Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Latvija

№1. Forums 3*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tūristu stāsti par Latvija pievienot stāstu
Rīgā ir dažādu laikmetu mājas.
Rī gā ir daudz mā ju ar krā sns apkuri, kurā m nepiecieš ama regulā ra skursteņ u apkope un tī rī š ana. Tā rī kojā s skursteņ slauķ i, kuriem lī dz pat š odienai Vecrī gā ir daudz darba.
 •  1 gadā atpakaļ
Rīga. Viņa ir tik...
Š ī nav pirmā reize Rī gā . Es gribu pastā stī t un parā dī t interesantas š ī s brī niš ķ ī gā s pilsē tas vietas.
 •  1 gadā atpakaļ
Dažas dienas Jūrmalā.
Jū rmalei jau ir 800 gadu! Tas ir viens no populā rā kajiem kū rortiem Baltijas valstī s, 25 km attā lumā no Rī gas. Š eit apvienota jū ra, mež s un kultū ras atpū ta.
 •  1 gadā atpakaļ
Vetzemju klintis
Apmē ram 80 km no Rī gas, Vidzemes piekrastē , atrodas gleznaina vieta, kur aizmirst visu pasaulē - Veczemju klintis. Smilš u klintis, alas, grotas, lī dz 3-4 m augsts un ap 500 m garš krasts, milzī gi akmeņ i uz ū dens, krā š ņ...
 •  1 gadā atpakaļ
Saulkrasti - Latvijas saulainais krasts
50 km no Rī gas, saulainā kajā pilsē tā Saulkrastos atrodas skaista, tī ra smilš u pludmale blakus gadsimtiem vecā m priedē m.
 •  1 gadā atpakaļ
Pareizākais komentārs
Dā rgie draugi! Runā jot par mū su braucienu uz Latvijas Republiku, uzreiz gribu teikt, ka š ī ir vienī gā reize, kad ceļ ojuma laikā jau gribē jā m atgriezties mā jā s.
 •  4 gadā atpakaļ
Baltijas rudens. 1. daļa.
Plā nojot ceļ ojumu, sā kotnē ji paredzē ju 3 naktis (2.5 dienas) Latvijā un 5 naktis (4 dienas) Igaunijā , bet sakarā ar izmaiņ ā m Wizzair lidojumu grafikā (izlidoš anas laiks no 11:25 lī dz 22:30) Man bija jā izlido pulksten 1...
 •  4 gadā atpakaļ
Pilsētas atpūta Rīgā: ko redzēt
Ja esat noguris no karstuma un putekļ ainā s dzimtā s pilsē tas, ir pienā cis laiks iegā dā ties biļ eti no airBaltic par vietē jā sporta krekla cenu un doties ceļ ā uz interesanto un skaisto Rī gas pilsē tu.
 •  5 gadiem atpakaļ
Jūrmalas skices
Jū rmalā vienmē r ir daudz kaiju. Viņ i vienmē r ir izsalkuš i un š ķ iet pieradinā ti. Neaizmirsti paņ emt lī dzi maizi – tu noteikti sadraudzē sies.
 •  7 gadiem atpakaļ
Sloka - Jūrmalas zelta stūrītis
Siltā kā jū ra vietē jā piekrastē ir Slokā , un skaistā kie saulrieti ir bē rnī bā !
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »