Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Jordānija

Tūristu stāsti par Jordānija pievienot stāstu
Jaungada brīvdienas Jordānijā
Es steidzos dalī ties stā stā par atvaļ inā jumu Jordā nijā . Pē c Jaungada galda - ar lidmaš ī nu uz Akabu (Jordā nija), un jaunais 2020.
 •  4 gadā atpakaļ
No Šarmas uz Tabu, no Tabas uz Akabu, no Akabas uz Petru
Es vē los dalī ties pieredzē par to, kā , atpū š oties Š armā , es apmeklē ju ielu aģ entū ru, nevis no viesnī cas gida, un devos uz Petru.
 •  4 gadā atpakaļ
Kā lēti nokļūt līdz Sarkanajai jūrai
Labs saulains rī ts visiem. Nopeldē jies Sarkano raktuvju debeszilajos ū deņ os, gribu ieteikt, kā š eit nav dā rgi nokļ ū t.
 •  4 gadā atpakaļ
Robežšķērsošanas vieta Izraēla Eilata - Jordānija Akaba
Visas š ī s robež as starp abā m valstī m ir iespē jams š ķ ē rsot patstā vī gi un bez ī paš ā m izmaksā m.
 •  5 gadiem atpakaļ
Brauciens uz Petru no Akabas
Viesnī cas gids mums piedā vā ja ekskursiju uz Petru. Lai nokļ ū tu ar autobusu un atpakaļ , ir vajadzī gas 3 stundas. Pusdienas pa ceļ am.
 •  7 gadiem atpakaļ
Hot Springs Ma'in Hot Springs
Galvenie karstie avoti Aicinu pavadī t dienu Jordā nijā ar baudu dvē selei un labu ķ ermenim. Mē s kopā ar jums dosimies uz Ma'in Hot Springs karstajiem avotiem, kas atrodas 264 metrus zem jū ras lī meņ a, kas ļ auj Ma'in Hot temperatū rai ...
 •  8 gadiem atpakaļ
Ekskursija uz Jordānijas svētvietām. Epifānijas vieta, Nebo kalns un Madaba pilsēta
Kristī bu vieta — Nebo kalns — Madabas pilsē ta Mū su ceļ ojums sā ksies no Jē zus Kristus kristī bu vietas Jordā nas upē , kur cilvē ki nā k jau gandrī z divus tū kstoš us gadu ar cerī bu saņ emt dvē seles un miesa...
 •  8 gadiem atpakaļ
Ammānas apskates ekskursija (Ammāna, Jordānija)
Es aicinu jū sapskates ekskursijā pa Ammā nu, Jordā nijas galvaspilsē tu. Ienirstiet š ī s neparastā s austrumu pilsē tas ar senu vē sturi atmosfē rā .
 •  8 gadiem atpakaļ
Petra
Petra Ekskursijas uz Petru — galamē rķ is lielā kajai daļ ai ceļ otā ju Jordā nijā un atpū tniekiem Nā ves jū ras kū rortos.
 •  8 gadiem atpakaļ
Austrumu pasaka
Ilgu laiku sapņ oju redzē t Petru, tač u vienas dienas ceļ ojums man nederē ja, tā pat kā netaisī jos doties atvaļ inā jumā uz Jordā niju, tā pē c, plā nojot to pavadī t Izraē lā , jau iepriekš zinā j...
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »