Falkensteiner Hotel Montenegro 4*– Atsauksmes

13
Novērtējums 8.110
№4 viesnīcas reitingā Becici
8.5 Numurs
8.8 apkalpošana
9.2 Tīrība
7.5 Uzturs
7.9 Infrastruktūra
Viesnīca Falkensteiner Montenegro atrodas Rafailovici, 2,5 km attālumā no Budvas. No naktsmītnes paveras skats uz Adrijas jūru. Galvenā autoosta atrodas 4 km attālumā no viesnīcas, un jahtu piestātne ir 3 km attālumā. Šī opcija ir piemērota gan pludmales brīvdienām, gan svinībām.Vairāk →
аватар LaFifa
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
"The Queen of Melnkalne" ir skaista dizaina viesnī ca ar zaļ u, sakoptu teritoriju (pat viesnī cas vestibilā ir skaists "ziemas dā rzs"). Viesnī cas numuriņ i ir diezgan plaš i, aprī koti ar visu nepiecieš amo, proti: kondicionieris, seifs, fē ns, TV, balkons : ). … Tomēr ▾ "The Queen of Melnkalne" ir skaista dizaina viesnī ca ar zaļ u, sakoptu teritoriju (pat viesnī cas vestibilā ir skaists "ziemas dā rzs"). Viesnī cas numuriņ i ir diezgan plaš i, aprī koti ar visu nepiecieš amo, proti: kondicionieris, seifs, fē ns, TV, balkons : ). Istabā s ir nodroš inā ts kabeļ internets, reģ istratū rā var paņ emt "odziņ u" iekā rtai (bez maksas). Varat arī izveidot savienojumu ar Wi-Fi viesnī cas vestibilā . Viesnī cā ir divi peldbaseini - iekš telpu un ā ra. No terases pie ā ra baseina paveras ļ oti skaists skats uz jū ru. No viesnī cas "izklaidē m" ir: krogs, kazino, fitnesa un SPA centri. Vasaras sezonā viesnī cas administrā cija atpū tniekiem organizē daž ā das izklaides programmas.
Š ī s brī niš ķ ī gā s viesnī cas vā jā vieta ir pludmale: pirmkā rt, par to ir jā maksā . 2 sauļ oš anā s krē sli un lietussargs - 10 eiro, pludmales dvielis - 1 eiro.
Par pludmales pakalpojumiem jā maksā reģ istratū rā , pretē jā gadī jumā uz vietas par "pakalpojumiem" nā ksies pā rmaksā t 5 eiro pa virsu. Toties blakus "maksas" zonai ir neliela pludmales strē mele bez sauļ oš anā s krē sliem, kur var grimt savā dvielī . Otrkā rt, lī dz pludmalei bū s jā iet 200 metrus, braucot pa rosī gu š oseju pa speciā li aprī kotu tiltu. Jums bū s jā kā pj pa tiltu un jā nokā pj no tā pa kā pnē m, kas noteikti sagā dā s zinā mas neē rtī bas vecā kiem ar mazuļ iem un veciem cilvē kiem.

Novē lu jums visiem jaukus svē tkus!

*****
Fotogrā fijas un iespaidi par viesnī cu tika atnesti no reklā mas informatī vā s ekskursijas pa Melnkalni 2013. gada oktobrī .
Балкон в номере. Номер. Номер. Зимний сад. Холл отеля.
аватар Jl2005
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 5.0
Atvaļ inā jums š ajā viesnī cā beigsies rī t, bet vē l svaigs . . gribu rakstī t! Sā kš u ar labo pirmkā rt, š ī ir vispieklā jī gā kā viesnī ca Becici un Rafailovici rajonā . Tiem, kas interesē jas par pludmali, jā ņ em vē rā tikai š ie ciemati, jo. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jums š ajā viesnī cā beigsies rī t, bet vē l svaigs . . gribu rakstī t! Sā kš u ar labo
pirmkā rt, š ī ir vispieklā jī gā kā viesnī ca Becici un Rafailovici rajonā . Tiem, kas interesē jas par pludmali, jā ņ em vē rā tikai š ie ciemati, jo. Nav iespē jams doties uz pludmali tieš i Budvā ! ! Tā s nav tikai š ausmas, tā s ir š ausmas! Es nekad neesmu redzē jis tā du cilvē ku pū li, neskatoties uz to, ka biež i sū dzos, ka Odesas pludmalē s (privā tā s) ir daudz cilvē ku ! ! Tur cilvē ki vienkā rš i mudž , pludmales š auras, netī ras. . Vispā r fu! !
Beč ič os tas ir daudz labā k, kaut vai tā pē c, ka pludmales josla ir daudz platā ka, salī dzinā jumam 4 reizes. Labā kā pludmale, protams, ir Queen Hotel pludmale. Un, lai arī par to ir jā maksā atseviš ķ i 10 eiro par komplektu (2 sauļ oš anā s krē sli + lietussargs), tas ir tā vē rts! Sauļ oš anā s krē sli ir novietoti pienā cī gā attā lumā viens no otra, tā pē c pat tad, kad tie ir pilni, jū s nejū tat diskomfortu! Jū ra ir tī ra, un kā ds patī kams pā rsteigums silts! !
Vē l viens pluss ir viesnī cas vestibils, ir patī kami sē dē t vakarā , wifi ir bezmaksas, bet tā nav istabā s. . Kas man ir mī nuss.
Teritorija pie baseina ir maza, tā nesaņ em visus, kas vē las sē dē t pē c vakariņ ā m, kas arī ir mī nuss.
Baseins ir mazs, bet skaists. Arī sauļ oš anā s krē slu skaits ir ierobež ots.
Galvenais tauku mī nuss! Tas ir uzturs. Ak Dievs. . . Es nezinu, kā to aprakstī t!
Ļ oti, nu, ne ī paš i garš ī gi. . Visu nedē ļ u brokastī s krā ju omleti ar kruasā niem, un vakariņ ā s, ja neskaita grilē tus dā rzeņ us un grilē tu vistu, neko mutē nevar ņ emt, nu, varbū t rī sus. Diapazons ir pietiekams . . Bija. Bet ē diena kvalitā te un to pagatavoš anas veids. Ē dnī cas ē dnī ca. Lai gan ē dnī cā s garš o labā k. Man ir salds zobs, visu nedē ļ u ne reizi neesmu varē jis ē st kaut ko saldu. . ; ( viss nav garš ī gs, neizskatā s skaisti. . ; (( maksa par vakariņ ā m 15 eiro no cilvē ka. . man nav padomu! Š ajā cenā nav iekļ auts parasts ū dens un tē ja. . Par ū deni jā maksā.3, 50! ! Tas neskatoties uz to, ka veikalā tas maksā.1eiro. .
Man arī nepatika istaba, maza, nav omulī ga. Baigais apgaismojums, vakarā neko nevar redzē t, tik drū ms. . . Balkons ir cits stā sts! No augš as klā ts ar dē ļ iem, attā lums starp kuriem ir pirksts, pirmo reizi iznā kot nevarē ju saprast, no kurienes pil ū dens. . Paceļ u galvu. . Un š ī ir meitene augš ā uz sava balkona , piekarinā ms peldkostī ms. Kā š is. Un nesē di.
Mū su istaba bija ar skatu uz jū ru. Bet viņ i mū s apmetinā ja ar skatu uz palmā m! Tas izrā dī jā s -1 stā vs, un apstā dī jumi aizsedza visu skatu. Pē c 4 dienā m pē c tū res aģ enta ieraš anā s piedā vā ja pā rvā kties, bet kaut kā jau bija slinkums.
Man š ī viesnī ca nav 230€ vē rta par nakti.
Š eit!
Un Melnkalne kaut kā pievī la. Cenas ir sā pī gas, nav skaidrs, kā pē c . . mē s pagā juš ajā gadā bijā m Horvā tijā , man ļ oti patika! Cerē jā m, ka Melnkalnē viss bū s pa vecam. . Bet nē ; (
Produkcija te visa ir uz vietas raž ota, it ka tirgosim tikai Ukrainas produkcijas. . . !! !
Cenas ir tā das paš as kā Horvā tijā , bet lī menis ir daudz sliktā ks. Ļ oti netī rs uz ielā m. Kaut kā tas viss izskatā s pē c pū ces. Daudzas ē kas ir nepabeigtas un pamestas. Kopumā Melnkalne mū s vilinā ja ar bezvī zu rež ī mu, bet labā k ir doties uz banā lo Turciju. Un ja ir vī za, tad uz Istriju! !
Vē lreiz gribu teikt par ē dienu viesnī cā . . Tas ir pretī gi.
Es ceru, ka mans pā rskats kā dam noderē s.
Un vispā r uz Istru labā k! Un gastronomiski, un lē tā k, un patī kamā k))
аватар leharey
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Pagā ja zinā ms laiks, lai uzrakstī tu pā rskatu. Pati viesnī ca mums patika, viss mā jī gs, tī rs un garš ī gs. Ē dinā š ana ietvē ra brokastis un vakariņ as, un vakariņ oja kafejnī cā krastmalā . Dzī vojā m standartā. … Tomēr ▾ Pagā ja zinā ms laiks, lai uzrakstī tu pā rskatu. Pati viesnī ca mums patika, viss mā jī gs, tī rs un garš ī gs. Ē dinā š ana ietvē ra brokastis un vakariņ as, un vakariņ oja kafejnī cā krastmalā . Dzī vojā m standartā.3. stā vā . Ubroka vienmē r pieci. Viss tika papildinā ts katru dienu un pat lielā kā daudzumā nekā mums vajadzē ja. Nauda vienmē r palika tī rī š anai, bet sā ka ņ emt tikai tad, kad paš i nodevā m, citā di viss palika savā s vietā s. Cilvē ki ir ļ oti laipni un pretimnā koš i. Ē diens arī mums bija labs. viss bija ļ oti kvalitatī vi. Brokastis ir vienmuļ as, bet vienmē r kaut ko var atrast. Pietika arī ar labas kvalitā tes desā m un sieriem, gaļ u un zivī m. Bija vē ž i, astoņ kā ji, mī dijas, garneles, kalmā ri. Prosciutto, steiks un jē ra gaļ a utt. zupas bija arī vakariņ ā s. Bet, ja gā jā m uz kafejnī cu pusdienot, tad vakariņ ā s nemaz negribē jā m iet. Porcijas kafejnī cā ir tik milzī gas, ka mē s ar meitu diez vai varē jā m tā s apē st kopā , un lī dz vakariņ ā m mums nebija laika izsalkt. Tā pē c, ja vē laties izmē ģ inā t nacionā lo virtuvi, varat ieturē t brokastis tikai viesnī cā . Tagad par pludmali. Mū su pludmale, protams, ir labā kā un ē rtā kā . Nokā pu lejā pa kā pnē m un devos taisnā ceļ ā uz pludmali. Viss ir tī rs un ē rts. Uz galdiem ir pelnu trauki un pē dē jā rinda no jū ras ar seifiem. Bet kā pē c cilvē ki joprojā m ierok savus izsmē ķ us smiltī s. Vai tik stulbi, vai vienkā rš i cū kas, tas nav skaidrs. Smē ķ ē š ana ir tikai murgs. Visi apkā rt smē ķ ē pludmalē , kafejnī cā s, viesnī cā uz balkoniem. Mums, nesmē ķ ē tā jiem, tā s bija š ausmas. Tas mums bija viens bū tisks mī nuss. Viesnī cā ir nepiecieš ams sadalī t pludmali smē ķ ē tā jiem un nesmē ķ ē tā jiem paredzē tajā s zonā s, tad visi varē s ē rti atpū sties. Un tā , atnā kuš i elpot jū ras un kalnu gaisu, divas nedē ļ as saelpojā m tabakas dū mus. Un mammas, atnā kuš as uzlabot bē rnu veselī bu, smē ķ ē ja tieš i ratos, pat nepakā pjot malā . Vakarā uz balkona arī nevar sē dē t, viens un tas pats stā sts no visā m pusē m. Nu, labi, tas arī viss. Mē s arī devā mies uz Kamenevo pludmali. Tur arī ir ļ oti skaisti. Mē s paņ ē mā m sauļ oš anā s krē slus, vai arī jū s varat vienkā rš i gulē t blakus savam dvielim bez maksas. Jū ra tur bija tī rā ka. Viņ i nekur tā lu nebrauca ekskursijā s, bet brauca ar taksometru pie kaimiņ iem un devā s paš i. Bija Cetinje, Kotor, Perast. Senā s pilsē tas ir ļ oti skaistas. Man ļ oti patika Budva. Pati Melnkalne ir ļ oti skaista, ir daudz vietu, kuras gribas redzē t vē lreiz, un daudzas vē l nav redzē juš as. Jā , valsts nav lē ta. Ja, protams, lī dzekļ i atļ auj, var lieliski atpū sties.
наш бассейн крытая часть бассейна г.Пераст,вид с башни. Наш отельный пляж Навесной мост по дороге на пляж
аватар jabetta
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Š ī ir ļ oti skaista viesnī ca, kas celta tieš i kalnā mū sdienī gā stilā , un to ieskauj gleznains parks. Tas atrodas Rafailovici ciematā , lai gan es teiktu, ka tas atrodas, drī zā k starp Becici un Rafailovichi, č etrus kilometrus no Budvas, vieta ir ļ oti skaista. … Tomēr ▾ Š ī ir ļ oti skaista viesnī ca, kas celta tieš i kalnā mū sdienī gā stilā , un to ieskauj gleznains parks. Tas atrodas Rafailovici ciematā , lai gan es teiktu, ka tas atrodas, drī zā k starp Becici un Rafailovichi, č etrus kilometrus no Budvas, vieta ir ļ oti skaista.
Ā ra baseins ar tieš u skatu uz jū ru ir pā rsteidzoš a sajū ta! Pludmale atrodas skaistā lī cī pā ri ceļ am no viesnī cas, pā reju uz turieni veic savs piekares tilts. Pludmales komplekts 2 sauļ oš anā s krē sli + lietussargs maksā.10 eiro dienā .
Viesnī cā ir galvenais restorā ns, a la carte, bā rs, kazino, naktsklubs, krogs, veikali, frizē tava, nelielas konferenč u telpas, iekš telpu un ā ra baseini, sauna, dž akuzi, solā rijs. Ir animā cija.
Divu veidu ē dinā š ana - BB un HB, bufete.
Daž ā du kategoriju telpas. Pat visparastā kajā s ir ziepju piederumi, fē ns, telefons, televizors (ir pieejami krievu kanā li), minibā rs, seifs, balkons.
Viesnī ca ir ievē rī bas cienī ga pat izsmalcinā tai publikai.
Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Вид с террасы Такой садик прямо в холле
аватар kovtunONline
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Klusums, klusums, atmosfē ra - trī s š ī s viesnī cas balsti! Vieta, kur var doties tikai uz vienu panorā mu piekrastē pie baseina! Viesnī cu ieskauj apstā dī jumi uz kalna, prom no ceļ u steigas un burzmas. Mū sdienu mā kslas dizains (daudzas caurspī dī gas starpsienas interjerā padara to gaisī gu, sienas nav ierobež otas) un katras detaļ as kvalitā te (istabas apdare, mē beles uz balkona, grezna vannas istaba) Viesnī ca pā riem un klusuma baudī tā jiem! Bē rniem bū s neē rti vairā ku iemeslu dē ļ , daudz kā pņ u un bē rniem nepazī stams klusums. … Tomēr ▾ Klusums, klusums, atmosfē ra - trī s š ī s viesnī cas balsti! Vieta, kur var doties tikai uz vienu panorā mu piekrastē pie baseina! Viesnī cu ieskauj apstā dī jumi uz kalna, prom no ceļ u steigas un burzmas. Mū sdienu mā kslas dizains (daudzas caurspī dī gas starpsienas interjerā padara to gaisī gu, sienas nav ierobež otas) un katras detaļ as kvalitā te (istabas apdare, mē beles uz balkona, grezna vannas istaba) Viesnī ca pā riem un klusuma baudī tā jiem! Bē rniem bū s neē rti vairā ku iemeslu dē ļ , daudz kā pņ u un bē rniem nepazī stams klusums. Lī dz pludmalei jā iet 10 minū tes pa labiekā rtotu taku un tiltu, bet tā bū s viena no labā kajā m pludmalē m pilsē tā . Becici! Kā di vā rdi, fotogrā fijas pastā stī s vairā k!
Gaismo kroni "Melnkalnes karaliene" var redzē t vakarā no jebkura krastmalas punkta! Krasta karaliene!
аватар antoniopaskovio
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Labdien visiem! Uz š o viesnī cu aizsū tī ju savus pensijas vecuma vecā kus, pē c viņ u stā stiem nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Vecā kiem viesnī ca patika. Iekā rtojies istabiņ ā ar skatu uz kalniem, istabā viss tī rs un kā rtī gs, kā rtī gi strā dā jis, tī rī ts katru dienu. … Tomēr ▾ Labdien visiem! Uz š o viesnī cu aizsū tī ju savus pensijas vecuma vecā kus, pē c viņ u stā stiem nolē mu uzrakstī t atsauksmi. Vecā kiem viesnī ca patika. Iekā rtojies istabiņ ā ar skatu uz kalniem, istabā viss tī rs un kā rtī gs, kā rtī gi strā dā jis, tī rī ts katru dienu. Lī dz pludmalei 4-5 minū tes (ī paš i izvē lē ta viesnī ca tā s atraš anā s vietai attiecī bā pret jū ru). Pa dienu un vakarā bija animā cija un š ovi. Atgriež oties Maskavā , mani vecā ki izvē lē jā s, un tieš i tū risma aģ entū rā Unitours es kopā ar biļ eti samaksā ju par ekskursiju uz Kotoras lī ci. Kā izrā dī jā s Melnkalnē , uztraukums nebija, bet man bija vieglā k, jo es jau zinā ju, ka vecā kiem nebū s jā meklē gids un jā maksā par ekskursiju uz vietas. Par viesnī cu un Melnkalni palika brī niš ķ ī gas atmiņ as, kaut gan nez kā pē c ekskursijas uz Melnkalni un Horvā tiju ir dā rgas, man š ķ iet, bet daba tur ir vā rdos neaprakstā ma, cik skaista (pats biju Horvā tijā , Dubrovnikā ).
аватар osipenko4
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiki! Nolē mu atstā t savu atsauksmi par Melnkalnes karalienes viesnī cu, kurā no 01.07 lī dz 08.07 atpū tos kopā ar sievu grū tnieci. Atturē š os no fona, kā izvē lē jā mies viesnī cu, kū rortu utt. Un tā , iesim. Norē ķ ins. … Tomēr ▾ Sveiki!

Nolē mu atstā t savu atsauksmi par Melnkalnes karalienes viesnī cu, kurā no 01.07 lī dz 08.07 atpū tos kopā ar sievu grū tnieci.
Atturē š os no fona, kā izvē lē jā mies viesnī cu, kū rortu utt.
Un tā , iesim.

Norē ķ ins.
Viesnī cā ieradā mies vē lu vakarā , tā pē c nekas nebija jā gaida. Viņ i mums iedeva pases, viņ i iedeva mums istabas atslē gas karti un pē c 5 minū tē m mē s bijā m istabā . Pē c pusstundas viņ i reģ istratū rā paņ ē ma pases.

Numurs.
Neliela, bet mā jī ga istaba, nebijā m š auri) Moderns interjers, viss darbojas, nekas nav salū zis, tikai TFT televizors bija vecs. Vislieliskā kā bija š ī gulta, sniegbalta un ļ oti mī ksta, gultas veļ a.
Internets bija tieš i istabā , ķ ē ra WI-FI, turklā t bija LAN ligzda, kurai var pieslē gt ar vadu. Varat lū gt vadu reshepshet vai ņ emt to lī dzi, tas atrisinā s slikta Wi-Fi signā la problē mu un, visticamā k, nodos ā trumu.
Skapis bija pilns ar pakaramiem.
Kondicionieris iebū vē ts griestos, darbojā s perfekti un pareizi.
Ir mini bā rs, kurā mē s ieliekam ū deni.

Tī rī š ana un apkalpoš ana.
Tī ra katru dienu un labi, pat bez dzeramnaudas. Gide mums stā stī ja, ka dzeramnaudu varē s atstā t reģ istratū rā beigā s, lai no galdiņ a neņ emtu. Es to neatstā ju, tikai pē dē jo 2 dienu laikā es to atstā ju - viņ i joprojā m to paņ ē ma)
Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, bija jau 7 gabali - sniegbalti)
Es nevaru pateikt, cik biež i gulta tika mainī ta, es nepamanī ju. Principā mums tas bija tī rs, tā pē c, ja tas tika mainī ts tikai 1 reizi, tad ar to pietika.
Numuros ir frotē balti peldmē teļ i, istabas č ī bas, papildu segas un spilveni.

Uzturs.
Mē s tur ē dā m) Labumu bija vairā k, nekā mē s varē jā m apē st! brokastis protams vienmuļ as, bet tā laikam ir visur (Ē ģ iptē bija tā pat), un vakariņ ā s vienmē r daž ā di ē dieni, ņ em ko gribi un cik gribi. Viss ir garš ī gi. Droš i vien bija diē tiskā pā rtika, pē c izskata, bet mums to nevajadzē ja.
Bija visdaž ā dā kie graudaugi gan piena vai jogurtu pildī š anai, gan augļ i un dā rzeņ i, gan konditorejas izstrā dā jumi. Bija daudz cilvē ku ar bē rniem.
SVARĪ GI, dzē rieni brokastī s ir bez maksas, savukā rt vakariņ ā s visi dzē rieni tiek apmaksā ti, tie tiek pasū tī ti no viesmī ļ iem.

Viesnī ca.
Interjers patī kams, ir kur pasē dē t, pastaigā ties. Teritorija noteikti nav liela, tie hektā ri kā Ē ģ iptē tur nav.
Vietas pie baseina, iespē jams, ir aizņ emtas pat pirms brokastī m. Bet labā k ir doties uz jū ru.

Personā ls.
Vienmē r draudzī gs, smaidī gs un gatavs palī dzē t jebkurā jautā jumā . Pē dē jā dienā no rī ta izrakstī jā mies no istabiņ as un pirms pā rsē š anā s devā mies uz Budvu. Noguris un liels svī š ana. SPA mums ļ ā va bez problē mā m nomazgā ties. Krievu valodā vairā k vai mazā k runā . Ja zini angļ u valodu, tad problē mu nebū s vispā r.

Pludmale.
Pludmale ir tī ra, bet apmaksā ta, kaut arī sava. Reģ istratū rā jā maksā.2 sauļ oš anā s krē sli un lietussargs - 10 eiro, pludmales dvieļ i (ja nepiecieš ams) - 1 eiro par 1 dvieli.
Kad bijā m tur, jū ra nebija ī paš i tī ra.
Ū dens ir duļ ķ ains. Ieeja ir uz akmeņ iem, kas tur pieklā jī gi nospiež kā jas. Jutī gs, varat paņ emt kedas, piemē ram, Ē ģ iptē piedā vā tā s.

Atpū ta vispā r.
Vispā r patika atpū ta, jū ra, saule, gaiss forš s, ē diens forš s, braukš ana ar skrejriteni, ekskursija uz Dubrovniku, brauciens pa Melnkalni ar ī rē tu auto. Visā di priekš nesumi uz skatuves bija, bet ne trokš ņ aini. Visā das diskotē kas un citi trokš ņ i netraucē ja. Tiem, kas tur iet uz "gaismu", bū s garlaicī gi, izņ emot iet uz krastmalu.

Ja kaut ko neuzrakstī ju, piedodiet, rakstī ju no atmiņ as.
аватар uda4a
 •  apceļots 13 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Varu teikt, ka esmu nedaudz apceļ ojis pasauli un redzē jis diezgan daž ā das viesnī cas ar visdaž ā dā ko "zvaigž ņ u vē rtē jumu". QofM - pā rliecinoš i iekļ uva 3 labā ko viesnī cu topā , kurā s man nā cā s apmesties. … Tomēr ▾ Varu teikt, ka esmu nedaudz apceļ ojis pasauli un redzē jis diezgan daž ā das viesnī cas ar visdaž ā dā ko "zvaigž ņ u vē rtē jumu". QofM - pā rliecinoš i iekļ uva 3 labā ko viesnī cu topā , kurā s man nā cā s apmesties. Minimums patosa, maksimā la tī rī ba, komforts un apkalpoš ana.
Вода как слеза. Правда, только до обеда и только на пляже отеля) Вид с террасы отеля А это пляж QofM.Летом 2011 для постояльцев отеля аренда эквипмента обходилась в 5 евро за день, для нерезидентов - 15 или 16. Белое пятно на горе - собственно сам отель. Парк отеля чистый и ухоженный. Кстати, если вам достался номер с гарден вью, это даже в чем-то лучше, чем си - вью. Всегда прохладно, и ветви елей ложатся прямо на ваш балкон. Воздух неописуем! Просто невероятные кипарисы в отельном парке. Это ведь кипарисы?))) Так отдыхают сразу за заборчиком отельного пляжа (фото сделано утром не в
аватар osin_olya
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Mans vī rs un es palikā m divas nedē ļ as 2010. gada jū lijā . Viesnī ca attaisno savus 4*, personā la attieksme laba, valoda lī dzī ga mū su krievu valodai, lī dz ar to komunikā cijā problē mu nebija. Istaba super, skats uz jū ru brī niš ķ ī gs, kaut arī blakus ir ceļ š , mazliet trokš ņ ains, bet tas ir tikai viens mī nuss š ai viesnī cai. … Tomēr ▾ Mans vī rs un es palikā m divas nedē ļ as 2010. gada jū lijā . Viesnī ca attaisno savus 4*, personā la attieksme laba, valoda lī dzī ga mū su krievu valodai, lī dz ar to komunikā cijā problē mu nebija. Istaba super, skats uz jū ru brī niš ķ ī gs, kaut arī blakus ir ceļ š , mazliet trokš ņ ains, bet tas ir tikai viens mī nuss š ai viesnī cai. Mani š okē ja ļ oti platā gulta, un kā da gultasveļ a, š iki. Dvieļ i tika mainī ti katru dienu, palagi ik pē c 3 dienā m. Tī rī š ana katru dienu un ļ oti kvalitatī va, duš as kabī ne tika iztī rī ta lī dz spī dumam. Ē diens ir ļ oti daudzveidī gs un garš ī gs. Augļ i bija daž ā di. Bijā m pusdienot uz restorā nu, atrodas blakus viesnī cai un veikalam, ļ oti garš ī gi, viss svaigs, lieliskas porcijas, paņ ē mā m vienu porciju uz diviem, un galvenais, ne dā rgi! Zivis Melnkalnē ir ļ oti dā rgi, bet tas ir tā vē rts. Neaizmirstama garš a! Pludmale ļ oti tī ra, jū ra pasakaina, mums teica, ka vienmē r auksts, nav taisnī ba! Mans vī rs nopirka masku un peldē ja, viņ š bija sajū smā , viņ š redzē ja tik skaistas zivis. Viņ š arī lidoja ar paraplā nu un bija ne tikai bijī bā pret skaistumu, lidojuma adrenalī nu, augstumu, viņ š vienkā rš i bija sev lī dzā s. Viņ am ļ oti patika, gribē jā s atkal lidot. Bijā m ekskursijā uz vakara Dubrovniku, ļ oti iesaku aizbraukt, nenož ē losiet. Skaistums, nav vā rdu, ko aprakstī t. Tā ir tikai pasaka! ! ! Tas bija neaizmirstams ceļ ojums! Es arī gribu uz turieni.
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atvaļ inā jumā ar vī ru. Viesnī cu izvē lē jos ilgi un rū pī gi. Gribē ju atrasties pastaigas attā lumā no centra, bet naktī bū t pasargā ta no vakara diskotē ku un restorā nu trokš ņ iem. Š ā da viesnī ca ir Melnkalnes karaliene. … Tomēr ▾ Atvaļ inā jumā ar vī ru.
Viesnī cu izvē lē jos ilgi un rū pī gi. Gribē ju atrasties pastaigas attā lumā no centra, bet naktī bū t pasargā ta no vakara diskotē ku un restorā nu trokš ņ iem. Š ā da viesnī ca ir Melnkalnes karaliene. Vienī gais negatī vais ir ceļ š , kas ieskauj viesnī cu (naktī diezgan trokš ņ ains).
Manuprā t, viesnī ca atbilst savā m 4 zvaigznē m. Numurā ir seifs, fē ns, vanna (ne duš a), halā ti un č ī bas, TV (ar 20 kanā liem, tai skaitā.3 krievu); skapis ar pakaramiem, minibā rs, telefons, internets reģ istratū rā , iespē jams pasū tī t brokastis numurā ; visas istabas ar balkoniem. Viesnī ca piedā vā spa pakalpojumus, trenaž ieru zā li (tie tomē r vairā k piemē roti sievietē m).
Ļ oti mā jī gs vestibils. Vakaros meitene dziedā ja (laba balss).
Viesnī cā ir maz krievu. Laikā , kad mē s ar vī ru atpū tā mies, viesnī cā dzī voja vē l 3 krievu ģ imenes. Pamatā tur ieradā s vā cu pensionā ri un delegā cijas, itā ļ i un ķ ī nieš i.
Mū su kaimiņ i bija angļ u pā ris. Viesnī cas darbinieki saprot krievu valodu.
Brokastis ir daudzveidī gas: daž ā das desiņ as, olu kultenis un olu kultenis, augļ i, jogurti, musli, pastē te, siers, kū kas, augļ i un saldē jums; lai gan nedē ļ as beigā s mazliet apnika, gribē jā s putru. Vakariņ as daudzveidī gā kas, ko papildina zivis, gaļ a, salā ti, pica. Par dzē rieniem vakariņ ā s bija jā piemaksā (tē ja 1.5 eiro, sula 3.5 eiro). Bē rniem var pasū tī t ī paš u ē dienkarti.
Viesnī cai ir sava pludmale, lī dz tai jā iet 200 metri, š ķ ē rsojot tiltu pā ri ceļ am. Pludmale tika uzturē ta tī ra, krastā ir bā rs, ģ ē rbtuves, duš as, tualetes un rotaļ u laukums. Sauļ oš anā s krē sli, saulessargi un dvieļ i pludmalē tiek apmaksā ti. Maksā t var reģ istratū rā (5 eiro) vai paš ā pludmalē (12 eiro). Mē s devā mies ar dvieļ iem no istabā m. Pludmalē ir oļ i (mazi un vidē ji), pie ieejas jū rā ir smiltis (ja dodaties gar krastu uz Sv.
Stefans, tad pretī restorā nam "Trī s zvejnieki", ir pilnī bā smilš aina pludmale.
Kopumā viesnī ca man ļ oti patika.

Par valsti daudz nerakstī š u, par to var atrast daudz atsauksmju.
Es ļ oti iesaku pusdienā s apmeklē t pē c iespē jas vairā k restorā nu gar piekrasti. Iesaku kafejnī cu "Aleksandrs" (treš ā pa kreisi no viesnī cas pludmales), tur ir vienkā rš i milzī gas porcijas (var pasū tī t pusporciju), nogarš ojiet pankū kas ar prosciutto (tas ir viņ u nacionā lais dž ems) un "podgoritski". popecki" (tie ir cū kgaļ as rullī š i ar prosciutto un Negush sieru), visiem karstajiem ē dieniem ir piedeva (kartupeļ i ar spinā tiem vai cepti zirņ i ar kukurū zu).
Vidē jais rē ķ ins man un vī ram bez vī na bija 15-17 eiro, ar vī nu 23-30.
Nav ieteicams dzert krā na ū deni. Pē rciet ū deni pudelē s (6 litru iepakojumā par 3.5 eiro). Kafejnī cā sulas ir 2-3 reizes dā rgā kas nekā tē ja un kafija.
Melnkalnē telefona sakari ir ļ oti dā rgi. Nopirkā m vietē jo sim karti.
Ekskursijas var iegā dā ties piekrastē , bet labā k pie tū roperatora pā rstā vjiem viesnī cā , tad jums garantē ti labi autobusu vadī tā ji, interesanti stā sti no gida. Vienī gais, kas apbē dinā ja: ekskursijā s bija laiks pusdienā m, restorā nos, kuros gida ieteica porcijas bija mazas un ne pā rā k garš ī gi ē dieni (salī dzinot ar restorā niem piekrastē ), sliktā kais restorā ns "Apollo" (ekskursijā uz Ostrogu klosteris). Ja iespē jams, izvē lies tos, kuros ē d vietē jie iedzī votā ji (tur garš ī gā k un lē tā k).
Iesaku ekskursijas: mini tū re (pā rskats par Melnkalni), Dubrovnika, Ostrogas klosteris, 2 kanjoni. Ceļ š iet cauri kalnu serpentī niem (iespaidī gi skati), ar prā mi pā ri Kotoras lī cim.
Jū nija sā kumā sezona tikai sā kas, cilvē ku ir maz, pludmales un jū ra ir tī ra, cenas ir par 30 procentiem zemā kas nekā (augustā ).
Jū ra ir vē sa (18-20 grā di), bet, saulē sasildoties, tajā ir ļ oti patī kami atvē sinā ties (mū su klā tbū tnē peldē jā s tikai krievi un daž i vā cieš i).
Š ī s ir š ī s ī sā s ekskursijas beigas, pā rē jo redzē siet paš i.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
Parādīt vairāk »


iemiesojums gattinoni
2 pieaugušie
10 gadiem atpakaļ  •  5 abonenti 5 atbildes
iemiesojums leharey
Ko var redzēt netālu, kur labāk īrēt auto un no kā iegādāties ekskursijas?Paldies
11 gadiem atpakaļ  •  6 abonenti 7 atbildes
iemiesojums leharey
Kur var paēst lētas pusdienas?Ja esam divi un bērns, vai var ņemt līdzi 2 sauļošanās krēslus un lietussargu uz trim, vai vajag arī bērnu nopirkt?Paldies par atbildēm.
11 gadiem atpakaļ  •  3 abonents 4 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель Falkensteiner Montenegro расположен в поселке Рафаиловичи, на возвышенности, с видом на Адриатическое море, в 2,5 км от Будвы. Главный автобусный вокзал находится в 4 км от отеля, а пристань для яхт — в 3 км. Этот вариант подойдёт как для пляжного отдыха, так и для проведения торжеств.

Atrašanās vieta Jntkm расположен в 25 км от аэропорта Тиват и в 40 км от аэропорта Подгорица.
Pludmales apraksts Пляж находится в 200 м от отеля.
 • 3. un tālāk
 • privātā pludmale
 • oļu pludmale
 • sauļošanās krēsli  FREE 
 • lietussargi  FREE 
Viesnīcā

Открытый и крытый бассейны (площадь около 210 кв. м, один бассейн, состоящий из открытой и крытой части), бассейн в саду (работает по сезонам), терраса для загара, ресторан Mara’s Show Kitchen (интернациональная кухня, шведский стол), гриль-бар LAT 42.2, пляжный бар LONG 18.8, 3 конференц-зала (площадь от 30 до 110 кв. м), банкетный зал площадью 300 кв. м.

 • restorāns
 • A la carte restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • iekštelpu baseins
 • apsildāms peldbaseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • nesmēķētāju numuri
 • bankomāts
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
 • viesnīca pieaugušajiem
Izklaide un sports Оборудование для занятия водными видами спорта, массажный кабинет.
 • Spa vai labsajūtas centrs
 • sauna/vanna/hammam
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • niršana
 • kazino
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Категории номеров: Comfort Rooms, Superior Rooms, Deluxe Double Rooms, Junior Suites, Senior Suites.

Istabās

Собственная ванная комната, ванна или душ, фен, бесплатные туалетно-косметические принадлежности, сейф, кондиционер, мини-бар, спутниковое ТВ, рабочий стол.

 • vanna/duša
 • fēns
 • droši
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • interneta wi-fi  FREE 
 • balkons/terase
 • čības un peldmētelis (ne visās istabās)
 • plazmas televizors (ne visās istabās)
 • virtuve / virtuvīte (ne visās istabās)
 • džakuzi (ne visās istabās)
Adrese Ulica Narodnog Fronta bb ME-85315 Bečići
Tālruņi: +382 (0)3368 5000
Tīmekļa vietne: Falkensteiner Hotel Montenegro
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. У отеля собственный галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Для ценителей тишины и релакса есть Спа или велнес-центр. Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. Любители подводного мира могут воспользоваться услугой дайвинга. Обязательно сходите в казино, это особое удовольствие. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.