Jauka viesnīca, slikts ēdiens

Rakstīts: 28 februāris 2024
Ceļošanas laiks: 21 februāris — 3 marta 2024
Viesnīcas vērtējums:
3.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 4.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 1.0
Infrastruktūra: 3.0
Ievā cā mies 21. februā rī , mums ir 2 istabas (4 no mums: es, mans vī rs, mans 8.5 gadus vecais dē ls un mana mamma). Vispirms mums iedeva vienu istabu, jo otrā vē l nebija gatava. Atbraucā m nosvinē t manu dzimš anas dienu, kas ir 26. februā rī . Kad mums iedeva otro numuru, izrā dī jā s, ka tajā mū s gaida torte ar uzrakstu Happy birthday. Aizgā ju uz reģ istratū ru, parā dī ju pasi un teicu, paldies, bet man dzimš anas diena pē c 5 dienā m, paņ em kū ku, ieliec ledusskapī ) Š odien ir 28. , kū ka vē l stā v. Vai man teikt, ka 26. datumā nebija kū kas? Š ķ iet, ka tas ir sī kums, bet tas ir nepatī kami.
Viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska! No visiem numuriem paveras skats uz okeā nu. Paš as telpas arī labas, lielas, skaistas.
Tagad par nepatī kamo.

1) Pilsē tas pludmale sē rfotā jiem. Uz dē ļ iem daudz cilvē ku, nav iespē jas vienkā rš i nopeldē ties, iznā kot no zem viļ ņ a, dabū kā dam galvā dē li.
Mazais pamē ģ inā ja sē rfot, viņ am patika. Mans vī rs vienreiz gā ja peldē ties un kategoriski atteicā s atkal doties okeā nā , un mamma arī.
Devā mies uz Secret pludmali - tur arī ir viļ ņ i, kas met akmeņ us zem ū dens, mazais savainoja kā ju.
2) Ē diens. Ar to situā cija ir vē l sliktā ka nekā ar okeā nu. VISI ē dieni ir pikanti! Pat dā rzeņ u salā ti! Kas nav pā rkaisī ts ar sarkanajiem un melnajiem pipariem, tiek pildī ts ar kariju. Otrajā dienā atradu š efpavā ru un jautā ju: kur ir normā ls, ne pikants ē diens? ! Man ir bē rns uz tukš iem makaroniem! Tad bez nekā uzcepa mazajam daž us spā rnus.
Secinā jums: sliktā kais atvaļ inā jums pē dē jo 10 gadu laikā ! Un mē s apceļ ojā m pusi pasaules, pat netī rā Kenija bija labā ka!
Neiesaku š o viesnī cu ģ imenes atpū tai. Skaitā m dienas lī dz dosimies mā jā s.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu