Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Indija

Tūristu stāsti par Indija pievienot stāstu
Cienīgs ceļojums drosmīgajiem ceļotājiem
Lai cik skaļ i izklausī tos frā ze “Iekarot Berlī ni”, bet uz manu vecā ku ceļ ojuma, kas nupat veiksmī gi beidzā s, fona Berlī nes iekaroš ana ir tikai komandē jums.
 •  4 gadā atpakaļ
Indija portugāļu valodā
Goa (ziemeļ u daļ a) 10. –20. februā ris, Morjim Beach, Manthan Beach Resort (agrā k Manthan Yogic Village). Izlidoš ana un ieraš anā s: Russia Airlines.
 •  6 gadiem atpakaļ
Tadžmahals ar My Asia Tours
IndijaAgra
Laba diena! Ir pagā juš i 3 mē neš i kopš mana ceļ ojuma uz Ziemeļ indiju, un es vē los dalī ties savā s pā rdomā s.
 •  6 gadiem atpakaļ
Ja jūs nemeklējat mīnusus, tad varat ļoti labi atpūsties))).
Mē s jau esam bijuš i Ā zijā , tā pē c, braucot uz Indiju, necerē jā m, ka tur ieraudzī sim eiropeisku lī meni un tī rī bu.
 •  7 gadiem atpakaļ
Krēsla 2. Indijas iespaidi
Krē sla 2.  Indieš u iespaidi. Es nezinu, kā jums, dā rgie lasī tā ji, bet man ir pastā vī gas grū tī bas ar prologu. Nu, piemē ram, kā sā kt citu stā stu.
 •  5 gadiem atpakaļ
neparasti svētki
ū denskritums (atvainojiet, neatceros nosaukumu) kad mē s ar mā su nolē mā m doties uz Goa, izlasot citu tū ristu atsauksmes, radā s iespaids, ka braucam kaut kur netā lu no Odesas)))) bet mē s neesam no bailī gajiem, kā saka) izmantojā m i...
 •  7 gadiem atpakaļ
kontrasti
BRĪ NUMS: Dienvidindijas kultū ras mantojums, 2016.  gada 17.  novembris–5.  decembris. Ceļ ojumu piezī mes.                                                      " Liktenis lika tos apvienot jau kā daļ u no grupas.
 •  7 gadiem atpakaļ
Trīs laivā, nabadzība un suņi. Pabeigšana
Sā ciet š eit >>> Pateicoties gandrī z pilnī gam mieram, mums izdevā s š ķ ē rsot lī ci un uzkā pt uz akmeņ iem, kas to klā j no dienvidiem.
 •  8 gadiem atpakaļ
Trīs laivā, nabadzība un suņi. 6. daļa
Sā ciet š eit >>> Pludmale bija skaista! Mē s esam redzē juš i daudzas skaistas pludmales, bet š ī bija skaistā kā no visā m skaistā kajā m!
 •  8 gadiem atpakaļ
Trīs laivā, nabadzība un suņi. 5. daļa
Sā ciet š eit >>> Es pazibē ju, tā bija doma lū gt hinduistam ceļ u, tač u es to atmetu kā neveiksmī gu. Smaidot sejā , viņ a piespieda sevi pateikt "Sveiki".
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Šobrīd iekšā Indija

  до 2 februāris 2034