Weligama Bay Marriott Resort & Spa 5*– Atsauksmes

6
Novērtējums 3.810
№1 viesnīcas reitingā Weligama
9.9 Numurs
4.4 apkalpošana
9.0 Tīrība
1.7 Uzturs
3.4 Infrastruktūra
Weligama Bay Marriott Resort & Spa atrodas Veligamā, līča krastā. Viesnīca tika atvērta 2017. Viesnīca atrodas salas dienvidu krastā Weligama līcī, populārajā Veligamas kūrortpilsētā, netālu no Galle Fort un Mirisa Bay. Weligama Bay Marriott Resort & Spa ir lieliski piemērota ģimenes brīvdienām, medusmēnesim vai biznesa sanāksmēm.Vairāk →
аватар zhabenjamale
 •  apceļots 1 mēnesis atpakaļ
Novērtējums 3.0
Ievā cā mies 21. februā rī , mums ir 2 istabas (4 no mums: es, mans vī rs, mans 8.5 gadus vecais dē ls un mana mamma). Vispirms mums iedeva vienu istabu, jo otrā vē l nebija gatava. Atbraucā m nosvinē t manu dzimš anas dienu, kas ir 26. februā rī . … Tomēr ▾ Ievā cā mies 21. februā rī , mums ir 2 istabas (4 no mums: es, mans vī rs, mans 8.5 gadus vecais dē ls un mana mamma). Vispirms mums iedeva vienu istabu, jo otrā vē l nebija gatava. Atbraucā m nosvinē t manu dzimš anas dienu, kas ir 26. februā rī . Kad mums iedeva otro numuru, izrā dī jā s, ka tajā mū s gaida torte ar uzrakstu Happy birthday. Aizgā ju uz reģ istratū ru, parā dī ju pasi un teicu, paldies, bet man dzimš anas diena pē c 5 dienā m, paņ em kū ku, ieliec ledusskapī ) Š odien ir 28. , kū ka vē l stā v. Vai man teikt, ka 26. datumā nebija kū kas? Š ķ iet, ka tas ir sī kums, bet tas ir nepatī kami.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska! No visiem numuriem paveras skats uz okeā nu. Paš as telpas arī labas, lielas, skaistas.
Tagad par nepatī kamo.
1) Pilsē tas pludmale sē rfotā jiem. Uz dē ļ iem daudz cilvē ku, nav iespē jas vienkā rš i nopeldē ties, iznā kot no zem viļ ņ a, dabū kā dam galvā dē li.
Mazais pamē ģ inā ja sē rfot, viņ am patika. Mans vī rs vienreiz gā ja peldē ties un kategoriski atteicā s atkal doties okeā nā , un mamma arī.
Devā mies uz Secret pludmali - tur arī ir viļ ņ i, kas met akmeņ us zem ū dens, mazais savainoja kā ju.
2) Ē diens. Ar to situā cija ir vē l sliktā ka nekā ar okeā nu. VISI ē dieni ir pikanti! Pat dā rzeņ u salā ti! Kas nav pā rkaisī ts ar sarkanajiem un melnajiem pipariem, tiek pildī ts ar kariju. Otrajā dienā atradu š efpavā ru un jautā ju: kur ir normā ls, ne pikants ē diens? ! Man ir bē rns uz tukš iem makaroniem! Tad bez nekā uzcepa mazajam daž us spā rnus.
Secinā jums: sliktā kais atvaļ inā jums pē dē jo 10 gadu laikā ! Un mē s apceļ ojā m pusi pasaules, pat netī rā Kenija bija labā ka!
Neiesaku š o viesnī cu ģ imenes atpū tai. Skaitā m dienas lī dz dosimies mā jā s.
Пляж Secret beach
аватар
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 9.0
Laba viesnī ca, lieliska transporta apmaiņ a, kursē autobusi, vilcieni. Ē rts numurs ar skatu uz lī ci. Numurā ir plakanā ekrā na televizors, neliels ledusskapis, kā arī tē jas un kafijas pagatavoš anas iespē ja. Internets tikai par maksu. Sagatavojieties tam, ka tur atpū š as daudz ķ ī nieš u. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, lieliska transporta apmaiņ a, kursē autobusi, vilcieni. Ē rts numurs ar skatu uz lī ci. Numurā ir plakanā ekrā na televizors, neliels ledusskapis, kā arī tē jas un kafijas pagatavoš anas iespē ja. Internets tikai par maksu. Sagatavojieties tam, ka tur atpū š as daudz ķ ī nieš u.
аватар marjan2
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Izvē lē jos š o viesnī cu, jo tā tika uzcelta 2017. gadā . Atsauksmes labas. Ē diens ir lielisks, okeā ns ir lielisks. Viesnī cā ir nianse, reģ istrē š anā s pē c 15:00, ja vē laties reģ istrē ties agrā k, ir jā piemaksā . … Tomēr ▾ Izvē lē jos š o viesnī cu, jo tā tika uzcelta 2017. gadā . Atsauksmes labas. Ē diens ir lielisks, okeā ns ir lielisks. Viesnī cā ir nianse, reģ istrē š anā s pē c 15:00, ja vē laties reģ istrē ties agrā k, ir jā piemaksā . Wifi ir lielisks. Pludmale bija 50 metru attā lumā , man ļ oti patika. Mī nuss ir tas, ka viesnī cā nav neviena krieviski runā još a darbinieka. Kopumā viesnī ca man patika, varu ieteikt.
аватар evgeniadudenko504
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ar vī ru absolū ti nenož ē lojā m, ka izvē lē jā mies viesnī cu! Weligama Bay Marriott Resort & Spa mū s patī kami pā rsteidza un iepriecinā ja ar apkalpoš anu un nosacī jumiem. Viņ š noteikti ir savas naudas vē rts! Nav brī nums, ka to mums piedā vā ja vienu no pirmajiem, pē rkot ekskursiju. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru absolū ti nenož ē lojā m, ka izvē lē jā mies viesnī cu! Weligama Bay Marriott Resort & Spa mū s patī kami pā rsteidza un iepriecinā ja ar apkalpoš anu un nosacī jumiem. Viņ š noteikti ir savas naudas vē rts! Nav brī nums, ka to mums piedā vā ja vienu no pirmajiem, pē rkot ekskursiju. Mē s ceļ ojā m ar TPG. Ļ oti labi organizē ta brī vdiena. Lidojums un pā rsē š anā s bez problē mā m. Palī dzī ba visos svē tku posmos. Diennakts komunikā cija ar vadī tā ju, lai atrisinā tu pat mazā kā s problē mas un jautā jumus. Viesnī cas reģ istratū ras darbinieki ir ļ oti pieklā jī gi un izpalī dzī gi, mū s sirsnī gi sagaidī ja, konsultē ja visos jautā jumos, piereģ istrē ja un pavadī ja uz istabu. Mū su istaba bija maza, ļ oti ē rta un tī ra. Ļ oti liela un ē rta gulta! ! Panorā mas logi ar skatu uz okeā nu! Numurā ir gan gaisa kondicionē tā js, gan griestu ventilators. Ir televizors, seifs, tē jkanna, ledusskapis, fē ns un cita sadzī ves tehnika. Tā pat telpa ir pilna ar nepiecieš amajiem sī kumiem - halā ti, č ī bas, zobu pasta, ziepes, š ampū ni, tē jas komplekts un daudz kas cits. Dvieļ i ir tikai balti! Viņ i labi iztī rī ja. Personā ls jauks, smaidī gs, izpalī dzī gs. Ē diens ir daudzveidī gs. Daudz nacionā lo ē dienu. Brokastis ar lielu daudzumu sieru, sā nu ē dieniem, konditorejas izstrā dā jumiem, augļ iem un dā rzeņ iem. Pusdienā s un vakariņ ā s vienmē r ir daudz interesantu ē dienu, gardas jū ras veltes, gaļ a, zivis, salā ti un mē rces tiem, konditorejas izstrā dā jumi, deserti. Viesnī cas teritorija ir neliela, ir divi peldbaseini, atpū tas zonas, pieeja pludmalei. Pludmale ir gara, skaista piekraste, bet viļ ņ i pietiekami lieli, vienkā rš i ideā la vieta sē rfoš anai! Viesnī cā ir arī spa, vestibila bā rs, trenaž ieru zā le. Kopumā tuvumā nav nevienas atrakcijas, tā pē c ā rpus viesnī cas nedevā mies, dodot priekš roku mē renu pludmales brī vdienu baudī š anai. Es ieteiktu š o viesnī cu tū ristiem!
аватар Elena9009
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Jauna viesnī ca, no Kolombo lidostas braucā m 3 stundas, bet mū s brī dinā ja, ka bū s garš ceļ š . Ļ oti patika, ka teritorija liela, kopta. Daudz iespē ju darī t lietas. Tas ir ī paš i svarī gi, ja ceļ ojat ar bē rniem. … Tomēr ▾ Jauna viesnī ca, no Kolombo lidostas braucā m 3 stundas, bet mū s brī dinā ja, ka bū s garš ceļ š . Ļ oti patika, ka teritorija liela, kopta. Daudz iespē ju darī t lietas. Tas ir ī paš i svarī gi, ja ceļ ojat ar bē rniem. . Mums bija istabiņ a ar skatu uz jū ru, man ļ oti patī k un esmu gatava piemaksā t. Liels panorā mas logs iziet uz balkonu. Vannas istaba ir milzī ga! Viss no marmora, ļ oti ē rti. Personā ls ir izpalī dzī gs un ē diens ir ļ oti labs. Meklē ju mī nusus viesnī cā - neatradu.
аватар pusistik_ukr.net
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
Neskatoties uz to, ka viesnī ca ir tikai seš us mē neš us veca, 2018. gada janvā rī tā bija 90% pilna. Š obrī d š ī ir lielā kā globā lā tī kla viesnī ca Weligamā un, visticamā k, visā Š rilankā . Ē dieni: brokastis labas - ir klasiski Eiropas ē dieni - musli un pā rslas apmē ram 7 veidu, pankū kas, desiņ as, papaija, arbū zs, kokosriekstu un bieš u sulas, labas smalkmaizī tes un kruasā ni. … Tomēr ▾ Neskatoties uz to, ka viesnī ca ir tikai seš us mē neš us veca, 2018. gada janvā rī tā bija 90% pilna. Š obrī d š ī ir lielā kā globā lā tī kla viesnī ca Weligamā un, visticamā k, visā Š rilankā .
Ē dieni: brokastis labas - ir klasiski Eiropas ē dieni - musli un pā rslas apmē ram 7 veidu, pankū kas, desiņ as, papaija, arbū zs, kokosriekstu un bieš u sulas, labas smalkmaizī tes un kruasā ni. Ir arī Š rilankas un Ā zijas pikanti ē dieni. Kafiju un tē ju nes tē jkannā s – atš ķ irī bā no vakariņ ā m brokastī s dzē rieni, tostarp svaigas sulas, ir bez maksas. Bufetes tipa brokastis ir USD 16 vienai personai.
Vakariņ as - 24 USD vienai personai Dzē rieni tiek uzskatī ti par papildu lī dzekļ iem (piemē ram, tē ja - 3 USD) - labi, ka jū s par to brī dinā ja. Vakariņ as pievī la: rī si, spageti ar daž ā dā m mē rcē m, niecī ga dā rzeņ u un salā tu izvē le, vairā kas zupas, gaļ a uz galdiem netika atrasta, iespē jams, ā tri izjaukta. Bija ierobež ots daudzums jū ras velš u. Vairā ku veidu garš ī gi deserti. Pie katra galdiņ a nā k š efpavā rs, prā tojot, vai viesi ir ar visu apmierinā ti. Serviss ir neuzkrī toš s.
Istabas: mū sdienī gs dizains, masī vkoka mē beles, panorā mas logs ar skatu uz okeā nu, balkons, logs aiztaisā ms ar elektriskajā m ž alū zijā m. Pie loga ir mā jī gs dī vā ns. Visi numuri ar skatu uz okeā nu!
Gulta liela, mī ksta, bet jau no pirmā s dienas mū s samulsinā ja dī vaina smaka - it kā pie gultas bū tu atstā tas jū raszā les, vai kaut kas sasists. Izrā dī jā s, ka tas bija matracis un spilveni. Acī mredzot lielā mitruma dē ļ . Detaļ as - bet diezgan sabojā ja iespaidu. Mē s gulē jā m ar atvē rtu balkonu – okeā na skaņ a iegremdē meditā cijā un nomierina. Bet daž kā rt odi iztraucē ja idilli.
Vannas istabā ir pilns vannas un kosmē tikas piederumu komplekts: papildus parastajam peldmē telim, č ī bā m un duš as ž elejā m ir 2 zobu birstes, zobu pasta, skū š anā s maš ī na un mitrinā tā js, mutes skalojamais lī dzeklis. Komplekti tika regulā ri papildinā ti. Istabā ir gan duš a, gan vanna.
Teritorija: kopta, kompakta, pā rdomā ta - ir divi sekli baseini, pietiekami daudz sauļ oš anā s krē slu un lielu pī tu krē slu, vakara apgaismojums, palmas. . . tomē r paš ā pludmalē nav sauļ oš anā s krē slu un ģ ē rbtuvju.
Pludmale: ļ oti spē cī gi viļ ņ i, nav brī nums, ka Weligama tiek uzskatī ta par sē rfotā ju paradī zi. Plaš a piekraste, daudz brī vas vietas, bet tikai peldē š ana ir problemā tiska.
Ir vē l viens “bet”: viesnī ca ir ļ oti kontrastē još a ar apkā rtē jo ciematu: nogruvuš as mā jas, zvejnieki pā rdod savu lomu tieš i putekļ ainā s brauktuves priekš ā , normā lu restorā nu trū kums, ar ko slaveni citi Š rilankas ciemati, un nekā du atrakciju neesamī ba paš ā Weligamā . Š ī problē ma tika atrisinā ta, braucot ar vilcienu uz Galli un Hikaduvu.
Secinā jums: viesnī ca ir tikai seš us mē neš us veca, ir izaugsmes potenciā ls, bū tu jauki pievienot iespē ju rezervē t ekskursijas (jo tū risma infrastruktū ra nav attī stī ta, salī dzinot, piemē ram, ar Hikaduvu). Tā tad galvenā vē lme ir dot savu ieguldī jumu ciemata infrastruktū ras attī stī bā . Ņ emot vē rā , ka Marriott ir lielā kais darba devē js ciematā , Weligamai ir gaiš a nā kotne.
номер ванна номер


VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Vaļu vērošana Mirisā
Novērtējums 8.0
Šrilanka, Weligama
Daba, Ekskursijas

Weligama Bay Marriott Resort & Spa расположен в г. Велигама, на побережье залива. Отель открылся в 2017 году. Отель расположен на южном побережье острова в заливе Велигама, в популярном курортном городе Велигама, в непосредственной близости от Форта Галле и бухты Мириса. Weligama Bay Marriott Resort & Spa идеально подходит для семейного отдыха, свадебного путешествия или проведения деловых встреч.

Atrašanās vieta Расстояние до Международного аэропорта 173 км.
Pludmale
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

В отеле есть 3 ресторана, бар и кафе, 2 бассейна и детский бассейн с шезлонгами, зонтиками и полотенцами, 4 конференц-зала (490 кв. м общей площади помещений для мероприятий), бесплатный доступ в Интернет, услуга консьержа по запросу. Есть доставка прессы, еды и напитков в номер. Бальный зал площадью 397 кв. м и живописная терраса для проведения важных деловых встреч и торжеств. 850 человек вмещает самое большое помещение для проведения мероприятий. Есть услуга профессионального кейтеринга и необходимое оборудование для проведения конференций и банкетов. Услуги сухой чистки, чистки обуви по запросу.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču zāle/banketu zāle
 • darījumu centrs
 • autostāvvieta
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • frizētava/skaistumkopšanas salons
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Отель приветствует пребывание детей на своей территории. Есть детский бассейн, игровая комната, детские книги и детский клуб. Настольные игры и/или пазлы.
 • bērnu peldbaseins
 • bērnu klubs
 • bērnu ēdienkarte restorānā
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports Есть возможность отправиться на увлекательную экскурсию с наблюдением китов и дельфинов. В саду или на террасе есть возможность устроить барбекю (за отдельную плату). Экскурсия или презентация о местной культуре. Снаряжение для бадминтона. Ныряние с маской и трубкой.
 • sporta zāle
 • ūdens aktivitātes
 • animācija
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

188 номеров и 10 люксов с видом на море. Здание имеет 14 этажей.

Istabās

В номерах: обеденная зона, телевизор, медиа-панель, кондиционер, бесплатный интернет, балкон, мини-бар (платно), чайник и кофеварка, сейф, большая кушетка, бесплатная вода, собственная ванная комната с феном, халатами, тапочками и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями, утюг и гладильная доска, телефон.

Adrese 700 Matara Road, Pelana, Weligama 81700 Sri Lanka
Tālruņi: +94 41 4600100
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле есть водные развлечения. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной. Чтобы взрослые могли отдохнуть, детей каждый день развлекает детский клуб. В ресторане есть отдельное детское меню или зона с детским питанием. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).