Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Latvija

№1. Forums 3*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 8.5
 • 
Novērtējums 10.0
 • 
Tūristu stāsti par Latvija pievienot stāstu
Pareizākais komentārs
Dā rgie draugi! Runā jot par mū su braucienu uz Latvijas Republiku, uzreiz gribu teikt, ka š ī ir vienī gā reize, kad ceļ ojuma laikā jau gribē jā m atgriezties mā jā s.
 •  3 gadā atpakaļ
Baltijas rudens. 1. daļa.
Plā nojot ceļ ojumu, sā kotnē ji paredzē ju 3 naktis (2.5 dienas) Latvijā un 5 naktis (4 dienas) Igaunijā , bet sakarā ar izmaiņ ā m Wizzair lidojumu grafikā (izlidoš anas laiks no 11:25 lī dz 22:30) Man bija jā izlido pulksten 1...
 •  3 gadā atpakaļ
Pilsētas atpūta Rīgā: ko redzēt
Ja esat noguris no karstuma un putekļ ainā s dzimtā s pilsē tas, ir pienā cis laiks iegā dā ties biļ eti no airBaltic par vietē jā sporta krekla cenu un doties ceļ ā uz interesanto un skaisto Rī gas pilsē tu.
 •  3 gadā atpakaļ
Jūrmalas skices
Jū rmalā vienmē r ir daudz kaiju. Viņ i vienmē r ir izsalkuš i un š ķ iet pieradinā ti. Neaizmirsti paņ emt lī dzi maizi – tu noteikti sadraudzē sies.
 •  5 gadiem atpakaļ
Sloka - Jūrmalas zelta stūrītis
Siltā kā jū ra vietē jā piekrastē ir Slokā , un skaistā kie saulrieti ir bē rnī bā !
 •  5 gadiem atpakaļ
Dzintars Jūrmala
Š eit katrs lī cis ir attē la cienī gs, Š eit katrs sapņ os ir brigantī nas kapteinis. Un kā ds gaiss - es gribu to ē st, Noderī gi un garš ī gi – priekš rocī bas ir neskaitā mas!
 •  5 gadiem atpakaļ
Interesanti ģimenēm un fotogrāfijas mīļotājiem
Cik lieliski ir dzī vot š ajā pilsē tas parkā , Kur saimnieces rosā s krā š ņ ā s mā jā s. . . Koka kotedž as un skolas, Un baznī cas, un pieminekļ i, un pansionā ti.
 •  5 gadiem atpakaļ
Interesanti ģimenēm un fotogrāfijas mīļotājiem
Ziemeļ latvijā ir kū rortpilsē ta, "Krasts" - tā tulkojuma nosaukumi: Brī niš ķ ī gā Jū rmala ar maigu pludmali - Baltijā nav skaistā kas par viņ u!
 •  5 gadiem atpakaļ
autobusa tūre no Sakums-Kijeva-Rīga-Stokholma-Viļņa.
2016.  gada Ziemassvē tkos bijā m tū roperatora "Sakums" autobusu tū rē Baltic Voyage + kruī zs uz Stokholmu. Atstā ju atsauksmi par tū roperatoru un nolē mu iekopē t š eit, "ceļ ojumu stā stos", ja nu kā dam noder.
 •  7 gadiem atpakaļ
Stāsts par piedzīvojumiem Latvijā!
Jaungada piedzī vojumi Latvijā . Spiegu spē les. Turpinā jums. Man bija piecciparu numurs, un galvenajā ē kā , kur atradā s viesnī ca, pirmajā stā vā bija seifs.
 •  7 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »