Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Abano Terme

Tūristu stāsti par Abano Terme pievienot stāstu
Pāris zvaigznes pievienojās paši
Draugi piedā vā ja palikt nevis Venē cijā , bet kaimiņ os. Piemē ram, vakarā jū s arī peldat. Uzreiz kļ uva skaidrs, ka nav nevienas telpas ar "skatu".
 •  4 gadā atpakaļ
Jauka viesnīca ar lieliskiem baseiniem
Ļ oti jauka viesnī ca, stilī ga un jauki iekā rtota. Ir daudz daž ā du termā lo baseinu, no kuriem vienkā rš i negribas iet prom.
 •  6 gadiem atpakaļ
patīkami pārsteigts
romantiska spa viesnī ca. Es liktu "10" - bet ē st spageti (tortellini, ravioli...un citi "makaroni") ir ļ oti noguruš i))) 3 baseini ar termā lo ū deni (2 silti un 1 ar ā ra dž akuzi).
 •  11 gadiem atpakaļ
brīnišķīga valsts
Esiet uzmanī gi, izvē loties š o viesnī cu, jo informā cija viesnī cas mā jaslapā neatbilst patiesī bai. Maksas internets istabiņ ā nedarbojā s jau no pirmā s dienas.
 •  12 gadiem atpakaļ
amalfi piekraste
Man ļ oti patika. Lieliska ainava-skats no 7. stā va: lejpus ceļ a, un aiz tā s lieliska, tī ra jū ra. Augš ā ir labs restorā ns.
 •  12 gadiem atpakaļ
Aristona molino
Š ajā viesnī cā ierodamies jau treš o gadu pē c kā rtas. un š ogad arī ejam. Ar visu apmierinā ts, domā ju, ka attiecī ba "cena-kvalitā te" ir optimā la.
 •  14 gadiem atpakaļ
Lieliskas brīvdienas un ārstēšana!
Man ļ oti patika viesnī ca, personā ls, omulī ga un klusa atmosfē ra, izcils ē diens un laba attieksme! Š o viesnī cu noteikti apmeklē sim vē l!
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Abano Terme