Continental 3*– Atsauksmes

2
Novērtējums 6.010
6.0 Numurs
5.0 apkalpošana
7.0 Tīrība
4.0 Uzturs
5.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas pirmajā līnijā no jūras, blakus smilšu pludmalei un Pezāro vēsturiskajam centram.Vairāk →
аватар avk_1963
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca ir ļ oti vienkā rš a. Es nezinu, vai tā ir trī svietī ga, bet tuvumā ir 3 zvaigž ņ u viesnī cas ar peldbaseinu, modernu liftu, gaisa kondicionē tā ju un lieliem balkoniem. Dabiski, ka dā rgā k. Tač u zinā jā m, ko pē rkam, un ar viesnī cu bijā m diezgan apmierinā ti, ā tri un kvalitatī vi uzkopā m, nomainī jā m dvieļ us, nomainī jā m gultas veļ u pē c pieprasī juma, un Elī za ilgi atvainojā s, ka jā atgā dina. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir ļ oti vienkā rš a. Es nezinu, vai tā ir trī svietī ga, bet tuvumā ir 3 zvaigž ņ u viesnī cas ar peldbaseinu, modernu liftu, gaisa kondicionē tā ju un lieliem balkoniem.
Dabiski, ka dā rgā k.
Tač u zinā jā m, ko pē rkam, un ar viesnī cu bijā m diezgan apmierinā ti, ā tri un kvalitatī vi uzkopā m, nomainī jā m dvieļ us, nomainī jā m gultas veļ u pē c pieprasī juma, un Elī za ilgi atvainojā s, ka jā atgā dina.
Brokastis, protams, nav strū klaka - porcijā s, uz š ķ ī vja, siera gabaliņ š , š ķ iņ ķ is, desa, ievā rī jumi, jogurts, kafija, cepumi.
Vakariņ as netika paņ emtas.
BET....
Viesnī ca ir tieš i pie jū ras, 10 metri un tu uzsit pa smiltī m, vē l 50 metri un esi jū rā !
Pilsē tas centrs 10 minū tes gā jienā , 15 minū tes vecpilsē ta, 20 minū tes dzelzceļ a stacija. Viss kompakti un ļ oti ē rti.
Ja dodaties atpū sties jū ras pludmalē , jū s neizmetat pirkstus kā ventilators, jū s zinā t angļ u valodu lī dz minimumam, varat droš i iegā dā ties istabu š eit.
аватар zvezd
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 6.0
Viesnī ca kopumā ir diezgan liela un atrodas pirmajā rindā . Č etri stā vi, divi lifti. Bet tajā paš ā laikā sienas ir no kartona (iespē jams, kā visā s Itā lijas viesnī cā s). Telpas tur nav ī paš i lielas un atkarī bā no tā , cik cilvē ku atpū š as. … Tomēr ▾ Viesnī ca kopumā ir diezgan liela un atrodas pirmajā rindā . Č etri stā vi, divi lifti. Bet tajā paš ā laikā sienas ir no kartona (iespē jams, kā visā s Itā lijas viesnī cā s). Telpas tur nav ī paš i lielas un atkarī bā no tā , cik cilvē ku atpū š as. Diviem joprojā m paveicas, un, ja vairā k, tas bū s pā rpildī ts. Bē rniem pā rsvarā ir divstā vu gultas vai divas blakus cieš i pieguļ oš as gultas. Santehnika tur atstā j daudz vē lamo, lai gan ne visā s telpā s. Gandrī z visi tehniskie darbinieki (apkopē jas) runā krieviski, kas zinā mā mē rā atvieglo saziņ u. Bet itā ļ i strā dā reģ istratū rā . Bet viņ i zina angļ u valodu. Kopumā personā ls ir ļ oti draudzī gs.
Liels š ī s viesnī cas pluss ir ļ oti labs ē diens. Ē dienu, dā rzeņ u izvē le. Tiesa, deserts jā gaida ļ oti ilgi. Pasniedz tieš ā m ne ļ oti ā tri. Viņ iem ir ļ oti ē rta lieta - kad pasū tā t vī nu vai ū deni un nedzerat, tad atstā jat uz galda un jums nā kamajā dienā atnes nepabeigto produktu (kā likums jau ir uz galda). Ļ oti ē rts un izmaksu ietaupī jums.
Par sauļ oš anos pludmalē . Viss ir samaksā ts. Sauļ oš anā s krē sli, saulessargi utt. Nav gandrī z nevienas vietas, kur sauļ oties uz dvieļ a. Tiesa, netā lu no viesnī cas ir vieta (kur kanā ls) tur var atrasties, bet no tā nav daudz. Labā k ir nopirkt vietu ar sauļ oš anā s krē slu. Tas bū s daudz ē rtā k. Š eit ar skatu uz jū ru un balkoniem tur "saspī lē ja" logu grī du viens pret otru. Kopumā var teikt, ka ir labā kas viesnī cas, bet ir arī sliktā kas. Š is ir kaut kas pa vidu.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Viesnīca atrodas pirmajā līnijā no jūras, blakus smilšu pludmalei un Pezāro vēsturiskajam centram.

Viesnīcā

  • stāvvieta

  • restorāns

  • FAQ