Saulkrasti - Latvijas saulainais krasts

03 Novembris 2022 Ceļošanas laiks: no 23 Jūlija 2022 ieslēgts 23 Jūlija 2022
Reputācija: +514.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

50 km no Rī gas, saulainā kajā pilsē tā Saulkrastos atrodas skaista, tī ra smilš u pludmale blakus gadsimtiem vecā m priedē m.

Saulkrastos var ne tikai pavadī t laiku jū ras piekrastē , bet arī gū t estē tisku baudī jumu, vē rojot ainavas.

Baltā kā pa (Baltā kapa) ir viens no galvenajiem Saulkrastu apskates objektiem. Tiek uzskatī ts, ka š ī kā pa pastā v jau vairā k nekā.300 miljonus gadu.

No Baltā s kā pas skatu laukuma 18 m augstumā paveras iespaidī gs skats uz jū ru, Inč upes upes stā vajiem lī kumotajiem krastiem un plaš o pludmali.

Atš ķ irī bā no Jū rmalas piekrastes ū dens š eit nav tik sekls, smiltis pludmalē dzied, un piekrasti ieskaujoš ā daba ir saglabā jusi savu sā kotnē jo izskatu.

Apmē ram 4 km garajā Saulrieta mež a takā var pastaigā ties, ieelpot svaigo jū ras gaisu un vē rot pā rsteidzoš us saulrietus.

Takā ir koka kā pnes, uzstā dī tas vairā kas ezī š a Frī das un zaķ a Freda koka figū riņ as, kas mudina cilvē kus netrokš ņ ot un nepiegruž ot, ir arī kukaiņ u celiņ š , ē rti soliņ i, rotaļ u laukumi, kafejnī cas.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums