Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Deli

№1. Ajanta 3*
Novērtējums 9.0
 • 
Novērtējums 9.0
 • 
№3. City Star 3*
Novērtējums 8.0
 • 
Novērtējums 7.0
 • 
Novērtējums 6.0
 • 
Tomēr...
Tūristu stāsti par Deli pievienot stāstu
Viesnīca uz vairākām naktīm
Viesnī ca diezgan vidē ja, bet Deli, ļ oti laba, ņ emot vē rā tā s cenu. Dabū ju istabu bez logiem, domā ju, ka pā rē jie logi vē l ir un bū s jautrā k.
 •  5 gadiem atpakaļ
Lieliska biznesa viesnīca Deli Gurgaonas rajonā
Š ajā viesnī cā esmu apmetusies jau trī s reizes, katru reizi pā ris nedē ļ as, braucienu laikā uz Deli. Lieliski restorā ni, droš s, tī rs baseins.
 •  6 gadiem atpakaļ
Labs peldbaseins.
Diezgan normā la viesnī ca. Protams, nav grezns, bet vairā k vai mazā k relaksē još ā m brī vdienā m ir piemē rots. Tī ra, situā cija, lai arī ne pē dē jā č ī kstē š ana, bet ne noplukuš a.
 •  7 gadiem atpakaļ
Nepatika
Viesnī ca PLUTO INN tika izvē lē ta, ņ emot vē rā tā s cenas un kvalitā tes attiecī bu un tā s relatī vo tuvumu lidostai — aptuveni 30 minū š u brauciena attā lumā ar automaš ī nu (izņ emot satiksmes sastrē...
 •  9 gadiem atpakaļ
Labi.
Tas bija komandē jums. Viesnī ca bija rezervē ta Bukinā . Ieraš anā s 3 naktī pē c vietē jā laika – pilsē ta guļ .
 •  11 gadiem atpakaļ
Māja nav nekāda, bet rajons ir tāds
Deli ir netī rā kā vieta Indijā . Ja tas jū s nebiedē un jums joprojā m ir jā dodas uz turieni, tad ļ oti labs risinā jums Deli ir viesnī ca Ajanta.
 •  12 gadiem atpakaļ
Deli savā labākajā...
IndijaDeli
 •  13 gadiem atpakaļ
Indijas ceļojumi. Deli.
IndijaDeli
Brauciena plā noš ana bija grū ta. Daudz literatū ras, forumu, vietņ u, cilvē ku, kas mudinā ja un koordinē ja. Es gribē ju bū t gatava uz visu.
 •  13 gadiem atpakaļ
nakti Deli
Š ī s viesnī cas plusos varu ierakstī t atraš anā s vietu - netā lu no Deli centrā lā s daļ as, labas brokastis un diezgan kvalitatī vs numurs.
 •  14 gadiem atpakaļ
Indija: uz priekšu!!!
IndijaDeli
Indija: uz priekš u! “... “Astotais gads” daudziem bija grū ts, un, iespē jams, nav vē rts pie tā sī kā k iedziļ inā ties..
 •  14 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Deli