Noteikti atgriezīšos....

Rakstīts: 15 decembris 2010
Ceļošanas laiks: 25 oktobris — 3 novembris 2010
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
2008. gadā , atpū š oties Hurgadā , aizlidoju uz dienu ekskursijā uz Izraē lu....un nolē mu, ka noteikti atgriezī š os. Un tā uz 2010. gada rudens brī vdienā m viņ a atgriezā s ar savu 10 gadī go dē lu. Atpū tā mies kā mež onis. Nopirku biļ etes uz El Al, viesnī cu rezervē ju vē l pavasarī booking. com un, protams, ļ oti cerē ju uz vī zu atcelš anu. Bet, lai gan tas nenotika, mē s tomē r lidojā m. Lidojums nebija nogurdinoš s. Viesnī ca ir visvienkā rš ā kā.2 zvaigž ņ u, bet tī ra un tur bija viss nepiecieš amais (mini virtuve, TV, kondicionieris, vannasistaba un. . . draudzī ga saimniece). Viesnī cas atraš anā s vieta ir brī niš ķ ī ga - 5 minū tes un esam Telavivas labā kajā pludmalē (starp Sheraton un Renaissance viesnī cā m). Metroklubā nopirku arī ekskursijas Izraē lā (Nā ves jū ra + Massada, Jeruzaleme + Betlē me, Haifa + Acre + Rosh HaNikra), bija apmierinā ti (lē tā k nekā Kijevā piedā vā ja). Mans skolas draugs varē ja mums atvest velosipē dus, un mē s ar dē lu izbraucā m visu Telavivas krastmalu + parku pie Jarkonas upes. Protams, ja ne lielie, mē s nevarē tu tik daudz redzē t un iemī lē t Izraē lu.
Bezgalī gais veloceliņ š gar krastu un parku ir vienkā rš i brī niš ķ ī gs, granā tā bols un apelsī ns svaigi (par smieklī gā m cenā m) ļ oti garš ī gi un veselī gi, oktobra saule tik maiga, bezmaksas trenaž ieri visā piekrastē ir super! Tas bija ļ oti viegli un ē rti.
Kinders tikko iemī lē ja Izraē lu (lai gan savos 10 gados viņ š ir redzē jis diezgan daudzas valstis). Tagad gaidā m nā kamo oktobri un.... sveiki Izraē la !! ! !
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu