartā pretī musonu kastē m.
Gultas un dī vā ns istabā ir atseviš ķ a "problē ma".
Pirmajā rī tā.6. 00 pamodā mies no atkritumu vedē ja rū koņ a - uz piebildē m reģ istratū rā viņ i teica, ka viņ iem ir lī gums par atkritumu izveš anu un ka viņ i nelabprā t risina jautā jumu...
Apkalpoš ana 0. Numuri ir lieliski. Ledusskapis nestrā dā ja. Pludmales ir netī ras. Tvertne tualetē tik ņ udzē ja, nolaiž oties - kā ienā koš s zvans.
Tī rī š anas laikā tika sasista dā rgā kosmē tika - 3 dienas bez iemesla doš anā s uz reģ istratū ru.
Reģ istratū rā ir ļ oti rupji un viltī gi darbinieki. Kad es aizbraucu, viņ i "uzkrā soja" 10 eiro par kafiju (jo viņ u kafija no aparā ta ir nekafejnī ca, lai uzpī pē tu malā ), ko es samaksā ju - uzrā dot maksā jumus elektroniskā veidā - uz ko man reģ istratū ra teica, ka viņ am tas neko nenozī mē.
Ietaupiet savus nervus un naudu ...Vienkā rš i š ausmas Iberostar Belluve Becici…
аватар albazp2
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Pirmo reizi Melnkalnē . Š ogad Melnkalne tika izvē lē ta no Turcijas un Ē ģ iptes, jo mē s dodam priekš roku Eiropas atpū tas formā tam. Viesnī cu Spā nijas tī kls izvē lē jā s pē c servisa – viņ i nekļ ū dī jā s. … Tomēr ▾ Pirmo reizi Melnkalnē . Š ogad Melnkalne tika izvē lē ta no Turcijas un Ē ģ iptes, jo mē s dodam priekš roku Eiropas atpū tas formā tam. Viesnī cu Spā nijas tī kls izvē lē jā s pē c servisa – viņ i nekļ ū dī jā s. Pē c ieraš anā s bijā m uzreiz iekā rtojuš ies, reģ istrē š anā s un izrakstī š anā s 11.00, mū su transfē rs sakrita lieliski. Istabu skaits pieklā jī gs, istabiņ a 3542 plaš a un ē rta ar balkonu un visu nepiecieš amo, ē ka bija Grand, 5 stā vs, ē ka svaiga pē c remonta. Skats no istabas uz kalniem un galveno ieeju. Telpas aprī kojums ir standarta palī gmateriā li: ziepes, š ampū ns, kondicionieris, ķ ermeņ a losjons. Nebija peldmē teļ u, č ī bu, vates paliktņ u, veļ as lupatiņ u vai karotes apaviem. Minibā rs ir tukš s. Gaisa kondicionieris darbojā s izcili. Telpas uzkopš ana, regulā ra veļ as maiņ a. Viss skaidrs, ā tri, uzreiz pē c brokastī m. Meitenes ļ oti cenš as un kontrolē tā s.

Teritorija ir ļ oti labi kopta, pietiekami liela, pā rdomā ta.
Brokastis - 4 veidu svaigas sulas, olas, jogurts, desiņ as, pankū kas, sautē ti dā rzeņ i, mā jas desiņ as, jamons, desa, pastē tes, sieri, svaigi dā rzeņ i, olī vas, konditorejas izstrā dā jumi, dzē rieni, tē ja, kafija. Pusdienas - 2 veidu zupas, pica, paelja, vista, cū kgaļ a, liellopa gaļ a, zivis, svaigi dā rzeņ i, sautē ti dā rzeņ i, virtuļ i, salā ti, sagriezts siers, jamons, sā nu ē dieni, sē nes, 4 veidu saldē jums, kū kas, pī rā gi , pudiņ i, ž eleja, deserti, dzē rieni pē c pieprasī juma (sulas, vī ns, alus, tē ja, kafija). Augļ i - apelsī ni, greipfrū ti, ā boli, bumbieri, ķ irš i, banā ni, kivi, plū mes, persiki, nektarī ni, arbū zi, melones. 10.00 atveras picē rija, burgeru veikals pirmajā stā vā , kā arī bā ri visā teritorijā . 16.00 picē rija maina savu specifiku uz pankū kā m un vafelē m. Saldē jums no 12.00 lī dz vakariņ ā m. Vakariņ as pē c sortimenta ir lī dzī gas pusdienā m, ar nelielā m korekcijā m, dod vai ņ em.
Par alkoholiskajiem dzē rieniem - ir viss katrai gaumei, pat š ampanietis, plus par papildus. samaksa estē tiem, kuri kam dod priekš roku alkoholiskajos vai kafijas dzē rienos.
Visu uzturē š anā s laiku izmantojā m galveno restorā nu Terrasse, tikai izrakstoties atradā m citu restorā nu mū su ē kā Grand pirmajā stā vā (savā spā rnā ). Galvenajā restorā nā apkalpoš ana nav vainojama, viesmī ļ i kā bites lidinā s pa restorā nu, aizved netī ros traukus, bloķ ē galdus, vienmē r ir draudzī gi, pretimnā koš i. Mū su uzturē š anā s laikā nebija rindu pē c ē diena. Viss bija ļ oti organizē ts, pā rdomā ts un viss ir ļ oti garš ī gs. Liels personā la apkalpoš anas pluss, izdalot ē dienu, ir tas, ka cilvē ki nesavā c pā rā k daudz, kā ar paš apkalpoš anos.
Jū ra. Pludmale - ieejot jū rā , pludmalē mazi un vidē ji oļ i un smalkas smiltis. Jū ra ir pā rsteidzoš i skaidra un skaistas krā sas. Viesnī cai nav piestā tnes. Pludmale ir labi aprī kota ar celiņ iem, duš ā m, pā rģ ē rbš anā s kabī nē m. Par sauļ oš anā s krē sliem pludmalē maksā.8-10 eiro par pā ris sauļ oš anā s krē sliem un saulessargu dienai. Bet paš i sauļ oš anā s krē sli ir forš s alumī nija, mī ksti itā ļ u ar saulessargu.
Arī lietussargi ir svaigi, kvalitatī vi.
Animā cija. Animatori parasti ir neuzkrī toš i, tač u aktī vi un ļ oti cenš as. Jū s vienmē r varat atrast sev izklaidi, ko vien vē laties, ja vē laties. Mū su ģ imene nepiedalī jā s spē lē s un nekā dā s aktivitā tē s, jo mē s ī rē jā m automaš ī nu un biež i atstā jā m viesnī cu. Atzī mē ju, ka viesnī cas koncepcija ir ģ imenes atpū ta, tā pē c ir daudz ģ imeņ u ar maziem bē rniem un ratiņ iem. Ļ oti skaists miniklubs, forš s rotaļ u laukums, pat batuts tiek uzpū sts katru dienu. Vakara š ovos redzē ts tikai garā mejot.
Tiem, kas vē las ī rē t automaš ī nu, varu teikt, ka autostā vvieta ir diezgan plaš a un bezmaksas un labi apsargā ta, jums nav jā uztraucas.
Vienī gā pretenzija pret viesnī cu ir ļ oti lē nie lifti Grand ē kā . Puse no pā rē jā tiek pavadī ta, gaidot liftu. Š ajā gadī jumā ļ oti jū tu lī dzi cilvē kiem ar ratiņ krē sliem augš ē jos stā vos.
Mē s ceļ ojā m caur operatoru Join Up, kas ir Pilon saimnieks, un tā pē c mē s neredzē jā m viesnī cas gidu acī s. Lai gan mū s sagaidī ja lidostā , tikā m laicī gi nogā dā ti lidostā . Š is apstā klis ​ ​ nekā di neaizē noja mū su atvaļ inā jumu, gluž i otrā di, bijā m sajū smā par pilnī go infosanā ksmes neesamī bu un tai iztē rē to laiku.
Ar ī rē tu automaš ī nu devā mies uz Svē to Stefanu, uz Kotoru, uz skatu platformā m kalnu virsotnē s, ap Kotoras lī ci, uz Podgoricu, uz Niagā ras ū denskritumu, uz upi un Skadaras ezeru.
Pateicoties lieliskajai viesnī cas un atpū tas vietas izvē lei (Becichi mums š ķ ita ē rtā ka par ballī ti Budva), atpū ta izvē rtā s daudzveidī ga un ļ oti ē rta. Liels paldies Iberostar Bellevue!! !
вход на территорию со стороны пляжа, корпус Парк центральный корпус Гранд пляж отеля вид на Бечичи с полуострова
аватар sveta1002
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca pirmajā lī nijā , sava pludmale. Ā tri ieč ekojā s, iedeva augstā kas kategorijas istabiņ u. Ē dinā š ana "Viss iekļ auts! " bija garš ī gi un daudzveidī gi! Apkalpoš ana no personā la ir lieliska, nav sū dzī bu. … Tomēr ▾ Viesnī ca pirmajā lī nijā , sava pludmale. Ā tri ieč ekojā s, iedeva augstā kas kategorijas istabiņ u. Ē dinā š ana "Viss iekļ auts! " bija garš ī gi un daudzveidī gi!
Apkalpoš ana no personā la ir lieliska, nav sū dzī bu. Istaba tī ra, viss strā dā ja, laba uzkopš ana, vienī gais istabas trū kums, maijā bija karsts, tajā laikā neslē dz kondicionierus (vispā rē jā kondicionē š anas sistē ma). Teritorija ir milzī ga zaļ a, daudz zā lā ju, ir rotaļ u laukumi, bē rnu istabas. Tā pat vairā ki baseini, t. sk. bē rniem ir vieta, kur pastaigā ties neizejot no viesnī cas teritorijas. Animā cija visu laiku. Visi blakus, pa tuneļ iem devā mies uz kaimiņ u pilsē tā m.
аватар masha19_mail.ru
 •  apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Pirmā krasta lī nija un viss iekļ auts ir mū su izvē les kritē riji. Starp citu, š ī viesnī ca ir viena no retajā m Melnkalnē , kur ir viss iekļ auts. Reģ istrē š anā s notika uzreiz, nebija jā gaida Labs ē diens, man patika. … Tomēr ▾ Pirmā krasta lī nija un viss iekļ auts ir mū su izvē les kritē riji. Starp citu, š ī viesnī ca ir viena no retajā m Melnkalnē , kur ir viss iekļ auts. Reģ istrē š anā s notika uzreiz, nebija jā gaida Labs ē diens, man patika. Bē rnu pā rtikas nebija, bet starp pieauguš ajiem paredzē tajiem ē dieniem varē ja atrast kaut ko bē rniem, pat no 1 gada vecuma. Personā la apkalpoš ana teicama, bez defektiem. Istaba tī ra, viss darbojā s, tomē r uzkopš ana nav ī paš i kvalitatī va. Teritorija ir milzī ga zaļ a, daudz zā lā ju, ir rotaļ u laukumi, bē rnu istabas. Tā pat vairā ki baseini, t. sk. bē rniem ir vieta, kur pastaigā ties neizejot no viesnī cas teritorijas. Lieliska animā cija bija katru dienu, gan bē rniem, gan pieauguš ajiem. Jū s varat staigā t lī dz Budvai, kas atrodas ļ oti tuvu.
аватар oculus
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Uzreiz jā saka, ka iespaidi, apmeklē jot Iberostar Bellevue, ir pozitī vi, un uz jautā jumu, vai ieteiktu to apmeklē t, atbilde bū s tikpat pozitī va. Autobuss piestā j lī dz apli pie galvenā s ieejas (š ī ir Lielā ē ka). Meitenes reģ istratū rā ir pieklā jī gas, runā lauzī ti krievu valodā . … Tomēr ▾ Uzreiz jā saka, ka iespaidi, apmeklē jot Iberostar Bellevue, ir pozitī vi, un uz jautā jumu, vai ieteiktu to apmeklē t, atbilde bū s tikpat pozitī va.
Autobuss piestā j lī dz apli pie galvenā s ieejas (š ī ir Lielā ē ka). Meitenes reģ istratū rā ir pieklā jī gas, runā lauzī ti krievu valodā . Viesmī lī gie melnkalnieš i vispā r pat savā starpā runā lauzī ti krieviski. Droš i vien aiz cieņ as pret mums. Uzzinā juš i nosaukumu, mū s aizsū tī ja uz blakus ē ku – tā ir Parka ē ka – tur ir tavs numurs, ej tur, tur ir tava reģ istratū ra. Labi, nā c uz pieņ emš anu. Tas atrodas otrajā (! ) stā vā . smieklī gi? Patiesī bā ē ka stā v uz nogā zes, un no ciemata puses ir tieš a ieeja uz reģ istratū ru, bet mē s ieejam jau no viesnī cas teritorijas, un jā velk koferi augš ā pa kā pnē m. Uzzinā m, ka mū su istabiņ a atrodas 1. stā vā (ī stā pirmā , kas ir tuvā k zemei, par ko, satraumē jamies, un atkal skraidā mies lejā . Izrā dī jā s, ka Parka ē kā.1. stā vs ir labs. Balkons , lai gan ne balkons, bet tikai virsmas pleķ ī tis pie izejas uz zā lienu Augoš ie koki rada ē nainu komforta un mā jī guma atmosfē ru pat jū lija karstumā , un pa zemi rā pojoš ie monstri maigi kutina jū su kā jas. Tā pē c mē s iepazinā s ar olbaltuma vanagu kodes kā puru, kas ieradā s pie mums ciemos.
Skaists. Bē rns ir sajū smā . Mamma ir š ausmā s. Tē vs vē l jā noskaidro.
Istaba maza, bet ietilpī ga: novietotas uzreiz divas vienvietī gas gultas, trī slapu skapis, tualetes galdiņ š ar spoguli, papildus gulta no rū pī gi izklā ta krē sla. Un vē l 2 naktsskapī š i. Ja esat bez č emodā na un skapja durvis ir aizvē rtas, starp gultu un skapi ir pat vieta, kur pā rvietoties. Televizors (kaut kā di 50 kanā li, tai skaitā.1. , RTR Planeta, Russia24, STS, TNT utt. ) nekarā jas pie sienas, bet stā v uz naktsskapī š a, ā rpus lidojuma trajektorijas. Tas ir svarī gi, ņ emot vē rā augsto vī na kvalitā ti restorā nā (un Melnkalnē kopumā ) un biež o autopilota izmantoš anu, nolaiž oties tumsā vakarā un naktī . Telpā divi savienojumi: duš as nodalī jumā (nevis kabī ne, bet nodalī jums) grī da ir veidota ar slī pumu...NO notekas atveres. Tas ir, kad duš a darbojas, vispirms uz grī das tiek savā kts 0.5-1 cm ū dens lī menis, un tikai tad tas sasniedz caurumu. Es to pat sauktu nevis par noteci, bet gan par pā rplū des atveri. Bet, no otras puses, rū dī ti papē ž i labi iesū cas, jū s pat varat iztikt bez Schö ll vī les tikai ar nagiem.
Otrais apstrī dē jums ir elektroniskā kartes atslē gas retranslatora paralē lā un reā lā darbī ba. Durvju slē dzene atveras bez pretenzijā m, un vadī bas bloks pie sienas dzī vo savu dzī vi - tas karti neredz vispā r, liekot tai veikt mainī gus paā trinā jumus spraugā tā dā nozī mē , ka jā ieliek un jā izņ em. vairā kas reizes (nezinu kā aprakstī t, un tā , un tā neskaidrī ba izrā dā s, bet vispā r, ar to vajag) un daž reiz pat pē c kartes izņ emš anas neizslē dz baroš anu , un pē c vakariņ ā m (stundu vē lā k) atgriezā mies istabā , kur darbojā s kondicionieris un rozetes.
Ir divi restorā ni: viens lielajā ē kā.1. stā vā , neliels, ar krā š ņ u skatu uz sienu vai ceļ u, bet bez kā pnē m. Otra ir Terases ē kā , bet jau treš ajā stā vā , ar lielu balkonu ar skatu uz jū ras kalniem (ī paš i vakariņ ā s tiek sniegts skats uz kalniem saulrieta staros. Vai varbū t tas ir tas, jau minē ts augstas kvalitā tes sausais sarkanvī ns). Ī sā k sakot, iemesls nav skaidrs, bet vakariņ ā s kaut kas uz balkona piegā dā .
Ē dienkartes abos restorā nos atš ķ iras ar darbinieku sejas izteiksmē m (terasē ir vairā k smaidu). Gaļ as ē dieni, no kuriem izvē lē ties katru dienu, jū ras veltes – arī . Turklā t ar apmeklē tā jiem tiek gatavoti vairā ki ē dieni (uz pusi cepeš pannas - tunč a fileja, uz otras - kaut kā da gaļ a). Olī vas, dā rzeņ i, augļ i, aukstā s uzkodas, 5 veidu saldē jumi, ir cepti dzī vnieki, kas tika cepti mū su acu priekš ā , bet jau auksto ē dienu veidā , salā tos. Man nez kā pē c š ķ iet, ka viss iekļ auts restorā ni ar to nododas.
Ir vē rts pieminē t brokastis - tā s ir daudzveidī gas: ceptas olas vienā pusē , kā mū su ceptas olas; olas, kas ceptas no abā m pusē m; omlete ar augiem; omlete ar bekonu; cieti vā rī tas olas un mī ksti vā rī tas olas. Kā arī kefī ri, jogurts (plā ns), Cosmostars tipa spilventiņ i, kukurū zas pā rslas, konditorejas izstrā dā jumi (vē si) un Sipurak marmelā de. Kas tas? Š is ir mež rozī š u ievā rī jums. Tā ds interesants. Ir arī citi ievā rī jumi.
Kopš jū lija sā kuma restorā nos vairs netiek izliktas ž ā vē tas aprikozes. Es viņ u mī lu, tā pē c sā ku ilgoties. Iespē jams, izsalkuš o tū ristu jaunais atnā cē js apē da visu. Ž ā vē tas plū mes, starp citu, arī samazinā jā s. Un mū su pē dē jā dienā nebija nevienas rozī nes.
Teritorija diezgan liela, kopta. Dā rznieks, acī mredzot, ir sava darba cienī tā js, visi krū mi un zā lā ji glī ti nopļ auti, pat rokas tikuš as lī dz palmā m. Ja palmai pilnī bā nogriež at visas lapas, jū s iegū stat tik milzī gu vī rieš u orgā nu. Salovnik namatē vs.
Sauļ oš anā s krē sli pie baseina ir bez maksas, un sā kumā cilvē ki tos devā s aizņ emties agri, bet pē c tam, kad atpū tnieku bija vairā k, zā lienos zem kokiem tika novietoti papildu sauļ oš anā s krē sli ļ oti ievē rojamā apjomā . Un jū s varat atrast brī vu vietu ē nā bez agras celš anā s. Pludmalē pirmā s divas rindas - 10 eiro par lietussargu un pā ris sauļ oš anā s krē sliem, 3. -99. rindā - 8 eiro katra. Joks. 12. rinda jau ir koku ē nā un tuvā k baseinam nekā jū rai. Bezmaksas.
Bā ri pludmalē un pie baseina pelna iztiku, atš ķ aidot dzē rienus ar ū deni (faktiski baseina bā rā kola ir 2 reizes vairā k atš ķ aidī ta nekā picē rijā ). Un pē c 18:00 par š o arī prasa naudu. Terases ē kas 1. stā va picē rijā dzē rieni netiek atš ķ aidī ti, brī vi pieejami lī dz 00:00. Un arī alus. Un pat neaizmirstams vī ns. Jū s nevarat dzert tik daudz.
Baseinā ir ū dens. Neviens no mums nekad negā ja uz baseinu, mē s devā mies uz jū ru. Lai gan baseinā var peldē ties, tā dus cilvē kus redzē jā m.
Animā cija ir laba. Pareizi. Nevis vardarbī gi dā rd, bet gandrī z nepā rtraukti kaut kur teritorijā kaut kas notiek. Bē rnam ir ko darī t.
Trī s tenisa korti, mā ls, seguma kvalitā te - C pakā pe. Virsma ir plakana, tač u tai ir jā pievieno augsnes drupatas. Iedzī votā jiem ar pakalpojumu “Viss iekļ auts” š ie laukumi ir bez maksas no pulksten 10:00 lī dz 15:00. Ļ oti ē rti: tu spē lē un sauļ ojies vienlaikus, un tavs pretinieks skraida pa laukumu un vienkā rš i nomirst svelmī gā s saules staros. Vai ž ē l pretinieka? Laiks agrā k vai vē lā k - 10 eiro stundā . Apgaismojums vakarā - vē l 5 eiro stundā . Vispā r humā nisms ir dā rga lieta.
Pludmale ir viss. Kopumā ir viss. Sauļ oš anā s krē sli, lietussargi, cilvē ki, bē rni, sievietes (gandrī z kailas), bē rni, smiltis, akmeņ i, oļ i (granulu akmeņ u izpratnē ). Izeja no jū ras ir oļ i, kas notur smiltis tī ras un patī kami masē pē du, un 2 metrus no ū dens ir siltas, maigas smiltis, kas pastiprina masā ž as efektu, aizsē rē jot starp ā du un flip flops. Ieklā š anas ceļ š sā kas 10 metrus no ū dens, kas ļ auj peldē tā jiem pilnī bā izbaudī t visa veida pludmales pā rklā jumu. Pā rlē kt nevar ne smiltī m, ne oļ iem. Daž i neveiksmī gi pē du masā ž as pretinieki no lieliem, plakaniem bruģ akmeņ iem ceļ celiņ us jū rā . Bet nelokā mie melnkalnieš i katru dienu š os akmeņ us met jū rā naktī . Luksusa un sauļ oš anā s krē slu cienī tā jus pludmalē regulā ri apciemo biļ eš u pā rdevē ji par 2 eiro (turklā t dzī vnieki ir tā di, ka mazā k par 4 biļ etē m uzreiz pā rdot negribas). Labajā pusē ū dens velosipē du noma, kreisajā pusē skrejriteņ i. Jū rā ievē rojamā skaitā klī st tā das zivis kā sardī nes, dejojot dž igu ar visu locī tavu par atnesto maizes gabalu.
Viņ i saka, ka ragā pa labi no pludmales ir pat ā rstniecī bas iestā des. Mē s aizbraucā m uz turieni, redzē jā m daž as saimniecī bas ē kas, pie tā m iet satriecoš a diametra polipropilē na caurules un dā rdoņ a. Varbū t tā s ir notekū deņ u attī rī š anas iekā rtas, bet tā s kaut kā nav tā das. Katrā ziņ ā Beč ič i ciema lī cis š ajā ziņ ā ļ oti atš ķ iras no Gelendž ikas ciema lī č a (biju tur pirms 3 gadiem, jā ). Nu nez kā pē c tī rī š anas lī dzekļ i jū rā nepeld. Vai varbū t tos uzreiz apē d ī paš i apmā cī tas zivis. Un Gelendž ikā viņ i visas zivis ē da paš i. Vienalga.
Tā visa rezultā ts: viesnī cā ir daudz cilvē ku. Bet, pateicoties pareizai organizā cijai, tas ir jū tams tikai vienā vietā - pludmalē . Lī dz izbraukš anas brī dim jū lijā , lai ievā ktos jū rā , mums ar rokā m ir jā izstumj cilvē ki. Kā padomju laikos Soč os. Citā di tas pū lis nav tik pamanā ms: ne restorā nā , ne bā rā , ne vienkā rš i rindu teritorijā (vienā Grieķ ijas viesnī cā bija tā da lieta - izmitinā ja tik daudz cilvē ku, ka viņ iem nelaida restorā nā , lī dz kā ds iznā ca). Bē rns ē da vietē jo ē dienu. Tas ir rā dī tā js. Melnkalnes daba ir neparasti skaista. Nā kamreiz noteikti ieš u uz kanjoniem (ar 9 gadī gu bē rnu ir grū ti - galu galā.200 km no krasta). Jū ra ir tī ra. Zivis, atkal, peldē t.
Uz redzē š anos!
Вид с Гости из местной фауны На павлина похож. Садовник-затейник
аватар serdzh0711
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī cas teritorija liela, zaļ a, kopta. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs, TOMĒ R! ! ! mana sieva kū kā dabū ja GAĻ AS dzī slu! ! ! Varu nojaust, kā viņ u š efpavā rs pilda papriku : ) Lietus laikā un pē c tam tualetē smird pē c kanalizā cijas, bet var pieskrū vē t ventilā ciju un cieš i aizvē rt durvis. … Tomēr ▾ Viesnī cas teritorija liela, zaļ a, kopta. Ē diens ir daudzveidī gs un garš ī gs, TOMĒ R! ! ! mana sieva kū kā dabū ja GAĻ AS dzī slu! ! ! Varu nojaust, kā viņ u š efpavā rs pilda papriku : ) Lietus laikā un pē c tam tualetē smird pē c kanalizā cijas, bet var pieskrū vē t ventilā ciju un cieš i aizvē rt durvis. Arī pē c nakts duš as jū ra bija š ausmī gi netī ra un dubļ aina, bet ū dens tī rī ba tika atjaunota dienas laikā .
Ir internets, maksas - kā sauļ oš anā s krē sli un saulessargi uz jū ras - pirmā s divas lī nijas no jū ras - 10 eiro, pē c tam - 6 eiro.
Bet, vispā r, ja piever acis uz norā dī to. . . Uh, nepilnī bas; ) iespaids par viesnī cu bija labs, bet tā arī pozicionē ta kā viena no labā kajā m.
аватар
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atpū tā mies viesnī cā Iberostar Melnkalnē.2014. gada augusta sā kumā . Jū ra skaista, viesnī cas teritorija (parks) skaista, ainava skaista, standarta numurs ļ oti pieklā jī gs (mums bija skats uz dā rzu, istabiņ a liela un ar milzī gu terasi), personā ls (istabenes, apsardze un teritorijas uzkopš ana) ir ļ oti pieklā jī gs un labestī gs. … Tomēr ▾ Atpū tā mies viesnī cā Iberostar Melnkalnē.2014. gada augusta sā kumā . Jū ra skaista, viesnī cas teritorija (parks) skaista, ainava skaista, standarta numurs ļ oti pieklā jī gs (mums bija skats uz dā rzu, istabiņ a liela un ar milzī gu terasi), personā ls (istabenes, apsardze un teritorijas uzkopš ana) ir ļ oti pieklā jī gs un labestī gs. Bet ē diens ir brī niš ķ ī gs! ! ! Pilnī gi piekrī tu citā m atsauksmē m par š ausmī go ē dienu š ajā viesnī cā ! Uzturs ir kontrindicē ts ne tikai maziem bē rniem, kuriem no tā ir gremoš anas traucē jumi, grē mas, gastrī ts, bet arī pieauguš ajiem š is ē diens ir briesmī gs - viss ir ļ oti sā ļ š , ļ oti pā rcepts, viss ir ļ oti, ļ oti, ļ oti pikants. Un tas vienkā rš i negarš o! Mū su ģ imene maksā ja par viss iekļ auts, bet beigā s fiziski nevarē jā m ē st restorā nā - bē rns saindē jā s, un mums paš iem bija pastā vī gas grē mas. Ē dā m picē rijā s un daž ā dā s kafejnī cā s gar pludmali. . Un mū su ģ imene š ajā jautā jumā nebija viena - daudzas ģ imenes ar bē rniem viss iekļ auts ē da ā rpus viesnī cas Iberostar Bellevue, jo viesnī cas restorā nā paē st vienkā rš i nav iespē jams ! ! ! Kad iekā pā m lidmaš ī nā uz mā jā m, aviokompā nijas S7 ē diens mums š ķ ita garš as un svē tlaimes virsotne, un tas daudz pasaka. Iberostar Bellevue Hotel var droš i ieteikt - nomainiet restorā na š efpavā ru! ! !
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар LaFifa
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
"Iberostar Bellevue" ir liela viesnī ca. Tas sastā v no vairā kā m ē kā m un ar skaistu sakoptu teritoriju - ar diviem ā ra baseiniem un vienu iekš telpu, tenisa kortiem, trenaž ieru zā li, spa, bē rnu istabu un rotaļ u laukumu un, protams, privā tu pludmali (mazi oļ i) . … Tomēr ▾ "Iberostar Bellevue" ir liela viesnī ca. Tas sastā v no vairā kā m ē kā m un ar skaistu sakoptu teritoriju - ar diviem ā ra baseiniem un vienu iekš telpu, tenisa kortiem, trenaž ieru zā li, spa, bē rnu istabu un rotaļ u laukumu un, protams, privā tu pludmali (mazi oļ i) . Diemž ē l par sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem pludmalē par "komplektu" (2 sauļ oš anā s krē sli un lietussargs) bū s jā maksā no 6 lī dz 8 eiro, bet pludmales dvieļ i viesnī cas viesiem tiek nodroš inā ti bez maksas. Iberostar Bellevue ir viena no nedaudzajā m viesnī cā m Budvas Rivjē rā , kas piedā vā plaš u animā cijas programmu.
Viesnī cas numuri ir plaš i, gaiš i, ar jaunā m mē belē m. Istabā : seifs (par papildus samaksu 3 eiro/dienā ), kondicionieris, TV, mini bā rs (ne visos numuros), fē ns un minimā lais kosmē tikas komplekts (š ampū ns, ž eleja) vannas istabā . Viesnī cai ir bezmaksas autostā vvieta. , bet par Wi-Fi bū s jā piemaksā.3 eiro/stundā , 6 eiro/dienā vai 16 eiro/nedē ļ ā . Jū s varat izveidot savienojumu ar internetu tikai "publiskā s" zonā s. Dzē rieni pusdienā s un vakariņ ā s, atpū tniekiem "puspansijas" sistē mā , arī par piemaksu. Viesnī ca atrodas pastaigas attā lumā no Budvas (10-15 minū š u gā jiens), kas bū tiski daž ā do pā rē jo enerģ isko atpū tnieku.
Novē lu jums visiem jaukus svē tkus!
*****
Fotogrā fijas un iespaidi par viesnī cu tika atnesti no reklā mas informatī vā s tū res Melnkalnē.2013. gada oktobrī .
аватар suzirya1
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Viesnī cā apmetā mies 2013. gada jū nija pirmajā pusē . Noteikti varu ieteikt š o viesnī cu visu kategoriju atpū tniekiem un ī paš i ģ imenē m ar bē rniem un vecā kiem cilvē kiem. Ļ oti ē rta atraš anā s vieta – klusā Budvas Rivjē ras daļ ā – Beč ič i. … Tomēr ▾ Viesnī cā apmetā mies 2013. gada jū nija pirmajā pusē . Noteikti varu ieteikt š o viesnī cu visu kategoriju atpū tniekiem un ī paš i ģ imenē m ar bē rniem un vecā kiem cilvē kiem. Ļ oti ē rta atraš anā s vieta – klusā Budvas Rivjē ras daļ ā – Beč ič i. Ja vē laties doties pensijā - daudz iespē ju (milzī ga teritorija ar daudzā m nomaļ ā m vietā m ē nā ), kas ir svarī gi, ja vē laties pusdienlaikā atpū sties sauļ oš anā s krē slā svaigā gaisā . Ja gribi izklaidē ties, daudz iespē ju ir Budvā vai Rafailovič os, kas atrodas netā lu (gā jā m pa promenā di). ļ oti liels pluss ir “viss iekļ auts” sistē ma – saproti, ar kā diem izdevumiem sagaidā ms, un mazā k nepatī kamu pā rsteigumu. Neteikš u, ka ē diens ir š iks, bet vienmē r ir vairā ku veidu zivis, gaļ a, jū ras veltes, konditorejas izstrā dā jumi, deserti. Ikdienas ē dienkartē vienmē r var atrast kaut ko sev piemē rotu un garš ī gu. pludmale arī ļ oti laba - atrodas paš ā Lī č a galā un tā pē c cilvē ku ir ļ oti maz. Patiesi liels mī nuss apmaksā ti sauļ oš anā s krē sli un saulessargi. jū nijā ū dens bija vē ss 20 grā di. Kaut kur ap 15 uzsila lī dz 24. Bet no otras puses, jū nijā nav tik karsts un ir iespē ja pastaigā ties un ieelpot skaisto jū ras gaisu. Mē s dzī vojā m standarta istabā - viss ir ļ oti pieklā jī gi (un mē beles, un santehnika, un visi citi piederumi). Dodieties uz š o viesnī cu, un jū s nebū siet vī luš ies.
аватар jabetta
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca (atvē rta visu gadu) atrodas Becici ciemata pirmajā lī nijā , divus kilometrus no Budvas. Tam ir stabila infrastruktū ra - 2 Lobby bā ri, 2 restorā ni, baseina bā ri, pludmalē un atklā tā zonā , 2 ā ra baseini (sauļ oš anā s krē sli un saulessargi b/n), iekš telpu baseins, spa, saunas, mini tirgus. … Tomēr ▾ Viesnī ca (atvē rta visu gadu) atrodas Becici ciemata pirmajā lī nijā , divus kilometrus no Budvas. Tam ir stabila infrastruktū ra - 2 Lobby bā ri, 2 restorā ni, baseina bā ri, pludmalē un atklā tā zonā , 2 ā ra baseini (sauļ oš anā s krē sli un saulessargi b/n), iekš telpu baseins, spa, saunas, mini tirgus. Pludmale nemaz nav tā lu, bet par maksu ir sauļ oš anā s krē sli un saulessargi - sauļ oš anā s krē sls + lietussargs 6 eiro, 2 sauļ oš anā s krē sli + lietussargs 9 ​ ​ eiro, pludmales dvielis pret droš ī bas naudu 10 eiro. Pludmalē ir daudzas ū dens aktivitā tes, protams, par papildus samaksu.
Viesnī ca ar labu animā ciju - gan pieauguš ajiem, gan bē rniem. Ir arī bē rnu istaba. No sporta pasā kumiem - fitness, galda teniss, teniss (lī dz 16.00 b/p), pludmales volejbols, handbols, futbols (lī dz 16.00 b/p). Ir liela konferenč u telpa, tā pē c iespē jamas korporatī vā s ballī tes.
Iespē jamas maltī tes Visas un HB. Viss iekļ auts ir bufetes tipa brokastis, pusdienas un vakariņ as, no 10.00 lī dz 23.00 kafija, uzkodas, vietē jie alkoholiskie (vī ns un alus) un bezalkoholiskie dzē rieni.
Internets - 16 eiro nedē ļ ā . Ir pieejams peldmē telis un č ī bas, bet par naudu. Ir bankomā ts.
Numuros ir seifs (b / n), gaisa kondicionē tā js, telefons, TV (ir krievu kanā li), vannas istabā (duš a vai vanna) ir fē ns, terase vai balkons (vienvietī gie bez balkona! ), tikai ledusskapji. ē kā , kurā dzī vo viesi, kuri ē d HB.
Uzmanī bu! Ir telpas smē ķ ē tā jiem - ir briesmī ga smaka, ko pamanī ja pat smē ķ ē tā ji.
Diemž ē l mums neļ ā va daudz bildē t (tā s saglabā viesu mieru), tā pē c kadru no š ī s viesnī cas nav daudz.
Здание отеля Номер 2+1 Номер 2+1 Здание отеля Перед зданием отеля У входа Ресепшн Возле ресепшина
Parādīt vairāk »


iemiesojums Premion.law
Dosimies atpūsties septembra sākumā ar gadu vecu bērnu. Sakiet lūdzu, vai tādiem mazajiem ir ēdiens (dārzeņi, gaļa, tvaicētas zivis?) un kāda ir šī brīža jūras temp?
7 gadiem atpakaļ  •  1 abonents nav atbilžu
iemiesojums Shadow83-83
9 gadiem atpakaļ  •  1 abonents 1 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в курортном городке Бечичи, рядом с собственным пляжем. Открыт в апреле 2005 года, последняя реновация проводилась в 2006 г. Идеальный выбор для семейного отдыха с детьми.

Atrašanās vieta Отель находится в 23 км от аэропорта г. Тиват. и 60 км от аэропорта г. Подгорица.
Pludmales apraksts Муниципальный песчаный пляж расположен в 50 м от отеля. Протяженность пляжа - 1,6 км.
 • 1. rinda
 • privātā pludmale
 • smilšu un oļu pludmale
 • pludmales dvieļi
Viesnīcā

2 конференц-зала: на 150 и 350 человек. Круглосуточная стойка регистрации, сувенирный магазин, терраса для загара. Размещение домашних животных не допускается.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • autostāvvieta  FREE 
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Mini Club (от 4 до 7 лет), Maxi Club (от 8 до 12 лет) и Teeny Club.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu klubs
 • bērnu krēsli restorānā
 • bērnu gultiņa  FREE 
Izklaide un sports Развлекательная программа «StarAction», включающая водные и экстремальные виды спорта, морские экскурсии: быстроходный катер, экскурсии на катере, дайвинг, водные лыжи, гидроцикл и парапланеризм. Пляжный волейбол, петанк, бочча, 3 теннисных корта. Поле для гольфа рядом с отелем.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • džakuzi
 • galda teniss
 • tenisa korti
 • golfs
 • volejbols
 • basketbola laukums
 • ūdens aktivitātes
 • niršana
Telpu apraksts

Всего в отеле 562 номера, расположенные в 3 зданиях, каждое из которых имеет от 6 до 8 этажей.

Istabās

В номерах представлено: халат, тапочки (платно - по запросу), фен, бесплатный Wi-Fi, центральный кондиционер, сейф, ТВ с 3 русскоязычными каналами, телефон, мини-холодильник, питьевая вода.

 • vanna/duša
 • fēns
 • $
 • droši $
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese Bečići b.b., 85310 Будва, Черногория
Tālruņi: Tel.: 382 33 425 100
Tīmekļa vietne: Iberostar Bellevue
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. У отеля собственный песчано-галечный пляж. Пляжные полотенца в отеле (бесплатно).
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам, yes. Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Вы можете прекрасно провести время за игрой в настольный теннис, теннис, гольф (платно), волейбол, баскетбол. В отеле есть водные развлечения. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой.