Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Lietuva

Tūristu stāsti par Lietuva pievienot stāstu
Vetzemju klintis
Apmē ram 80 km no Rī gas, Vidzemes piekrastē , atrodas gleznaina vieta, kur aizmirst visu pasaulē - Veczemju klintis. Smilš u klintis, alas, grotas, lī dz 3-4 m augsts un ap 500 m garš krasts, milzī gi akmeņ i uz ū dens, krā š ņ...
 •  1 gadā atpakaļ
Jūra, saule un smiltis... Kuršu kāpu ziemas skices
Daž iem nejū ras zemju iedzī votā jiem jū ra, saule un smiltis kopumā vairs nav eksotiska apkā rtne, svinot Jauno gadu. Katrā ziņ ā mū sdienu sabiedrī bā š ā di izteikumi ī paš i nepā rsteidz.
 •  4 gadā atpakaļ
Viļņa. Par dažiem apskates objektiem un ikdienas alu
Viļ ņ as apskata sā kums — "Viļ ņ as dienas un vakara tē rpi " Viļ ņ a ir sena pilsē ta ar bagā tu vē sturi. Ir daudz senlietu, ir arī replikas, ir pietiekami daudz daž ā du muzeju, ir teā tri un koncertzā les.
 •  4 gadā atpakaļ
Jaungada Viļņas dienas un vakarkleitas
Jautā jums, kur virzī t kā jas Jaungada brī vdienā s, mums, kā likums, nerodas - mā jā s, pie vecā kiem, vietnē Saranska.
 •  4 gadā atpakaļ
Traķu krāsa
Uzturoties Lietuvā , viena diena tika atvē lē ta Traķ u pilsē tas apskatei, kas atrodas 30 km no Viļ ņ as. Pilsē ta ir slavena ar saviem ezeriem, uz kuriem atrodas divas pilis - pussalas un salas.
 •  4 gadā atpakaļ
Baltijas ceļojums
Lietuva tika izvē lē ta kā seš padsmitā valsts ceļ ojumam. Par laimi, to veicina š ī s Baltijas valsts cieš ais ģ eogrā fiskais stā voklis attiecī bā pret Ukrainu.
 •  4 gadā atpakaļ
Baltijas vēsuma pasaulē: Viļņā, Traķos un Palangā
Kamē r Kijeva kū st no karstuma, ir pienā cis laiks atklā t Baltijas jū ras piejū ras kū rortus. Arī lietuvieš i tagad cieš no karstuma, bet mums viņ u temperatū ra ir tā da, kā da mums ir vajadzī ga.
 •  5 gadiem atpakaļ
Super budžeta Viļņa
SAGATAVOŠ ANA. Lē to aviokompā nija Ryanair ilgu laiku un nogurdinoš i mē ģ inā ja ielauzties Ukrainas aviā cijas tirgū . Mū su korumpē tā valdī ba, aizbildinoties ar daž ā diem ieganstiem, ilgu laiku un nogurdinoš i vi...
 •  5 gadiem atpakaļ
Ideālas brīvdienas jēdziens
Ideā las brī vdienas jē dziens “Kur sā kas ceļ ojums? No lē tu biļ eš u iegā des "(c) … 2017.  gada 4.  augustā bija parasta diena, vē l negribē ju domā t par 2018.
 •  6 gadiem atpakaļ
Kauņa 1 dienā
Mē s ceļ ojā m 1 dienu ar autobusu no Birš tonas. Brauciena izmaksas 3.14 eiro OW, pā rvadā tā js KAUTRA. Biļ etes pā rdod vadī tā js, brauciena ilgums 1 stunda 45 minū tes.
 •  6 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »